Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Oznakowanie poziome na drogach

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Oznakowanie poziome na drogach

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
tel. +48 32 45 07 100, 32 67 107 10 DO 12, faks +48 32 67 219 71
sod@zawiercie.powiat.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie/proceedings
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: 7 000,00 zł
Nr telefonu: tel. +48 32 45 07 10
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Oznakowanie poziome na drogach powiatowych i wojewódzkich.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wchodzące w zakres oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich.
Do zakresu prac objętych zamówieniem należy:
1) malowanie cienkowarstwowe mechaniczne jezdni - linii segregacyjnych i krawędziowych,
2) malowanie cienkowarstwowe mechaniczne jezdni - linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symboli, napisów, linii przystankowych i pasów postoju,
3) wykonanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych,
4) mechaniczne malowanie strukturalne grubowarstwowe,
5) frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego,
6) wykonanie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa przedmiar robót oraz wytyczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach zawarte w Wytycznych Technicznych Oznakowania Poziomego, a także Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 ze zmianami).
Wymagane okresy gwarancji wynoszą:
1) dla malowania grubowarstwowego: 36 miesięcy,
2) dla malowania cienkowarstwowego:
a) na drogach wojewódzkich: 24 miesiące,
b) na drogach powiatowych: 12 miesięcy.
Roboty będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem jak również bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przystąpić do realizacji wskazanych przez Zamawiającego robót najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania zlecenia.
Wykonawca może zaoferować krótszy czas przystąpienia do realizacji zlecenia; zadeklarowana przez Wykonawcę długość tego okresu będzie stanowiła kryterium oceny ofert.
Przyjmuje się, że grubość malowania cienkowarstwowego wynosi od 0,3 mm do 0,8 mm.
Dla malowania grubowarstwowego przyjmuje się, że minimalna grubość warstwy wynosi 3,0 mm na drogach wojewódzkich i 1,5 mm na drogach powiatowych.
W przypadku konieczności usunięcia starego oznakowania poziomego należy je wykonać metodą jak najmniej uszkadzającą nawierzchnię, zgodnie z zaleceniami Wytycznych Technicznych Oznakowania Poziomego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy przedłożenia projektu z badania parametrów, jakimi powinno cechować się oznakowanie poziome wg powołanych wyżej wytycznych
i rozporządzenia (m.in. barwa oznakowania, luminacja, szorstkość).
Opis oraz sposób realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera również Załącznik Nr 7 do SWZ, tj. Projektowane postanowienia umowy.

CPV: 45233221-4

Dokument nr: 2021/BZP 00119548, SRZP261-0016/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl - szczegółowo określone w SWZ.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) Administratorem wykonawczym Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą: 42-400 Zawiercie, Ul. Rataja 29a, reprezentowane przez Dyrektora.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@cuwzawiercie.pl.
3) Dane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego będą przekazane do Współadministratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty,którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo do wglądu lub kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,prowadzonym w trybie podstawowym.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO;
11) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 7 000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniężnej;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:
BNP Paribas Bank Polska nr rachunku 63 1600 1462 1896 9821 9000 0004?
tytuł wpłaty: ,,Wadium SRZP261-0016/21".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający: Powiat Zawierciański - Starostwo Powiatowe w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.
8. Jeżeli wadium zostało wniesione w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Zamawiający wymaga podania w Formularzu ofertowym adresu mailowego Gwaranta, celem wypełnienia przez Zamawiającego dyspozycji art. 98 ust 5 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0016/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wchodzące w zakres oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich.
Do zakresu prac objętych zamówieniem należy:
1) malowanie cienkowarstwowe mechaniczne jezdni - linii segregacyjnych i krawędziowych,
2) malowanie cienkowarstwowe mechaniczne jezdni - linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symboli, napisów, linii przystankowych i pasów postoju,
3) wykonanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych,
4) mechaniczne malowanie strukturalne grubowarstwowe,
5) frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego,
6) wykonanie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa przedmiar robót oraz wytyczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach zawarte w Wytycznych Technicznych Oznakowania Poziomego, a także Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 ze zmianami).

Wymagane okresy gwarancji wynoszą:
1) dla malowania grubowarstwowego: 36 miesięcy,
2) dla malowania cienkowarstwowego:
a) na drogach wojewódzkich: 24 miesiące,
b) na drogach powiatowych: 12 miesięcy.

Roboty będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem jak również bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przystąpić do realizacji wskazanych przez Zamawiającego robót najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania zlecenia.
Wykonawca może zaoferować krótszy czas przystąpienia do realizacji zlecenia; zadeklarowana przez Wykonawcę długość tego okresu będzie stanowiła kryterium oceny ofert.

Przyjmuje się, że grubość malowania cienkowarstwowego wynosi od 0,3 mm do 0,8 mm.
Dla malowania grubowarstwowego przyjmuje się, że minimalna grubość warstwy wynosi 3,0 mm na drogach wojewódzkich i 1,5 mm na drogach powiatowych.
W przypadku konieczności usunięcia starego oznakowania poziomego należy je wykonać metodą jak najmniej uszkadzającą nawierzchnię, zgodnie z zaleceniami Wytycznych Technicznych Oznakowania Poziomego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy przedłożenia projektu z badania parametrów, jakimi powinno cechować się oznakowanie poziome wg powołanych wyżej wytycznych
i rozporządzenia (m.in. barwa oznakowania, luminacja, szorstkość).

Opis oraz sposób realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera również Załącznik Nr 7 do SWZ, tj. Projektowane postanowienia umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z postanowieniami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji wskazanych robót
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że Wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli łącznie:

a) wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, porównywalną z robotą budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia, tj. polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach publicznych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda,

W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informacje.

b) wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim zapleczem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia, tj. przynajmniej:
- malowarką ( 1 szt.),
- urządzeniem do mechanicznego usuwania starego oznakowania (1 szt.),
- samochodem dostawczym/ciężarowym (1 szt.),
- przyczepką z oznakowaniem robót awaryjnych (1 szt.).
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 5 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, wraz z Załącznikiem Nr 2 do SWZ tj. oświadczeniem Wykonawcy,
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale X pkt 1 SWZ, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

Ponadto Wykonawca do oferty załącza:

a) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ,
b) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego,
c) jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP - dokument (np. zobowiązanie) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w rozdziale XI pkt 4 SWZ (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ),
d) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ)
e) dowód wniesienia wadium.
2. Ofertę wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 1 składa się w formie elektronicznej
(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem) lub
w postaci elektronicznej (cyfrowej), opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty na platformie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu, przy czym:

a) wadium wniesione w postaci niepieniężnej (gwarancji bankowej / gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniu) tj. oryginał w postaci elektronicznej wygenerowanej przez Gwaranta nie wymaga opatrzenia przez Wykonawcę dodatkowym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku jeśli pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem źródłowym (poświadczenia takiego może dokonać mocodawca lub notariusz),
c) dokument (np. zobowiązanie) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku jeśli dokument został wystawiony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem źródłowym (poświadczenia takiego może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 7 000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniężnej;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:
BNP Paribas Bank Polska nr rachunku 63 1600 1462 1896 9821 9000 0004?
tytuł wpłaty: ,,Wadium SRZP261-0016/21".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający: Powiat Zawierciański - Starostwo Powiatowe w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.
8. Jeżeli wadium zostało wniesione w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Zamawiający wymaga podania w Formularzu ofertowym adresu mailowego Gwaranta, celem wypełnienia przez Zamawiającego dyspozycji art. 98 ust 5 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie
z Załącznikiem Nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy zawiera Załącznik nr 7 do SWZ. Wybrany Wykonawca jest
zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w Projektowanych postanowieniach umowy.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z postanowieniami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji wskazanych robót
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.