Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych branży drogowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych branży drogowej

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WRONKI
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki
powiat: szamotulski
przetargi@wronki.pl
https://platformazakupowa.pl/wronki/aukcje
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wronki
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych branży drogowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika na Ul. Łąkowej".
a) Orientacyjna długość do zaprojektowania: ok. 420 mb
b) Rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: kostka brukowa bezfazowa.
c) Zakres opracowania: chodnik, przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w dokumentach zamówienia, m.in. załączniku nr 5a do SWZ pn.: ,,Szczegółowy zakresie zamówienia na część 1 zamówienia".

Część nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa miejsc parkingowych na os. Zamość".
a) Orientacyjna powierzchnia do zaprojektowania: ok 70 m?
b) Rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: kostka brukowa bezfazowa.
c) Zakres opracowania: miejsca parkingowe, oznakowanie poziome i pionowe, przesadzenie drzew, przesunięcie studzienki.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w dokumentach zamówienia, m.in. załączniku nr 5b do SWZ pn.: ,,Szczegółowy zakresie zamówienia na część 2 zamówienia".

Część nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Utwardzenie poboczy dróg gminnych" w zakresie:

A. utwardzenia poboczy na Placu Targowym w m. Wronki:
a) Orientacyjna powierzchnia do zaprojektowania: ok 450m?
b) Rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: kostka brukowa bezfazowa, krawężnik najazdowy.
c) Zakres opracowania: utwardzenie poboczy.

B. utwardzenia poboczy na Ul. Powstańców Wlkp. w m. Wronki (na przeciwko cmentarza):
a) Orientacyjna powierzchnia do zaprojektowania: ok 250m?
b) Rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: kostka brukowa bezfazowa, krawężnik najazdowy.
c) Zakres opracowania: utwardzenie poboczy.

C. utwardzenia poboczy na Ul. Pięknej w m. Wronki:
a) Orientacyjna powierzchnia do zaprojektowania: ok 60m?
b) Rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: kostka brukowa bezfazowa.
c) Zakres opracowania: utwardzenie poboczy, utwardzenie dwóch miejsc parkingowych, oznakowanie poziome i pionowe, przestawienie barierek, przestawienie skrzynki elektrycznej.

D. utwardzenia poboczy na Ul. Orzechowej w m. Wronki.
a) Orientacyjna powierzchnia do zaprojektowania: ok 250 m?
b) Rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: kostka brukowa bezfazowa.
c) Zakres opracowania: utwardzenie poboczy, oznakowanie poziome i pionowe.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w dokumentach zamówienia, m.in. załączniku nr 5c do SWZ pn.: ,,Szczegółowy zakresie zamówienia na część 3 zamówienia".

Część nr 4 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa gminnych dróg gruntowych" - przebudowa drogi gminnej w m. Samołęż:
a) Orientacyjna długość do zaprojektowania: ok 870 mb
b) Rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nakładka asfaltowa
c) Zakres opracowania: droga -nakładka asfaltowa, dostosowanie poboczy do nowo projektowanej drogi, (do przepustu).
Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w dokumentach zamówienia, m.in. załączniku nr 5d do SWZ pn.: ,,Szczegółowy zakresie zamówienia na część 4 zamówienia".

Część nr 5 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa gminnych dróg gruntowych" - przebudowa drogi gminnej w m. Piła:
a) Orientacyjna długość do zaprojektowania: ok 390 mb
b) Rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nakładka asfaltowa
c) Zakres opracowania: droga-nakładka asfaltowa, dostosowanie poboczy do nowo projektowanej drogi.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w dokumentach zamówienia, m.in. załączniku nr 5e do SWZ pn.: ,,Szczegółowy zakresie zamówienia na część 5 zamówienia".

Część nr 6 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa gminnych dróg gruntowych" - przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa:
a) Orientacyjna długość do zaprojektowania: ok 530 mb
b) Rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nakładka asfaltowa
c) Zakres opracowania: droga-nakładka asfaltowa, dostosowanie poboczy do nowo projektowanej drogi.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w dokumentach zamówienia, m.in. załączniku nr 5f do SWZ pn.: ,,Szczegółowy zakresie zamówienia na część 6 zamówienia".

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00119653, NIiPP.271.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/wronki
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/wronki
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbieraniadokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacjiprzekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, zwanym
dalej,,regulaminem",dostępnym na stronie głównej platformy. Rejestracja i korzystanie z Platformy
jestbezpłatne.Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
wszczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np.
zadawaniepytań,uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa
sięelektronicznie za pośrednictwem strony internetowej platformazakupowa.pl i formularza
Wyślijwiadomość dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania. Zamawiający
dopuszcza,opcjonalnie,komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty
elektronicznej osobyuprawnionej do kontaktu zWykonawcami:przetargi@wronki.pl. Zamawiający
będzie przekazywałwykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje
dotyczące odpowiedzi napytania,zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będziezamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymiprzepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot
profesjonalny maobowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.plprzesłanych przez zamawiającego,gdyż system powiadomień może ulec awarii
lub powiadomieniemoże trafić do folderu SPAM.Oferta,oświadczenia lub inne dokumenty wymagane
przezZamawiającego składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanympodpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania
oferty, na platformie,kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca składabezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Maksymalny
rozmiar jednego plikuprzesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania ofertywynosi 150 MBnatomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Zamawiającyrekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnymwskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystaniejednego z rozszerzeń:.zip,.7Z. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich
plikachzostaną uznane za złożone nieskutecznie.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia
wielkości plikówpodpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na
ograniczenie wielkościplików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu
osobistego, który wynosimaksymalnie 5MB.Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku
przez kilka osób,stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Pozostałe wymagania zostały określone w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest BurmistrzMiastai
Gminy Wronki, Ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki. Kontakt z administratorem jest możliwy
takżezapomocą adresu mailowego: poczta@wronki.pl. 2. Inspektorem Ochrony Danych
OsobowychjestAleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy
zapomocąadresówmailowych:aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 3. Dane
osoboweprzetwarzane będąw celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego napodstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego naadministratorze, wynikającegoz ustawy z dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych, atakże na podstawie ustawy zdnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy
z dnia 6września 2001 r. o dostępiedo informacji publicznej. 4. Odbiorcami danych osobowych mogą
być: a)osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z
ustawą Pzp,b) organy władzypublicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenieorganów władzypublicznej,w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnieobowiązującego prawa c)inne podmioty,które na podstawie stosownych umów
przetwarzają daneosobowe administratora 5.Dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od
dnia zakończeniapostępowania oudzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
Jeśli czastrwania umowyprzekracza 4 lata,zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania
umowy. 6.Dane osobowenie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych. 7.Prawo żądaniaod Administratora: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania
ich pierwszejkopii.Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych,
którepodlegająprzetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane
dotyczą,administratormoże pobrać opłatę w rozsądnej wysokości,wynikającej b) z kosztów
administracyjnych.Jeśliwykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku,zamawiającymoże żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji, mającychna celusprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania oudzieleniezamówienia publicznego,c) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych
osobowychlubuzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa
niemożeskutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani
zmianąpostanowieńumowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. d) do usunięcia danych
osobowychwyłącznie napodstawie art. 17 RODO,e) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
napodstawie art. 18RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie
ograniczaprzetwarzania danychosobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówieniapublicznego, f) do wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują
prawnieuzasadnione podstawyprzetwarzania i na zasadach opisanych wart. 21 RODO, g) do
przenoszeniadanych, zgodnie z art. 20RODO, h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
W celuskorzystania oraz uzyskaniainformacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g)
należyskontaktować się z Administratoremlub z Inspektorem Danych Osobowych. 8.Prawo wniesienia
skargido organu nadzorczego (UrządOchrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
9.Podanie danych osobowych jestwymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 10.Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niebędą profilowane.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/wronki/aukcje
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-28 08:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/wronki

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.