Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8
75-061 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. +48 94 342 36 90, Tel. 501 546 767
sekretariat.koszalin@caritas.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: tel. +48 94 342 36 9
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/TERM/dok/2021

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach
projektu pn. ,,Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 obiektach zlokalizowanych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej"
Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres projektu pn. ,,Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 obiektach zlokalizowanych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej", dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego 3.4 Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków zlokalizowanych pod adresem: Pleśna 6, 76-038 Dobrzyca, woj. zachodniopomorskie (budynek Pawilonu i budynek Stołówki. Szczegółowy opis prac projektowych oraz założenia projektowe znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Wykonawca jest zobowiązany do:
a) niezwłocznego (w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze) i nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia na etapie organizowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców robot budowlanych,
b) konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych i informowania o stanie zaawansowania prac projektowych
c) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca prac projektowych oraz zdobycia koniecznych informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty.
d) Wykonawca na każdym etapie przygotowywania przedmiotu zamówienia pozostanie w stałym kontakcie z Zamawiającym i będzie uzgadniał z nim wszelkie kwestie dotyczące opracowywanej dokumentacji.

CPV: 71220000-6

Dokument nr: 1/TERM/dok/2021

Otwarcie ofert: 6) Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie: do dnia 28.07.2021

Składanie ofert:
12) Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data i godz. wpływu) do siedziby Zamawiającego: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Ul. Ks. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin.
2) Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz.ch 9:00 - 15:00 w siedzibie Zamawiającego: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Ul. Ks. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin, pocztą tradycyjną/kurierem na adres Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie: 27.07.2021 r. do godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: do 15 października 2021
b. Termin uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę: do 15 grudnia 2021
7) Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie do 29.07.2021

Wymagania:
Podstawa prawna zamówienia:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz stosownie do art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 219 ze zm.) nie podlega rygorom zamówienia publicznego w rozumieniu ustawowym.
Zamawiający zaznacza, iż w przypadku wskazania nazw i/lub producentów w zakresie lub/i zamówieniu (z uwagi na specyfikę elementu i w sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń), wykonawca ma możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego produkty, elementy lub rozwiązania równoważne.
Powyższe oznacza, iż produkty, elementy i/lub rozwiązania proponowane przez Wykonawcę muszą doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego. Ewentualna zmiana wymaga uzyskania zgody nadzoru konserwatorskiego i/lub budowlanego.
Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Do oferty należy załączyć wykaz prac projektowych wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 (jednej) usługi, której przedmiotem było wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy / przebudowy lub modernizacji budynku o wartości szacunkowej (netto) planowanych robót budowlanych w kwocie nie niższej niż 1 500 000,00 PLN każda.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat od rozpoczęcia zapytania
5) nie są w stanie likwidacji oraz nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenie społecznego lub zdrowotnego
7) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8) nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9) nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
10) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub/i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka) i/lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
11) Wpłacili wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100
Dane do wpłaty wadium:
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Ul. Ks. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin
Nr konta: 82 1020 2791 0000 7102 0009 0639
Z dopiskiem: ,,wadium dokumentacja projektowa termomodernizacja (Pleśna)"
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia-nie spełnia".
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

4. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 3 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
c) Załącznik nr 5 - zestawienie wykonanych usług z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że ta usługa została wykonana

5. Opis sposobu przygotowywania oferty oraz forma złożenia oferty i jej zawartość
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferty składane są w jednym egzemplarzu.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
5) Oferta i wszystkie załączniki oferty musza być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy,
6) Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki,
7) Do oferty winny być załączone wszystkie informacje, zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty wymienione w zapytaniu ofertowym,
8) Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii
9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10) Wykonawca przed upływem terminu składania oferto może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań
11) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
13) Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 2 - formularz oferty
b) załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c) załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
d) Załącznik nr 5 - zestawienie wykonanych usług z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że ta usługa została wykonana

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającym z Wykonawcami
1) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana wykonawcy zadającemu pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie. Wyjaśnienia zamieszczone na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień roboczy przed terminem składania ofert.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący poufność jej treści.
4) Za datę wpływu uznaje się datę faktycznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.
5) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
8. Kryteria oceny ofert
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.
Nazwa kryterium
Znaczenie procentowe kryterium
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium (waga)
1
Cena brutto (C)
100%
100 pkt.

3) Do porównania i oceny ofert w kryterium cena brutto zostanie zastosowany następujący wzór:

gdzie:
A1 - ilość punktów danej oferty w kryterium cena
Cn - cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co - cena brutto badanej oferty (PLN)
4) Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać: 100 punktów.
5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
6) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie wykonania zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

9. Opis sposobu obliczenia ceny
1) W formularzu ofertowym należy wskazać cenę ofertową brutto.
2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie) wykonania przedmiotu zamówienia, wszelkie opłaty i podatki, jak również inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, niezależnie od miejsca ich powstania.
4) Waluta ceny ofertowej jest złoty polski i w tej walucie będzie dokonane rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10. Odrzucenie oferty
Oferta zostanie odrzucona z niniejszego postępowania:
a) w przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert,
b) w przypadku złożenia oferty przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
c) w przypadku złożenia oferty przez wykonawcę, który nie wniósł wadium,
d) w przypadku gdy oferta złożona jest w języku innym niż język polski,
e) w przypadku, gdy oferta złożona jest na część zamówienia, jeśli zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych,
f) w przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez osobę uprawnioną,
g) w przypadku, gdy oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Wszelkie pytania i odpowiedzi odnośnie zapytania ofertowego Zamawiający i Wykonawcy przekazują poprzez pocztę elektroniczną: apluta@caritas.pl

12. Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

13. Informacje o udzielaniu zaliczek
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w dwóch ratach: I rata w wysokości 95% wynagrodzenia zostanie zapłacona za przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, tj. dokumentacji opisanej w przedmiocie zapytania; II rata w wysokości 5 % wynagrodzenia zostanie zapłacona po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę.

14. Podwykonawcy
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez Podwykonawców, pod warunkiem zgłoszenia o tym Zamawiającemu oraz przedstawieniu do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą. Za działania Podwykonawców bądź ich zaniechania Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców, w ofercie musi wskazać zakres prac przewidywanych do powierzenia.

15. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni na swojej stronie internetowej.
2) Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty spełniające wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

16. Informacje nt. zakresu wykluczenia
Z udziału w postepowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

17. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług
Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w wysokości nieprzekraczających 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

18. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Postanowienia końcowe.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontakt:
3) Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie dotyczącym niniejszego zapytania ofertowego jest:
Agnieszka Pluta
e-mail: apluta@caritas.pl
Tel. 501 546 767

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.