Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kosztorysów inwestorskich

Przedmiot:

Wykonanie kosztorysów inwestorskich

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
(33) 499-06-00, (33) 499-06-11, 33 / 499 0679
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: (33) 499-06-00, (33)
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot postępowania.
Udzielenie zamówienia na wykonanie kosztorysów inwestorskich na zmianę sposobu ogrzewania 24
lokali mieszkalnych z piecowego na etażowe gazowe centralne ogrzewanie w lokalach
mieszkalnych, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
V. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kosztorysów inwestorskich na zmianę sposobu
ogrzewania w lokalach mieszkalnych:
1) przy Ul. Adama Mickiewicza 15/3,
2) przy Ul. 11 Listopada 4/12,
3) przy Ul. pl. Św. Mikołaja 14/2,
4) przy Ul. Olszówka 14/1,
5) przy Ul. Komorowickiej 152/6,Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biała, Ul. Lipnicka 26
Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.zgm.eu, e-mail: poczta@zgm.eu
6) przy Ul. Magnolii 22/2,
7) przy Ul. Wyzwolenia 17/5,
8) przy Ul. Grunwaldzkiej 22a/1,
9) przy Ul. Szkolnej 16/10,
10) przy Ul. Jana III Sobieskiego 43/4,
11) przy Ul. Szkolnej 31/7,
12) przy Ul. Józefa Piłsudskiego 16/4,
13) przy Ul. Józefa Piłsudskiego 16/6a,
14) przy Ul. Zielonej 12/5,
15) przy Ul. Juliusza Słowackiego 6/4a,
16) przy Ul. 11 Listopada 4/8,
17) przy Ul. Władysława Orkana 16/7,
18) przy Ul. Młyńskiej 11/1,
19) przy Ul. Generała Józefa Kustronia 96/4,
20) przy Ul. Komorowickiej 3/10,
21) przy Ul. Ignacego Jana Paderewskiego 3/2,
22) przy Ul. Szkolnej 16/12,
23) przy Ul. Bystrzańskiej 6/2,
24) przy Ul. Ignacego Jana Paderewskiego 3/1,
na etażowe gazowe centralne ogrzewanie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opiniach
kominiarskich, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz na warunkach określonych
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia i Karcie gwarancji jakości robot,
stanowiącej załącznik nr 7 do ogłoszenia.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dobór odpowiedniego kotła gazowego, 2-funkcyjnego, kondensacyjnego z zamknięta
komorą spalania,
2) dobór odpowiedniej ilości oraz wielkości grzejników,
3) oszacowanie wartości prac niezbędnych do wykonania (m. in. zabezpieczenie/dobudowa
przewodów kominowych, wykonanie instalacji, wyburzenie pieców kaflowych, prób
szczelności instalacji gazowej, odbiór kominiarski, podłączenie pieca do instalacji
elektrycznej. Niezbędne prace naprawcze i wykończeniowe).
na warunkach i zgodnie z zakresem usług do wykonania opisanymi we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz na podstawie załączonych opinii
kominiarskich.

Dokument nr: DZ-ACH/78/2021/ADM

Składanie ofert:
2. Miejsce złożenia oferty:
1) oferta w formie pisemnej:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3c - Zamówienia Publiczne (parter)
2) oferta w formie elektronicznej:
adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu,
3. Termin złożenia oferty:
27.07.2021 r. do godz. 10:30

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 21 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie art. 70 1 i następne ustawy z dnia
23.04.1965r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740).
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy mający doświadczenie w projektowaniu instalacji
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w lokalach bądź budynkach
mieszkalnych lub usługowych oraz dysponujący co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne i ważne
uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji budynków i lokali objętych
zamówieniem w sposób umożliwiający rzeczywiste zapoznanie się z ich stanem faktycznym i
dostępem a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Termin
przeprowadzenia wizji powinien być uzgodniony z Administracją Domów Mieszkalnych z/s w
Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5 (telefony: 33/812 42 24; 33/812 28 63), w godz. 8:00 - 15:00
w dni robocze.
Tylko wizja potwierdzona przez Administrację Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez
Zamawiającego za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.
4. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadził wizji budynków i lokali na zasadach określonych
wyżej, zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
VII. Oferta.
1. Dokumentacja oferty powinna zawierać:
1) ofertę, sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2) potwierdzenie dokonania wizji budynków i lokali objętych zamówieniem, sporządzone na
formularzu oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzonego na formularzu stanowiącego
nr 4 do ogłoszenia,
4) kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
5) oryginał pełnomocnictwa osoby, która podpisała ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych do oferty.
6) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka
cywilna), każdy z członków konsorcjum / wspólników spółki cywilnej, indywidualnie składa
dokumenty wymienione w ust.1 pkt 3, 4 i 6 pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
2. Cena oferty:
1) cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
2) cena musi zawierać wszystkie koszty jakie są konieczne do prawidłowej realizacji
zamówienia,
3) cena oferty nie podlega żadnym negocjacjom,
4) do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT.
Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do
obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie
ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić
na podstawie postanowień pkt IX pkt 1 ogłoszenia.
5) Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie,
6) Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.
Z uwagi na ryczałtowy charakter tego wynagrodzenia, Wykonawca nie będzie mógł żądać jego
podwyższenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8,
7) Zamawiający, przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów
i usług.
1. Forma oferty:
oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanów podpisanych
dokumentów składających się na ofertę.
Ofertę w formie elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed jego upływem wpłynęła
na serwer pocztowy Zamawiającego.
4. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert
IX. Poprawki oferty. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy.
1. Oferty, w których zostaną stwierdzone omyłki bądź błędy, będą poprawione przez Zamawiającego na
zasadach określonych w art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2029r. - prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).
2. Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który:
a) nie przeprowadził wizji budynków i lokali objętych zamówieniem,
b) zastosował niewłaściwą stawkę podatku od towarów i usług,
c) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawkę omyłki, dokonanej
przez Zamawiającego na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy - prawo zamówień publicznych,
d) nie uzupełnił oferty na wezwanie, o którym mowa w ppkt 2.
e) złożył ofertę z cenami wariantowymi,
f) treść złożonej oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy zawierającej najniższą cenę,
a nie spełniającej wymagań określonych w pkt VII pkt 1 ppkt 3 i 5, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do uzupełnienia oferty.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto.
4. Spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą
ceną.
5. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana umowa o treści określonej we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do głoszenia, z uwzględnieniem zmian wynikających z
treści wybranej oferty.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert
X. Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
3) postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert
bez podania przyczyny.
XI. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami.
1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie prowadzona wyłącznie
w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ofercie.
2. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej,
na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 3 ppkt 2.

Uwagi:
XII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
W związku obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, Zamawiający oraz
Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym
rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są
w następujący sposób:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację stanowiącą załącznik nr 5 do
ogłoszenia. Informację uważa się za przekazaną w momencie ogłoszenia zamówienia na stronie
internetowej Zamawiającego - www.zgm.eu. w zakładce postępowania
2) Wykonawca składa w pkt 4 oferty oświadczenie o spełnieniu lub niespełnieniu obowiązków
informacyjnych.
XIII. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
2. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują
żadne środki odwoławcze.
3. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę
brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie www.zgm.eu.

Kontakt:
3. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu:
1) pod względem przedmiotu zamówienia:
Gabriela Haręża-Mrowiec, tel. 33 / 499 0679, email: gmrowiec@zgm.eu
2) pod względem proceduralnym:
Agata Chomczyńska, tel: 33 / 499 06 03, email: przetargi@zgm.eu
w godz. 8 00 - 14 00 od poniedziałku do piątku.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.