Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SZYDŁOWO
Jaraczewo 2
64-930 Jaraczewo
powiat: pilski
672115511, faks 672161236
urzad@szydlowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jaraczewo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 672115511, faks 6721
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont drogi gminnej nr G131154P na odcinku Leżenica-Leżenica Kolonia-Jaraczewo
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej nr G131154P na odcinku Leżenica - Leżenica Kolonia - Jaraczewo. Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowości Leżenica Kolonia w ciągu drogi gminnej G131154P Leżenica - Jaraczewo na działkach ewidencyjnych 330, 171, 206. Istniejący pas drogowy o szerokości zmiennej od 9,7m do 17,8m.
Droga obsługuje zlokalizowane przy drodze budynki jednorodzinne, gospodarstwa rolne ( dojazd do pól uprawnych). Teren jest płaski o spadku od 0% do 7,5% . Początek remontowanego odcinka drogi został wskazany przez inwestora (km 0+000,00 na etapie projektu skorygowano początek na km 0+018,42) i od punktu wskazanego projektuje się remont nawierzchni drogi na odcinku do km 0+642,66. Przy przebudowywanej drodze istnieją zjazdy do istniejących zabudowań oraz zjazdy na pola uprawne. Istniejące zjazdy mają nawierzchnię gruntową w części ulepszoną gruzem, żużlem. W km 0+180,40 istnieje zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Istniejąca droga jest drogą jedno jezdniową. W drodze istnieje jezdnia o szerokości 4,00m o nawierzchni bitumicznej. Istniejąca nawierzchnia jest w bardzo złym stanie jest popękana - widoczne jest osiadanie nawierzchni na skutek niewystarczającej nośności.

Charakterystyczne parametry obiektu - stan projektowany
Projektuje się remont drogi na odcinku o długości 624,24m w granicach istniejącego pasa drogowego. Zrealizowana inwestycja polepszy warunki jezdne oraz bezpieczeństwo ruchu. W związku z bardzo złym stanem nawierzchni na odcinku od km 0+018,42 do km 0+028,09 i od km 0+663,47 do km 0+672,51 projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z podbudową a pomiędzy wymienionymi odcinkami projektuje się wykonanie dywanika bitumicznego na uprzednio wyrównanej istniejącej podbudowie bitumicznej ( drogę wyrównuje się w profilu podłużnym i poprzecznym, na łukach poziomych koryguje się spadki poprzeczne). Szerokość jezdni 4,0m z obustronnymi poboczami o szerokości 2*1,0m (nie projektuje się poszerzenia na łukach). W związku z podniesieniem krawędzi jezdni o min. 8cm na istniejących zjazdach projektuje się wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego w celu zniwelowania różnicy wysokości. Istniejący zjazd w km 0+180,40 przebudowuje się - nawierzchnia na zjeździe z kostki brukowej betonowej. W miejscy zniszczonych krawędzi jezdni projektuje się ich rozebranie i wykonanie nowej nawierzchni z podbudową ( szerokość średnia naprawy to 30cm).

2. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem. Koszt zabezpieczenia znaków i urządzeń, a także ich demontażu wliczony winien być w cenę oferty.

3. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.

4. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez zamawiającego recepty koszty badań obciążą wykonawcę.

5. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane,
45100000-8 Roboty w zakresie naprawy dróg.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót, oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ". Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00119369, IZ.271.47.2021-II

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 12:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
inwestycje@szydlowo.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwanego dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający, e-mail: urzad@szydlowo.pl; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@cbi24.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
h) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia lub wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu , w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na kwotę 5 000 zł.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer: 95 8937 0007 0000 1674 2000 0040 z dopiskiem: ,,Wadium - zamówienie na roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej nr G131154P na odcinku Leżenica - Leżenica Kolonia - Jaraczewo". Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu nastąpi tylko wtedy, gdy kwota wadium na rachunku zamawiającego zostanie uznana (zaksięgowana) przed upływem terminu składania ofert (ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem).

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez wczytanie na skrytkę zamawiającego e-PUAP.

5. Wadium wnoszone w formie, o której mowa w ust. 4 musi obejmować cały okres związania ofertą oraz odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty, na pierwsze żądanie, na rzecz zamawiającego kwoty wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.47.2021-II
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej nr G131154P na odcinku Leżenica - Leżenica Kolonia - Jaraczewo. Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowości Leżenica Kolonia w ciągu drogi gminnej G131154P Leżenica - Jaraczewo na działkach ewidencyjnych 330, 171, 206. Istniejący pas drogowy o szerokości zmiennej od 9,7m do 17,8m.
Droga obsługuje zlokalizowane przy drodze budynki jednorodzinne, gospodarstwa rolne ( dojazd do pól uprawnych). Teren jest płaski o spadku od 0% do 7,5% . Początek remontowanego odcinka drogi został wskazany przez inwestora (km 0+000,00 na etapie projektu skorygowano początek na km 0+018,42) i od punktu wskazanego projektuje się remont nawierzchni drogi na odcinku do km 0+642,66. Przy przebudowywanej drodze istnieją zjazdy do istniejących zabudowań oraz zjazdy na pola uprawne. Istniejące zjazdy mają nawierzchnię gruntową w części ulepszoną gruzem, żużlem. W km 0+180,40 istnieje zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Istniejąca droga jest drogą jedno jezdniową. W drodze istnieje jezdnia o szerokości 4,00m o nawierzchni bitumicznej. Istniejąca nawierzchnia jest w bardzo złym stanie jest popękana - widoczne jest osiadanie nawierzchni na skutek niewystarczającej nośności.

Charakterystyczne parametry obiektu - stan projektowany
Projektuje się remont drogi na odcinku o długości 624,24m w granicach istniejącego pasa drogowego. Zrealizowana inwestycja polepszy warunki jezdne oraz bezpieczeństwo ruchu. W związku z bardzo złym stanem nawierzchni na odcinku od km 0+018,42 do km 0+028,09 i od km 0+663,47 do km 0+672,51 projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z podbudową a pomiędzy wymienionymi odcinkami projektuje się wykonanie dywanika bitumicznego na uprzednio wyrównanej istniejącej podbudowie bitumicznej ( drogę wyrównuje się w profilu podłużnym i poprzecznym, na łukach poziomych koryguje się spadki poprzeczne). Szerokość jezdni 4,0m z obustronnymi poboczami o szerokości 2*1,0m (nie projektuje się poszerzenia na łukach). W związku z podniesieniem krawędzi jezdni o min. 8cm na istniejących zjazdach projektuje się wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego w celu zniwelowania różnicy wysokości. Istniejący zjazd w km 0+180,40 przebudowuje się - nawierzchnia na zjeździe z kostki brukowej betonowej. W miejscy zniszczonych krawędzi jezdni projektuje się ich rozebranie i wykonanie nowej nawierzchni z podbudową ( szerokość średnia naprawy to 30cm).

2. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem. Koszt zabezpieczenia znaków i urządzeń, a także ich demontażu wliczony winien być w cenę oferty.

3. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.

4. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez zamawiającego recepty koszty badań obciążą wykonawcę.

5. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane,
45100000-8 Roboty w zakresie naprawy dróg.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót, oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ". Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów: 1) cena 2) okres rękojmi za wady obiektu
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady obiektu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W odniesieniu do zdolności technicznej zamawiający wymaga aby wykonawcy dysponowali, co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania budową (będzie pełniła funkcję kierownika budowy), posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń.

2. W odniesieniu do zdolności zawodowej zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, co najmniej dwie roboty budowlane gdzie na przedmiot zamówienia składało się wykonanie lub remont nawierzchni bitumicznej drogi, o wartości, co najmniej 100.000,00 zł każda. Zamawiający wymaga wskazania w wykazie robót tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej polega, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega wykonawca.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SWZ - wykaz osób);
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 4 do SWZ - wykaz robót budowlanych).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do SWZ - formularz oferty), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. (przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych formatów danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opisanych w rozdziale VII SWZ. 2. Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia i podpisania umowy. 3. Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na kwotę 5 000 zł.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer: 95 8937 0007 0000 1674 2000 0040 z dopiskiem: ,,Wadium - zamówienie na roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej nr G131154P na odcinku Leżenica - Leżenica Kolonia - Jaraczewo". Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu nastąpi tylko wtedy, gdy kwota wadium na rachunku zamawiającego zostanie uznana (zaksięgowana) przed upływem terminu składania ofert (ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem).

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez wczytanie na skrytkę zamawiającego e-PUAP.

5. Wadium wnoszone w formie, o której mowa w ust. 4 musi obejmować cały okres związania ofertą oraz odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty, na pierwsze żądanie, na rzecz zamawiającego kwoty wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy. Projektowane postanowienia umowy, w sprawie zamówienia publicznego
zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów: 1) cena 2) okres rękojmi za wady obiektu
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady obiektu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.