Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompleksowej usługi technicznej: wynajem sceny oraz realizacja dźwięku i...

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej usługi technicznej: wynajem sceny oraz realizacja dźwięku i światła podczas koncertów

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno
powiat: kępiński
tel. 62 590 94 00 fax 62 590 94 02
sylwia.humelt@um.kepno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kępno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 590 94 00 fa
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Kępno zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie kompleksowej usługi technicznej: wynajem sceny oraz realizacja dźwięku i światła podczas koncertów muzycznych organizowanych w ramach Festiwalu Trzech Kultur 2021 r. Festiwal Trzech Kultur odbędzie się w dniu 4 września 2021 r. na Rynku w Kępnie.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Wynajem sceny oraz realizacja dźwięku i światła na potrzeby koncertu orkiestry Filharmonii Kaliskiej, zespołu Neoklez oraz Anny Marii Jopek wraz z zespołem Kroke. Szczegółowy zakres usługi stanowią ridery techniczne wykonawców - Załącznik nr 1.
Koncerty odbędą się w ramach czwartej edycji Festiwalu Trzech Kultur. Impreza ma charakter plenerowy i odbędzie się w dniu 4 września 2021 r. na kępińskim Rynku.
2. Zabezpieczenie techniczne, montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, w związku z realizacja dźwięku i oświetlenia.
Powierzchnia Rynku wykonana jest z kostki granitowej, nie ma możliwości kotwienia sceny i innych urządzeń w podłożu. W związku z tym Wykonawca zagwarantuje na własny koszt inne, bezpieczne, zabezpieczenie sceny np. zbiorniki z wodą, jako balast dla odciągów dachu.
Zamawiający nie zapewnia zabezpieczenia przez ochronę sprzętu od montażu do demontażu z wyłączeniem trwania koncertu.
IV. Opis zamówienia
1. Szczegóły dotycząc sceny:
1). Scena o minimalnych wymiarach 6 x 8 m mogąca pomieścić jednocześnie 13 muzyków Filharmonii oraz dyrygenta.

2). Scena musi posiadać schody ( min. 4 szt) o szerokości 2 m, - na wysokości muzyków Filharmonii.
3) Scena musi być zadaszona, osłonięta z trzech stron ścianami (siatka przeciwdeszczowa), horyzont w kolorze czarnym.

2. Montaż i realizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Obsługa realizacyjna i techniczna przez czas trwania prób i koncertu
4. Demontaż w.w.
Wszystkie urządzenia i konstrukcje techniczne muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie 4 dni od dnia ogłoszenia wyboru oferenta.
Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie się przez Wykonawcę z terenem, na którym będzie realizowane zadanie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia.
Jeżeli w dokumentacji występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji.
5. Wykonawca, którego oferta w przedmiotowym zapytaniu zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy z Zamawiającym uzyskać akceptację proponowanej ewentualnej zastępczej aparatury nagłośnieniowej oraz obsługi realizacyjnej.

Składanie ofert:
.Ofertę należy przesłać mailowo do dnia: 26 lipca 2021 r. do godz. 14:00 na adres: sylwia.humelt@um.kepno.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, Ul. Ratuszowa nr 1, 63-600 Kępno, bądź osobiście (w Punkcie Obsługi Klienta, parter)
Liczy się data i godz. wpływu do siedziby Urzędu.
Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy umieścić w jednej w trwały sposób zabezpieczonej kopercie z napisem: Festiwal Trzech Kultur 2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce realizacji zamówienia
Data: 4 września 2021 r.
Gotowość sceny, nagłośnienia i oświetlenia, 4 września 2021 r. godz. 10.00
- próba generalna od godz. 11.00.

Zakończenie koncertu: 4 września 2021 r. (szacowane) godz. 22.00
Miejsce realizacji: Kępno, Rynek.

Wymagania:
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Informacje o zmianach ukażą się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postepowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach.
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu ofertowym.
2. Cena musi zawierać wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę (koszty transportu, montażu, noclegów dla techniki i realizatora dźwięku itp.) oraz obowiązujący podatek VAT.
3. Cena wszystkich elementów zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
4. Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w formularzu Oferty i innych dokumentach powinny być wyrażone w PLN.
a) Kryteriami oceny ofert będzie cena.
6. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić renomowanej klasy realizatora dźwięku.
IX. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego z kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym wykonawcą wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
W zakresie każdego z kryteriów, wykonawca może uzyskać maksymalnie:
Cena: 100 pkt =MP
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena
Pkc= (Cn/Co*100%)*100
Pkc- liczba punktów dla kryterium cena
Cn- cena najniższej oferty
Co- cena badanej oferty

Uwagi:
Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm. ) - dalej RODO ? informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno z siedzibą w Kępnie, przy ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, tel. 625909404, e-mail kępno@um.kepno.pl
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest Pani Zofia Siubiak. Dane kontaktowe : tel. 625909417, e-mail : zofia.siubiak@um.kepno.pl
3. Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego na wynajem sceny oraz realizację dźwięku i oświetlenia podczas Festiwalu Trzech Kultur, który odbędzie się w dniu 4 września 2021 r. na kępińskim Rynku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta i Gminy w Kępnie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno

tel. 62 590 94 00
fax 62 590 94 02

www: http://www.um.kepno.pl
e-mail kepno@um.kepno.pl

Kontakt:
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej pod numerem telefonu 625 909 451.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.