Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA KLUCZOWYCH ODCINKACH DRÓG

Przedmiot:

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA KLUCZOWYCH ODCINKACH DRÓG

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Środa Śląska
Pl. Wolności 5
55-300 Środa Śląska
powiat: średzki (śląski)
(71)39 60 724, 71 39-60-714, (071) 39-60-720
karolina.janusz@srodaslaska.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Środa Śląska
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: (71)39 60 724, 71 39
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Działając w imieniu Gminy Środa Śląska, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska zapraszam do złożenia
oferty na:
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA KLUCZOWYCH ODCINKACH DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA - DOSTAWA I MONTAŻ WYSPOWYCH PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ, UL. REYMONTA, UL. OŁAWSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ I W
MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych, określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
II.I Przedmiot zamówienia:
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA KLUCZOWYCH ODCINKACH DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA - DOSTAWA I MONTAŻ WYSPOWYCH PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ, UL. REYMONTA, UL. OŁAWSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ I W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE
DOSTAWA I MONTAŻ - 11 KOMPLETÓW PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH WYSPOWYCH W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TJ.:
- UL. SPÓŁDZIELCZA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ - 5 LOKALIZACJI
- UL. REYMONTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ - 1 LOKALIZACJA
- UL. OŁAWSKA - 2 LOKALIZACJE
- DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE-3 LOKALIZACJE PARAMETRY 200CM X 180CM X 6.5CM
PROGI WYSPOWE W KOLORZE CZERWONYM Z BIAŁYMI ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI. GWARANCJA MIN. 12-MIESIĘCY

CPV: 45233150-5

Dokument nr: WZP 271.9-63/21

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) osobiście w siedzibie: Urząd Miejski Wydział Zamówień Publicznych pok. B-13; 55-300 Środa Śląska; Pl. Wolności 5 lub przesłać na adres: Gmina Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska; Pl. Wolności, pok. B-13 (z oznaczeniem koperty WZP 271.9-63/21) lub faksem na numer (071) 39-60-720 lub na e-mail karolina.janusz@srodaslaska.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
26.07.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy data zakończenia: 06.08.2021 r.

Wymagania:
li.II Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. II.III. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. II.V. Dopuszcza się udział podwykonawców.
IV. Kryteria wyboru:
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert: cena - waga 100%.
1. cena zamówienia - waga 100% ocena w skali punktowej 10Opkt
1. Liczba punktów przyznana przez komisję przetargowa za kryterium Cena n-tej oferty zostanie
określona wg wzoru: Nc=100pktxCn/Cbox100% gdzie:
Nc -punktacja badanej oferty
Cn- najniższa cena ofertowa Cbo- cena badanej oferty
V. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
VI. Oferta powinna zawierać :
1. Cenę ofertową brutto za realizację usługi zgodnie z punktem II zaproszenia do złożenia oferty (wg
załącznika nr 1 do zaproszenia).
IX. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
X. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. XII.
XI. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania faksem lub pocztą elektroniczną i zamieści na stronie internetowej.
XII. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
XIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XV. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 5% ceny ofertowej brutto.
XVI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
XVII. Przewiduje się istotne zmiany postanowień umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności: 1. Zmiany terminu realizacji z powodu:
a) wystąpienia siły wyższej tj. wydarzenia nieprzewidywalnego (np. złych warunków atmosferycznych deszcz, śnieg, grad - zgodnie z wiedzą i warunkami technicznymi) i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występującej po podpisaniu umowy, a powodującego niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.
b) Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, np. działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie
zamówienia w terminie umownym, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
c) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
e) wystąpienia robót lub zamówień dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy;
f) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami);
g) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
h) konieczność uzyskania uzgodnień, decyzji,pozwoleń, opinii - w terminach przekraczających terminy ustawowe;
i) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
2. Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:
a. zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;
b. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia.
3 Niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
a) określają rodzaj i zakres zmian,
b) określają warunki wprowadzenia zmian,
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.
4 Jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.
5 Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
6 Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
7 W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu.
8 Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem CGA/ID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COA/ID-19;
d) okoliczności, o których mowa w pkt a-c w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
9 Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.
10 Warunki zmiany umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.
11 Wniosek wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu na 14dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy.
12 Maksymalna wartość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy wynosi 80% wynagrodzenia umownego brutto.
XIX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP dotyczące m.in.:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej.
XX. Sposób przygotowania oferty:
Należy wypełnić załączony formularz oferty (załącznik nr 1 oraz 1a do zapytania ofertowego) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 4- oświadczenie Wykonawcy, że nie jest płatnikiem VAT (jeżeli dotyczy),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Uwagi:
XXI. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Środy Śląskiej
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Środa Śląska jest Pani Sylwia Góra, kontakt: iod. um@srodaslaska.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, np. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA KLUCZOWYCH ODCINKACH DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA - DOSTAWA I MONTAŻ WYSPOWYCH PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ, UL. REYMONTA, UL. OŁAWSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ I W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE WZP 271.9-63/21 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:
Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
-sprawy proceduralne: Karolina Janusz-Wy dział Zamówień Publicznych, tel. 71 39-60-724, e-mail: karolina.janusz@srodaslaska.pl
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: Sebastian Darowski, Ireneusz Fura- Wydział Inwestycji, tel. 71 39-60-714

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.