Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C.K. Norwida 25
50-375 Wrocław
powiat: Wrocław
biuro.zampub@upwr.edu.pl
https://upwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku dydaktyczno-naukowego Katedry Genetyki UPWr przy Ul. Kożuchowskiej 7 we Wrocławiu wraz z pierwszym wyposażeniem
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa budynku dydaktyczno-naukowego Katedry Genetyki UPWr przy Ul. Kożuchowskiej 7 we Wrocławiu wraz z pierwszym wyposażeniem.
2. Roboty należy wykonać w szczególności na podstawie:
o Decyzji o pozwoleniu na budowę 3757/2019 z dnia 14.08.2019 r..
o Projektu budowlanego, stanowiącego załączniki do ww. decyzji
o Ekspertyzy p.poż. (2016 r.) wraz z Postanowieniem nr WZ.5595.485.2.2016 oraz Postanowieniem nr WZ.5595.485.3.2016, Postanowieniem nr WZ.5595.485.4.2016
o Branżowych projektów wykonawczych,
o Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
o Opisu Przedmiotu Zamówienia - będącego uzupełnieniem dokumentacji technicznej,
o Tabeli Zbiorczego Zestawienia Robót
o Tabeli wyposażenia urządzeń mebli wraz z załącznikami (zał. 6.1 i zał 6.2 do SWZ)
stanowiących załączniki do niniejszej SWZ oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej.

1) Zakres robót obejmuje przebudowę budynku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy Ul. Kożuchowskiej 7 oraz zagospodarowanie terenu działki nr 3.
2) Budynek jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Wrocławia oraz w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Teren ujęty jest w rejestrze zabytków miasta Wrocławia. Budynek przy Ul. Kożuchowskiej 7 we Wrocławiu jest obiektem wolnostojącym średniowysokim, 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym (suterena) o wymiarach: szerokość budynku - 17,78 m, głębokość budynku - 15,37 m, wysokość 13,10 m (do kalenicy 14,07 m).
3) Celem prac jest wykonanie przebudowy budynku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w oparciu o ekspertyzę p.poż, Warunki Techniczne, wymogi konserwatorskie oraz doprowadzeniem budynku do właściwego stanu technicznego i założonego programu funkcjonalnego (przebudowa układu i częściowa zmiana funkcji pomieszczeń).
4) Celem przebudowy budynku jest również wydzielenie pomieszczeń zgodnie z programem funkcjonalnym oraz remont budynku w zakresie termomodernizacji a także przebudowa instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie instalacji c.o. wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, instalacji gazów technicznych oraz remont i budowa kominów wentylacyjnych, likwidacja instalacji gazowej.
5) W ramach prac do wszystkich pomieszczeń zapewniona zostanie komunikacja poprzez klatkę schodową usytuowaną centralnie w budynku oraz windę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, która jest usytuowana na ścianie szczytowej budynku.

CPV: 45000000-7, 39000000-2, 39180000-7, 42514000-2, 42520000-7, 45111300-1, 45223000-6, 45223210-1, 45233200-1, 45262120-8

Dokument nr: 2021/BZP 00119579, I0CZZ000.271.35.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://upwr.logintrade.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://upwr.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako ,,Platforma") pod adresem:
https://upwr.logintrade.net/
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, , wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Przetargowej Zamawiającego (zwanej dalej ,,Platformą") dostępnej pod adresem: https://upwr.logintrade.net/
3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
4. W celu złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi posiadać konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy.
5. Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie.
6. Prawidłowym złożeniem oferty przez Wykonawcę za pomocą środka komunikacji elektronicznej jest jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem:
https://upwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.
7. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy Przetargowej Zamawiającego (zwanej dalej ,,Platformą") dostępnej pod adresem: https://upwr.logintrade.net/, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert . Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę ,,Złóż ofertę".
10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego I0CZZ000 271.35.2021, postępowania nadanym przez Platformę.
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Reprezentuje go Rektor; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu decyduje on sam jako administrator danych;
? Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Danych Osobowych
i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@upwr.edu.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym zgodnie z ustawą Pzp;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., ze zm.) zwanej dalej- ,,ustawa Pzp";
? Okres przechowywania Pani/Pana dane osobowych wynosi odpowiednio:
? zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
? jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Udostępnienie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nie udostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty lub wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://upwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://upwr.logintrade.net/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 20 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP nr rachunku 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania" - I0CZZ000 271.35.2021 oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy.
Uwaga!
Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
Uwaga!
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu zaleca się załączyć do oferty.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2-4 niniejszego Rozdziału, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Treść dokumentu wadialnego musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) kwotę gwarancji/poręczenia;
5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne wystąpienie Zamawiającego do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
6) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji (nie może być krótszy niż termin związania ofertą - z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.: zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: I0CZZ000.271.35.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa budynku dydaktyczno-naukowego Katedry Genetyki UPWr przy ul. Kożuchowskiej 7 we Wrocławiu wraz z pierwszym wyposażeniem.
2. Roboty należy wykonać w szczególności na podstawie:
o Decyzji o pozwoleniu na budowę 3757/2019 z dnia 14.08.2019 r..
o Projektu budowlanego, stanowiącego załączniki do ww. decyzji
o Ekspertyzy p.poż. (2016 r.) wraz z Postanowieniem nr WZ.5595.485.2.2016 oraz Postanowieniem nr WZ.5595.485.3.2016, Postanowieniem nr WZ.5595.485.4.2016
o Branżowych projektów wykonawczych,
o Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
o Opisu Przedmiotu Zamówienia - będącego uzupełnieniem dokumentacji technicznej,
o Tabeli Zbiorczego Zestawienia Robót
o Tabeli wyposażenia urządzeń mebli wraz z załącznikami (zał. 6.1 i zał 6.2 do SWZ)
stanowiących załączniki do niniejszej SWZ oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej.

1) Zakres robót obejmuje przebudowę budynku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Kożuchowskiej 7 oraz zagospodarowanie terenu działki nr 3.
2) Budynek jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Wrocławia oraz w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Teren ujęty jest w rejestrze zabytków miasta Wrocławia. Budynek przy ul. Kożuchowskiej 7 we Wrocławiu jest obiektem wolnostojącym średniowysokim, 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym (suterena) o wymiarach: szerokość budynku - 17,78 m, głębokość budynku - 15,37 m, wysokość 13,10 m (do kalenicy 14,07 m).
3) Celem prac jest wykonanie przebudowy budynku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w oparciu o ekspertyzę p.poż, Warunki Techniczne, wymogi konserwatorskie oraz doprowadzeniem budynku do właściwego stanu technicznego i założonego programu funkcjonalnego (przebudowa układu i częściowa zmiana funkcji pomieszczeń).
4) Celem przebudowy budynku jest również wydzielenie pomieszczeń zgodnie z programem funkcjonalnym oraz remont budynku w zakresie termomodernizacji a także przebudowa instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie instalacji c.o. wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, instalacji gazów technicznych oraz remont i budowa kominów wentylacyjnych, likwidacja instalacji gazowej.
5) W ramach prac do wszystkich pomieszczeń zapewniona zostanie komunikacja poprzez klatkę schodową usytuowaną centralnie w budynku oraz windę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, która jest usytuowana na ścianie szczytowej budynku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39180000-7 - Meble laboratoryjne

42514000-2 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - Instalowanie wind

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości 15 % wartości zamówienia.
2. Zamówieniami tymi objęty będzie w szczególności następujący zakres: wykoananie prac budowlanych i konstrukcyjnych , instalcji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji sanitarnych, systemu oddymiania, wentylacji , prac prac wodno-kanalizacyjnych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Badaniu i ocenie podlegają oferty, które nie zostały odrzucone (na danym etapie badania i oceny ofert).
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena, okres gwarancji i rękojmi wyposażenia wymienionego w dokumencie pn. ,,Tabela wyposażenia " - zał. nr 6 do SWZ, doświadczenie zawodowe kadry kierowniczej .
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi wyposażenia wymienionego w dokumencie pn. ,,Tabela wyposażenia " - zał. nr 6 do SWZ
4.3.6.) Waga: 6,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kadry kierowniczej
4.3.6.) Waga: 34,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto każda, polegające na budowie, lub przebudowie lub nadbudowie, lub rozbudowie budynku (w zakresie prac konstrukcyjno-budowlanych, instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych) w tym co najmniej jedna z tych robót wykonywana była w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub posiadającym zalecenia konserwatorskie (w obszarze wpisanym do rejestru zabytków) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz przedstawi dokumenty potwierdzające że roboty te zostały wykonane w sposób należyty tj. czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspxf=/Kursy/kursy.html
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj.:
o osobami posiadającymi prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) zwaną PrB lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:
- kierownik budowy, posiadający min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (posiadającego udokumentowane prawo do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie jw.), oraz dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert pełnił funkcję Kierownika Budowy przy realizacji minimum 1 zadania* o wartości co najmniej 5 000 000 zł, obejmującego budowę, przebudowę lub rozbudowę lub remont budynku wpisanego do rejestru zabytków lub posiadającego zalecenia konserwatorskie (w obszarze wpisanym do rejestru zabytków);
- kierownik robót elektrycznych, posiadający min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (posiadającego udokumentowane prawo do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności jw.) oraz dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) pełnił funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Elektrycznych przy realizacji minimum 1 zadania* o wartości co najmniej 5 000 000 zł obejmującego budowę lub przebudowę, lub rozbudowę, lub remont budynku,
- kierownik robót sanitarnych, posiadający min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (posiadającego udokumentowane prawo do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności jw.) oraz dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) pełnił funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Sanitarnych przy realizacji minimum 1 zadania* o wartości co najmniej 5 000 000 zł, obejmującego budowę, lub przebudowę lub rozbudowę lub remont budynku,
o osobą pełniącą nadzór dendrologiczny/ nadzór terenów zielonych posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie pełnionego nadzoru dendrologicznego na terenach zieleni objętych ochroną zabytków (obiektów / lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków), zakres nadzorowanych prac powinien obejmować m.in. prace pielęgnacyjne w obrębie historycznego drzewostanu, która pełniła w tym okresie min. 2 nadzory,
o przedstawicielem Wykonawcy - osobą mającą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy.

DODATKOWE UWAGI:
1) Definicja zadania:* przez zadanie rozumie się cały okres pełnienia obowiązków kierownika budowy od protokolarnego przejęcia placu budowy przed rozpoczęciem robót, do oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót niezbędnego do pozwolenia na użytkowanie. W przypadku kierowników robót branżowych okres pełnienia obowiązków liczony ma być od rozpoczęcia do zakończenia wszystkich prac (robót) w danej branży. Cały okres pełnienia obowiązków kierownika budowy od protokolarnego przejęcia placu budowy przed rozpoczęciem robót, do oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót niezbędnego do pozwolenia na użytkowania. W przypadku kierowników robót branżowych okres pełnienia obowiązków liczony ma być od rozpoczęcia do zakończenia wszystkich prac (robót) w danej branży.
2) Nie dopuszcza się łączenia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z żadną inną funkcją kierowniczą, o których mowa powyżej.
W przypadku liczenia doświadczenia zawodowego u w/w osób Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie polegające na kompleksowym wykonaniu zadania.
Wykonawca może dysponować osobami, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte w innych państwach, zostały uznane zgodnie z art. 12 a ustawy PrBud na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej:
a) w pkt. 1.4 a) jeżeli jego spełnienie wykaże jeden z Wykonawców skłądający ofertę wspólną. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców w tym zakresie.
b) w pkt. 1.4 b) jeżeli spełni go co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie albo, jeżeli Wykonawcy spełnią go łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 a) SWZ, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1) b) ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
Wzór wykazu - Załącznik nr 4a do SWZ.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór wykazu - Załącznik nr 4b do SWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7, ppkt 2) SWZ, potwierdzające, że co co najmniej jeden z wykonawców spełnia warunki udziału w postepowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w postaci wypełnionych i podpisanych tabel:
a) Parametry techniczne dygestorium - wg. Załącznika nr 6.1 do SWZ
b) Parametry techniczne komory laminarnej - wg. Załącznika nr 6.2 do SWZ
2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta powinna zawierać: wypełnione i popisane przez Wykonawcę:
1) Formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 1 do SWZ),
2) Tabelę zbiorczego zestawienia robót (wg. załącznika nr 1a do SWZ),
3) Tabelę wyposażenia (wg załącznika nr 6 do SWZ) ,
4) Tabelę - Parametry techniczne komory laminarnej (wg. Załącznika nr 6.1 do SWZ), wraz z
5) Tabelę - Parametry techniczne dygestorium (wg zał. Nr 6.2 do SWZ),
do oferty należy załączyć:
6) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 108 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 2 do SWZ) - wypełnione przez Wykonawcę, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
7) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór - załącznik nr 2a do SWZ). (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik)
8) Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz (lub dowód wniesienia wadium wpłaconego w pieniądzu),
9) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 4 SWZ - (wzór - załącznik nr 3 do SWZ )(jeżeli dotyczy).
10) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - jeżeli ofertę składa pełnomocnik
11) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie;

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 20 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP nr rachunku 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania" - I0CZZ000 271.35.2021 oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy.
Uwaga!
Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
Uwaga!
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu zaleca się załączyć do oferty.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2-4 niniejszego Rozdziału, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Treść dokumentu wadialnego musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) kwotę gwarancji/poręczenia;
5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne wystąpienie Zamawiającego do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
6) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji (nie może być krótszy niż termin związania ofertą - z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.: zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna),
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - stanowiące Załącznik nr 2 i 2a do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z
Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 a) SWZ, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7, ppkt 2) SWZ, potwierdzające, że co co najmniej jeden z wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp zwane ,,dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej ,,upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, zgodnie z art. 455 oraz art. 439 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Badaniu i ocenie podlegają oferty, które nie zostały odrzucone (na danym etapie badania i oceny ofert).
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena, okres gwarancji i rękojmi wyposażenia wymienionego w dokumencie pn. ,,Tabela wyposażenia " - zał. nr 6 do SWZ, doświadczenie zawodowe kadry kierowniczej .
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi wyposażenia wymienionego w dokumencie pn. ,,Tabela wyposażenia " - zał. nr 6 do SWZ
4.3.6.) Waga: 6,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kadry kierowniczej
4.3.6.) Waga: 34,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.