Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja cmentarzy komunalnych - modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja cmentarzy komunalnych - modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno
Lwowska 28a
38-400 Krosno
powiat: Krosno
zp@um.krosno.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485361
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie - modernizacja alejek
na cmentarzu komunalnym przy Ul. Wyszyńskiego w Krośnie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie - modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym przy Ul. Wyszyńskiego w Krośnie".
Zakres robót obejmuje wykonanie modernizacji alejek cmentarnych zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Krośnie przy Ul. Wyszyńskiego wraz z robotami towarzyszącymi, w następującym zakresie:
a) roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,
b) wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych,
c) roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni alejek z mieszanki mineralno-bitumicznej, rozbiórka istniejących obrzeży,
d) wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki,
e) wykonanie robót ziemnych,
f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
g) ułożenie obrzeży betonowych w kolorze szarym na ławie betonowej,
h) ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym,
i) wykonanie betonowego odwodnienia liniowego,
j) podłączenie rynien budynku Domu Przedpogrzebowego do istniejącej kanalizacji deszczowej,
k) modernizacja istniejącego punktu czerpalnego (studnia podłączona do miejskiej sieci wodociągowej),
l) prace porządkowe, plantowanie i humusowanie terenu, posianie trawy;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej do SWZ szczegółowej specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót.
Wykonawcy przygotowując ofertę muszą wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia takiej organizacji robót, aby zapewnić prawidłowe pod względem bezpieczeństwa zabezpieczenie terenu wykonywanych robót oraz jego ochronę, gdyż roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie cmentarza komunalnego w Krośnie przy Ul. Wyszyńskiego.
Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty ziemne,
roboty brukarskie i roboty związane z wykonywaniem ogrodzeń.

CPV: 45110000-1, 45111200-0, 45233200-1, 45233253-7

Dokument nr: 2021/BZP 00119387, ZP.271.64.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/krosno
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający wymaga komunikowania się za pośrednictwem plarformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet explorer minimalnie wersja 10 0., - włączona obsługa JavaScript, - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, - Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, - oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zalecenia: - podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. - jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. - ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485361
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.64.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie - modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie".
Zakres robót obejmuje wykonanie modernizacji alejek cmentarnych zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Krośnie przy ul. Wyszyńskiego wraz z robotami towarzyszącymi, w następującym zakresie:
a) roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,
b) wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych,
c) roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni alejek z mieszanki mineralno-bitumicznej, rozbiórka istniejących obrzeży,
d) wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki,
e) wykonanie robót ziemnych,
f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
g) ułożenie obrzeży betonowych w kolorze szarym na ławie betonowej,
h) ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym,
i) wykonanie betonowego odwodnienia liniowego,
j) podłączenie rynien budynku Domu Przedpogrzebowego do istniejącej kanalizacji deszczowej,
k) modernizacja istniejącego punktu czerpalnego (studnia podłączona do miejskiej sieci wodociągowej),
l) prace porządkowe, plantowanie i humusowanie terenu, posianie trawy;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej do SWZ szczegółowej specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót.
Wykonawcy przygotowując ofertę muszą wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia takiej organizacji robót, aby zapewnić prawidłowe pod względem bezpieczeństwa zabezpieczenie terenu wykonywanych robót oraz jego ochronę, gdyż roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie cmentarza komunalnego w Krośnie przy ul. Wyszyńskiego.
Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty ziemne,
roboty brukarskie i roboty związane z wykonywaniem ogrodzeń.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, modernizacji, przebudowie lub remoncie drogi lub chodnika o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł.
Okres 5 lat, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wymagane wartości robót w ramach ww. doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz robót budowlanych określonych rodzajowo w punkcie 5.4 ogłoszenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich:
- rodzaju,
- wartości,
- daty i miejsca wykonania,
- podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
b) załączyć dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje,
- inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
UWAGA:
a) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz winien dotyczyć robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Pełnomocnictwo: oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed
podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 59 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z
ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy
z Zamawiającym wymagane będzie złożenie kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 59 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
4.1) terminu realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac: w tym m.in. temperatury wykraczające poza dopuszczalne przez producentów materiałów, opady (dobowa suma opadów atmosferycznych co najmniej 1,0 mm), huraganowy wiatr, które zostaną potwierdzone danymi IMGW, pod warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność - dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości wykonywania umowy, pomimo starań wykonawcy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy, zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłyby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy).
4.2) sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu przedmiotu umowy w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych i technologicznych lub materiałowych przyjętych w dokumentacji przetargowej.
Zmiany, o których mowa w pkt 4.2) muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna złożyć strona inicjująca zmianę.
Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub sposobu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 4.2).
4.3) podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
a) powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy,
b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót,
c) powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.