Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

Przedmiot:

RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o
pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
powiat: Poznań
zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO (STRONA WSCHODNIA I ZACHODNIA) ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (POZNAŃ)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji ceglanej elewacji zabytkowego obiektu budynku dydaktycznego (strona wschodnia i zachodnia) oraz izolacji pionowej piwnic od strony południowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - renowacja elewacji".
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonaniem usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi oraz realizacją usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Obiekt podlegający renowacji zlokalizowany jest w Poznaniu, przy Ul. w Poznaniu (60-765),
przy Ul. Berwińskiego 2/4,60-765 Poznań.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia uzyskano pozwolenia: nr 1174 / 2019 na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich i architektonicznych oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (z dnia 19.11.2019 r.) oraz nr 52/2020 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę (z dnia 09.02.2020 r.).
Całość przedmiotu zamówienia podlega wykonaniu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy
- Załączniku nr 1 do SWZ oraz Załącznikach nr 2-3-4 do SWZ.
Uwaga: udostępniany w ramach postępowania przedmiar robót stanowi materiał o charakterze pomocniczym / orientacyjnym - zawierającym szacowane ilości prac do wykonania, przy czym Wykonawca wycenia w składanej ofercie realizację zamówienia zgodnie z udostępniona dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

CPV: 45453100-8, 45111300-1, 45262500-6, 45262510-9, 45262600-7

Dokument nr: 2021/BZP 00119537, PIM/07/21/ZP39/2020-264

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.pim.poznan.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl ; https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej - email Zamawiającego: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl, a także miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PIMSPZOO.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na ePUAP. Wykonawca posiadający dostęp do konta na ePUAP ma możliwość skorzystania z następujących formularzy: ,,Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres email: : zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl.6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub numerem postępowania).6.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl (preferowany sposób komunikacji).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje o zasadach przetwarzania Panią/Pana w związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego.Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ogłoszonego postępowania w zakresie inwestycji Miasta Poznania jest Prezydent Miasta Poznań z siedzibą przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować elektronicznie pod adresem iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie prawnej wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie w jakim przebieg procesu wyboru wykonawcy musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres do zakończenia postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego.Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jako element protokołu o udzielenie zamówienia, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania protokołu obejmuje cały czas trwania umowy.Pani/Pana zostaną przekazane Miastu Poznań jako podmiotowi zawierającemu umowę z Wykonawcą wybranym w postępowaniu oraz Zespołowi Szkół i Placówek Oświatowych w Poznaniu jako podmiotowi, na którego rzecz inwestycja będzie realizowana.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.W zakresie wynikającym z Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo:o dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, o do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,o do żądania ograniczenia przetwarzania danych,W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Ograniczenia praw - zakresie wynikającym z Rozporządzenia, nie przysługuje Pani/Panu prawo:o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 11:00
Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 2. Sposób złożenia oferty, opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 5000,00 pln (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Szczegółowe informacje dot. wnoszenia wadium zawarto w pkt. 15. SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PIM/07/21/ZP39/2020-264
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 429299,65 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji ceglanej elewacji zabytkowego obiektu budynku dydaktycznego (strona wschodnia i zachodnia) oraz izolacji pionowej piwnic od strony południowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - renowacja elewacji".
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonaniem usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi oraz realizacją usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Obiekt podlegający renowacji zlokalizowany jest w Poznaniu, przy ul. w Poznaniu (60-765),
przy ul. Berwińskiego 2/4,60-765 Poznań.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia uzyskano pozwolenia: nr 1174 / 2019 na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich i architektonicznych oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (z dnia 19.11.2019 r.) oraz nr 52/2020 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę (z dnia 09.02.2020 r.).
Całość przedmiotu zamówienia podlega wykonaniu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy
- Załączniku nr 1 do SWZ oraz Załącznikach nr 2-3-4 do SWZ.
Uwaga: udostępniany w ramach postępowania przedmiar robót stanowi materiał o charakterze pomocniczym / orientacyjnym - zawierającym szacowane ilości prac do wykonania, przy czym Wykonawca wycenia w składanej ofercie realizację zamówienia zgodnie z udostępniona dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453100-8 - Roboty renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy (do 70% wartości zamówienia podstawowego).
Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, zgodne
z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień
w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych
w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego
- w szczególności w zakresie:
o organizacji placu budowy i prac przygotowawczych;
o robót rozbiórkowych / demontażowych;
o robót ziemnych;
o prac związanych z elewacją cegły z licówki;
o prac związanych z powierzchniami tynkowymi;
o prac związanych z elementami detalu architektonicznego;
o prac związanych z renowacją elementów stalowych;
o prac związanych z wymianą opierzenia;
o prac związanych z wykonaniem izolacji pionowej ścian.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji / rękojmi (OGR)
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy (DKB)
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Płatności dla Podwykonawców (PP)
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresach.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 pln (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia);
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) 3 roboty budowlane polegające na renowacji elewacji ceglanej na pow. minimum 400 m? w obiektach zabytkowych.
1.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
o Kierownikiem budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz posiadająca co najmniej
60-miesięczne doświadczenie w kierowaniu / nadzorowaniu w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót konstrukcyjno-budowanych, w tym:
? pełnienie funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 inwestycjach kubaturowych przez cały okres budowy;
? doświadczenie w kierowaniu robotami na obiektach zabytkowych.
o Kierownikiem robót konserwatorskich - osoba z ukończonymi studiami drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków, posiadająca następujące doświadczenie:
? po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia l przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
? w kierowaniu pracami konserwatorskimi na co najmniej 2 zakończonych zadaniach inwestycyjnych.
UWAGA:
o Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności;
o za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).
o Wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach dot. Kierownika budowy należy liczyć od uzyskania uprawnień budowlanych.
o zwrot ,,bez ograniczeń" należy rozumieć zgodnie z przepisami Rozdziału 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: o zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;o zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;o odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w szczególności § 4 Rozporządzenia.W przypadku występowania po stronie Wykonawcy podmiotu udostępniającego zasoby na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany do złożenia dokumentów wskazanych powyżej będzie również podmiot udostępniający zasoby
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: o dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; o wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ,o wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. o formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub email, z wykorzystaniem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;o wypełnione / wycenione przedmiary robót-oferta (kosztorysy ofertowe);o wykaz doświadczenia Kierownika budowy w ramach kryteriów oceny ofert (Załącznik nr 10 do SIWZ)o aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - wzory oświadczeń zawarto w Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; o aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 w zw. z art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - w przypadku występowania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wg Załącznika nr 6 do SWZ;o następujące przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 2. Dodatkowo do oferty należy dołączyć: o w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów - zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru załącznik nr 7 do SWZ . o pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. o pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;o potwierdzenie wniesienia wadium;o oświadczenie dot. elektromobilności, sporządzenie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 20.1.3.4. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 5000,00 pln (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Szczegółowe informacje dot. wnoszenia wadium zawarto w pkt. 15. SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 20.1.3.4. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z Wzorem umowy i Ustawą PZP.2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistniałe okoliczności powodujące zmianę umowy.3. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja, co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy. 4. Projektowane postanowienia umowne, określające w swej treści przesłanki zmiany umowy określone przez Zamawiającego stanowią Załącznik nr 1 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji / rękojmi (OGR)
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy (DKB)
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Płatności dla Podwykonawców (PP)
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.