Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej

Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŚWIĄTKI
Świątki 87
11-008 Świątki
powiat: olsztyński
przetargi@swiatki.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Świątki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w ramach projektu ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki "
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zakup jednej sztuki fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w ramach projektu ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Sprzęt będzie wykorzystywany do ładowania odpadów i obsługi technicznej PSZOK.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Ładowarka powinna spełniać parametry nie gorsze niż:
1. Wysokość podnoszenia ładunku 7,0 m.
2. Udźwig maksymalny 3100 kg.
3. Udźwig na pełnej wysokości 2400 kg.
4. Maksymalny zasięg do przodu 3,70 m.
5. Udźwig w maksymalnym zasięgu 1250 kg.
6. Promień skrętu 3,7 m.
7. Wysokość do 2,5 m.
8. Szerokość do 2,3 m.
9. Długość całkowita z oponami przednimi do 4,5 m.
10. Masa do 7,1 tony.
11. Napęd na obie osie 4x4 z możliwością rozłączania napędu osi tylnej.
12. Obie osie skrętne.
13. Moc silnia min.75 KM.
14. Siedzenie pneumatyczne.
15. Osłona podwozia i wałów.
16. Klimatyzacja.
17. Sterowanie pracą maszyny za pomocą joysticka z dodatkową możliwością wyboru kierunku jazdy, zmiana biegów, proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu, obsługa hydrauliki zewnętrznej narzędzi.
18. Układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie na przednie koła z funkcją wyłączania napędu, koła tylne hamowane przez wał napędowy. Hamulec postojowy tarczowy na wale wyjściowym ze skrzyni biegów uruchamiany ręcznie.
19. Wyposażona w łyżkę uniwersalną do materiałów sypkich o pojemności min. 2 m2 oraz widły.
20. Światła robocze tył/przód LED.
21. Światła robocze na ramieniu LED.
22. Krata ochronna szyby przedniej.

Pozostałe wymagania:
1. Maszyna fabrycznie nowa,
2. Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty).
3. Dostawca przeszkoli w cenie dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki.
4. Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii ładowarki musi wynosić maksymalnie 24 godz. od zgłoszenia (w dni robocze), a zakończenie naprawy maksymalnie 7 dni od daty rozpoczęcia naprawy (dni kalendarzowe).
5. Serwis gwarancyjny wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych tj. oleje, smary, filtry, płyny, w siedzibie Zamawiającego. Koszt wymianymateriałów ekspoloatacyjnych po stronie zamawiajacego.
6. Oferowana maszyna musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, stabilnie przymocowanej, trójkąta ostrzegawczego, certyfikat CE, instrukcji obsługi operatora w języku polskim oraz katalogu części zamiennych.
7. Dostarczenie wykazu części i układów, które nie są objęte gwarancją.
8. Dostarczenie na koszt i ryzyko wykonawcy przedmiotowego pojazdu do siedziby Zamawiającego, gdzie nastąpi odbiór końcowy.
Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny ładowarki, na miejscu w siedzibie zamawiajacego.

CPV: 34144710-8

Dokument nr: 2021/BZP 00119495, ROS.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.swiatki.pl/c=179
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa sie? przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@swiatki.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać´ konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń´ oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
Za datę? przekazania oferty, wniosków, zawiadomień´, dokumentów elektronicznych, oświadczeń´ lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń´ oraz innych informacji przyjmuje sie? date? ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postepowania oraz ID postepowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postepowanie moz˙na wyszukać´ również˙ na Liście.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świątki - Sławomir Kowalczyk;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Świątki jest Pan Marek Hodowski
e - mail: marek.hodowski@swiatki.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,, DOSTAWA fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w ramach projektu ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki " Znak postępowania: ROS.271.6.2021, , prowadzonym w trybie podstawowym.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): brak

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 10:00
Miejsce składania ofert: identyfikator miniportalu 9821b821-784f-41b0-a5f3-f1e25c5529a6

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-16

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ROS.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zakup jednej sztuki fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w ramach projektu ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Sprzęt będzie wykorzystywany do ładowania odpadów i obsługi technicznej PSZOK.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Ładowarka powinna spełniać parametry nie gorsze niż:
1. Wysokość podnoszenia ładunku 7,0 m.
2. Udźwig maksymalny 3100 kg.
3. Udźwig na pełnej wysokości 2400 kg.
4. Maksymalny zasięg do przodu 3,70 m.
5. Udźwig w maksymalnym zasięgu 1250 kg.
6. Promień skrętu 3,7 m.
7. Wysokość do 2,5 m.
8. Szerokość do 2,3 m.
9. Długość całkowita z oponami przednimi do 4,5 m.
10. Masa do 7,1 tony.
11. Napęd na obie osie 4x4 z możliwością rozłączania napędu osi tylnej.
12. Obie osie skrętne.
13. Moc silnia min.75 KM.
14. Siedzenie pneumatyczne.
15. Osłona podwozia i wałów.
16. Klimatyzacja.
17. Sterowanie pracą maszyny za pomocą joysticka z dodatkową możliwością wyboru kierunku jazdy, zmiana biegów, proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu, obsługa hydrauliki zewnętrznej narzędzi.
18. Układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie na przednie koła z funkcją wyłączania napędu, koła tylne hamowane przez wał napędowy. Hamulec postojowy tarczowy na wale wyjściowym ze skrzyni biegów uruchamiany ręcznie.
19. Wyposażona w łyżkę uniwersalną do materiałów sypkich o pojemności min. 2 m2 oraz widły.
20. Światła robocze tył/przód LED.
21. Światła robocze na ramieniu LED.
22. Krata ochronna szyby przedniej.

Pozostałe wymagania:
1. Maszyna fabrycznie nowa,
2. Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty).
3. Dostawca przeszkoli w cenie dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki.
4. Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii ładowarki musi wynosić maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia (w dni robocze), a zakończenie naprawy maksymalnie 7 dni od daty rozpoczęcia naprawy (dni kalendarzowe).
5. Serwis gwarancyjny wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych tj. oleje, smary, filtry, płyny, w siedzibie Zamawiającego. Koszt wymianymateriałów ekspoloatacyjnych po stronie zamawiajacego.
6. Oferowana maszyna musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, stabilnie przymocowanej, trójkąta ostrzegawczego, certyfikat CE, instrukcji obsługi operatora w języku polskim oraz katalogu części zamiennych.
7. Dostarczenie wykazu części i układów, które nie są objęte gwarancją.
8. Dostarczenie na koszt i ryzyko wykonawcy przedmiotowego pojazdu do siedziby Zamawiającego, gdzie nastąpi odbiór końcowy.
Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny ładowarki, na miejscu w siedzibie zamawiajacego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34144710-8 - Ładowarki jezdne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-16
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowe:
1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 300 000,00. zł.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3, polegające na dostawie ładowarki teleskopowej, o parametrach nie mniejszych niż opisane w OPZ.
2) Posiada Serwis mobilny zdolny do wykonywania przegłądów gwarancyjnych i serwisowych na miejscu w siedzibie zamawiajacego. Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu takiego serwisu. Załącznik nr 4

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu- załączniki nr 2 i załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz załącznik nr 3 spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe, o ile wymagane będą przez Zamawiającego.
4. Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowe:
1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 300 000,00. zł.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zadania rocznie, polegające na dostawie do Jednostki Samorządu Terytorialnego lub spółkom, zakładom budżetowym lub spółkom prawa handlowego, w których 100% udziału posiada JST, ładowarki teleskopowej o parametrach nie mniejszych niż opisane w OPZ.
2) Posiada Serwis mobilny zdolny do wykonywania przegłądów gwarancyjnych i serwisowych na miejscu w siedzibie zamawiajacego. Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu takiego serwisu. Załącznik nr 4

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
brak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu- załączniki nr 2 do SWZ. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe, o ile wymagane będą przez Zamawiającego.
4. Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w ust. 3 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
12. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 12, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
14. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający żąda
od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być zgodne z ust. 11.
15. Ust. 12-14 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy
lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 12, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
17. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej
lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
18. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, które nie spowodują istotnych zmian w treści oferty Dostawcy.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany danych teleadresowych, osób wykonujących zamówienie,
b) zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
- siły wyższej,
- innych zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od stron, którym nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu Ustawy zmiana danych związanych
z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego).
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.