Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
392z dziś
4928z ostatnich 7 dni
19122z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi obejmujące wykonanie wierceń geologicznych

Przedmiot:

Usługi obejmujące wykonanie wierceń geologicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
powiat: Warszawa
224592000
biuro@pgi.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 224592000
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi obejmujące wykonanie wierceń geologicznych na potrzeby realizacji zadania PSG, PIG-PIB pn. ,,Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - etap II"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące wiercenia geologiczne na potrzeby realizacji zadania państwowej służby geologicznej pn. ,,Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - etap II".
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
1) załączniku nr 1 do SWZ - ,,Opis przedmiotu zamówienia, dalej ,,OPZ";
2) załączniku nr 1 do OPZ - ,,Wykaz wierceń";
3) załączniku nr 2 do OPZ - ,,Wzór karty";
4) załączniku nr 2 do SWZ - ,,Projektowane postanowienia umowy".

CPV: 71351910-5

Dokument nr: 2021/BZP 00119732, EZP.26.96.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami pkt 13 SWZ - Sposób komunikacji, pkt 14 SWZ - Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów oraz pkt 16 SWZ - Sposób i termin składania i otwarcia ofert.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami pkt 24 SWZ - Dane osobowe
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami pkt 24 SWZ - Dane osobowe

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca wnosi wadium zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Getin Noble Bank SA nr konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001 w tytule przelewu: ,,wadium, oznaczenie sprawy: EZP.26.96.2021".
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem kwalifikowanym,
lub podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.26.96.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące wiercenia geologiczne na potrzeby realizacji zadania państwowej służby geologicznej pn. ,,Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - etap II".
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
1) załączniku nr 1 do SWZ - ,,Opis przedmiotu zamówienia, dalej ,,OPZ";
2) załączniku nr 1 do OPZ - ,,Wykaz wierceń";
3) załączniku nr 2 do OPZ - ,,Wzór karty";
4) załączniku nr 2 do SWZ - ,,Projektowane postanowienia umowy".
4.2.6.) Główny kod CPV: 71351910-5 - Usługi geologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na wierceniu/ach geologiczno-inżynierskich lub/i geotechnicznych o łącznym metrażu co najmniej 500 mb wykonanych w systemie obrotowym lub/i udarowym lub/i rdzeniowania, w tym co najmniej 4 wierceń z ciągłym uzyskiem rdzenia do głębokości co najmniej 20 m każde.
Za jedną usługę Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną w ramach jednej umowy.
3) na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem technicznym, tj. urządzeniami wiertniczymi, które umożliwią wykonanie wierceń i pobór prób gruntów zgodnie z aktualnymi normami PN-EN 1997-2 i PN-EN ISO 22475-1.
a) co najmniej 2 (dwiema) wiertnicami, w tym:
1) co najmniej 1 (jedna) wiertnica umożliwiająca wykonanie wierceń w systemie rdzeniowania bez płuczki lub z użyciem płuczki techniką wrzutową z potrójną rdzeniówką przy ciągłym zabezpieczaniu otworu rurami osłonowymi z możliwością ciągłego uzysku rdzenia oraz pobierania prób gruntów:
? kategorii A o klasie jakości 1 z rdzenia wiertniczego o średnicy próby
nie mniejszej niż 100 mm i długości nie mniejszej niż 60 cm,
? kategorii A o klasie jakości 1 za pomocą cienkościennych próbników o średnicy próby nie mniejszej niż 80 mm i długości nie mniejszej niż 60 cm,
? kategorii B o klasie jakości 3 o masie nie mniejszej niż 1 kg dla gruntów drobnoziarnistych (spoistych) i nie mniejszej niż 2 kg dla gruntów gruboziarnistych i bardzo gruboziarnistych (niespoistych) do podwójnych worków plastikowych.
oraz
2) co najmniej 1 (jedna) wiertnicą:
? umożliwiającą wykonanie wierceń w systemie obrotowym i/lub udarowym
z ciągłym zabezpieczaniem otworu rurami osłonowymi z możliwością pobierania prób gruntów:
o kategorii A o klasie jakości 1 za pomocą cienkościennych próbników o średnicy próby nie mniejszej niż 80 mm i długości nie mniejszej niż 60 cm,
o kategorii B o klasie jakości 3 o masie nie mniejszej niż 1 kg dla gruntów drobnoziarnistych (spoistych) i nie mniejszej niż 2 kg dla gruntów gruboziarnistych i bardzo gruboziarnistych (niespoistych) do podwójnych worków plastikowych.
lub
? umożliwiająca wykonanie wierceń w systemie obrotowym świdrami przelotowymi
z możliwością pobierania prób gruntów:
o kategorii A o klasie jakości 1 z rdzenia wiertniczego o średnicy próby
nie mniejszej niż 100 mm i długości nie mniejszej niż 60 cm,
o kategorii A o klasie jakości 1 za pomocą cienkościennych próbników o średnicy próby nie mniejszej niż 80 mm i długości nie mniejszej niż 60 cm,
o kategorii B o klasie jakości 3 o masie nie mniejszej niż 1 kg dla gruntów drobnoziarnistych (spoistych) i nie mniejszej niż 2 kg dla gruntów gruboziarnistych i bardzo gruboziarnistych (niespoistych) do podwójnych worków plastikowych.
Spełnienie wyżej wymienionych warunków nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pozostałego sprzętu niezbędnego do prawidłowego i terminowego zrealizowania zamówienia.
4) na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 (dwiema) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w funkcji dozoru geologicznego, które posiadają uprawnienia geologiczne kategorii VI lub VII lub XI lub XII lub XIII wydane odpowiednio przez Ministra ds. środowiska lub Marszałka (albo równoważne, tj. uzyskane przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 28 sierpnia 1994 r. (Dz. U. 1995 poz. 52 nr 284) w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi oraz rozporządzeń późniejszych).
Zamawiający do realizacji zamówienia dopuszcza także osoby świadczące usługi transgraniczne mające uznane uprawnienia w zakresie geologii na podstawie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 poz. 220 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 10 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu podmiotu, o którym mowa w pkt 9.7 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 10 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.4.3. SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.4.4. SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentowania, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonych pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu obejmują:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 7
do SWZ (Wykaz usług);
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SWZ (Wykaz osób);
3) wykaz narządzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania nimi - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 9 do SWZ (Wykaz narzędzi);
4) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca wnosi wadium zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Getin Noble Bank SA nr konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001 w tytule przelewu: ,,wadium, oznaczenie sprawy: EZP.26.96.2021".
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem kwalifikowanym,
lub podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 11.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami § 11 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.