Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
62 76 79 500, 62 75 72 618, 62 76 79 510
rektorat@akademia.kalisz.pl
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-kalisz/demand/notice/public/34307/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: 62 76 79 500, 62 75
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn: Wymiana obróbek blacharskich na budynku CDBKZ przy Ul. Poznańskiej
201-205 w Kaliszu"
B. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia
1. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: a)--okres w miesiącach:
b) okres w dniach: 45 dni od dnia zawarcia umowy lub do czasu zakończenia i rozliczenia robót budowlanych
c)--data rozpoczęcia: d)--data zakończenia:
e) inne informacje: zgodnie z terminem realizacji robót budowlanych.
4. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:
a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania,
b) poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
5. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie polega na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wymianie obróbek blacharskich w budynku Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - CDBKZ zlokalizowanego przy Ul. Poznańskiej 201-205 w Kaliszu. Zadanie obejmuje wielobranżowe roboty budowlane.
Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem został określony w załącznikach do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych podlegających nadzorowi pod nazwą: Wymiana obróbek blacharskich na budynku CDBKZ przy Ul. Poznańskiej 201-205 w Kaliszu", (nr LDZP.23n0.Tp1-14.2021)
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych, a także zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z etyką zawodową.
W szczególności do obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego należy:
a) zapoznanie się z dokumentacją projektową i zakresem prac zawartym w SWZ w postępowaniu na roboty budowlane i sprawdzenie ich pod kątem kompletności do wykonania w danej technologii,
b) reprezentowanie Zamawiającego na terenie prowadzenia robót budowlanych we wszystkich kwestiach technicznych związanych z realizacją inwestycji, w zakresie zabezpieczającym jego interesy,
c) uczestniczenie w siedzibie Zamawiającego w naradach dotyczących prowadzenia robót objętych zakresem nadzoru, a także inicjowanie spotkań jeżeli zachodzi taka konieczność,
d) kontrolowanie prawidłowości wykonywania robót budowlanych pod względem ich zgodności z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót, podpisaną umową w sprawie zamówienia publicznego, wytycznymi Zamawiającego oraz szczegółowymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
e) rozwiązywanie powstałych problemów technicznych w toku budowy, w tym m.in. rozstrzyganiu wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spaw mających wpływ na zmianę kosztów budowy (te po konsultacji z Zamawiającym),
f) wydawanie kierownikowi robót / kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń,
g) egzekwowanie od kierownika robót / kierownikowi budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
h) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wykorzystywanych do wbudowania materiałów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym weryfikacja certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, itp.,
i) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, j) prowadzenia dziennika budowy,
k) udział w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w odbiorach końcowych robót oraz potwierdzenia usunięcia wad i usterek wskazanych w protokółach odbioru,
l) bieżące informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach mających
wpływ na jakość i terminowość wykonywanych robót, m) weryfikacja przedstawionej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej podpisanej
przez Wykonawcę oraz zatwierdzonej jej pod kątem kompletności, n) w okresie gwarancji na wykonane roboty do uczestniczenia w komisjach powołanych
do stwierdzenia ewentualnych wad nadzorowanych robót, a w przypadku ich stwierdzenia
do sprawowania nadzoru nad ich uśnięciem przez Wykonawcę robót, z tym że ewentualny nadzór nie będzie
obciążał finansowo, czy w inny sposób Zamawiającego.
Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego, będzie działał w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli. Podejmować będzie decyzje po konsultacji z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z interpretacją opisu robót budowlanych, SWZ oraz w sprawach dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń.
Wymaga się aby osoby zgłaszająca się do udziału w postępowaniu posiadały uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w ww. specjalnościach bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) w tym minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień.
Warunki realizacji usługi:
1. Osoby świadczące usługi zobowiązane są do pełnienia nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych.
2. Zamawiający wymaga od Inspektora Nadzoru dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych w godz. od 700 - 1500 od poniedziałku do piątku ( nie rzadziej jednak niż dwa razy w
6
tygodniu) oraz w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba (wezwanie przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę robót budowlanych).
3. Czas przyjazdu na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego nie może przekroczyć 2 godzin od chwili zgłoszenia.
4. Konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godz.ch innych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
5. Każdorazowo pobyt na terenie realizacji robót Inspektor Nadzoru musi odnotować w dzienniku budowy.
6. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego w celu podjęcia decyzji, co do ich zlecenia.
7. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcom robót budowlanych polecenia wykonywania robót dodatkowych.
8. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względów na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Inspektora do udzjelenia Wykonawcy poszczególnych robót zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu, lub w protokole konieczności.
9. Inspektor Nadzoru zawiadomi o konieczności wykonania robót dodatkowych Zmawiającego w terminie natychmiastowym po dokonaniu takiego wpisu lub sporządzania protokołu.
Wartość robót budowlanych zaoferowana przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego objętych nadzorem wynosi brutto 12 915,00 PLN Przewiduje się unieważnienie postępowania udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówienia na roboty budowlane podlegające nadzorowi, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: I.DZP.2316.20.2021

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, I piętro, pokój nr 26..

Specyfikacja:
10. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania zamieszczane będą pod adresem: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-kalisz/demand/notice/public/34307/details
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 26.07.2021 r. do godz. 11:00 na platformę
zakupową: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl.

Wymagania:
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
19. Załącznikami do SWZ są następujące dokumenty:
a) Oświadczenie wstępne Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- Załącznik nr 1,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunku- Załącznik nr 2,
c) Formularz ofertowy- Załącznik nr 3,
d) Wykaz osób- Załącznik nr 4,
e) Projekt umowy- Załącznik nr 5.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień zlecenia / umowy w zakresie niezgodnym z Kodeksem cywilnym
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegają z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 2.1 zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w tym minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowalnymi w zakresie posiadanych uprawnień,
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
7
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w tym minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowalnymi w zakresie posiadanych uprawnień, c) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w tym minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowalnymi w zakresie posiadanych uprawnień
D. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (każdego Wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) - Załącznik nr 1,
b) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu -Załącznik nr 2,
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,
d) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej,
e) oświadczenie dotyczące danych określonych w części O.1. SWZ.
f) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 3.
2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.1, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami druk wykazu stanowi - załącznik nr 4 do SWZ.
b) dowody określające uprawnienia osób skierowanych do realizacji zadania potwierdzające posiadanie wymaganych przez Zamawiającego uprawnień bez ograniczeń we wskazanych specjalnościach plus oświadczenie potwierdzające minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego np. poprzez przedstawienie Zamawiającemu wykazu nadzorowanych prac.
3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:
W powyższym zakresie Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.
4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:
W powyższym zakresie Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.
5. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny
1. Kryteria oceny ofert:
2. Kryterium ,,cena brutto" - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 100%.
3. Dane/wartość służące ocenie oferty na podstawie wyżej wymienionego kryterium muszą być zawarte w ofercie - zamawiający zaleca, aby umieścić je w formularzu ofertowym.
4. Sposób oceny ofert:
Kryterium cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: cena brutto najtańszej oferty
----------------------------------------------X waga kryterium X 100
cena brutto badanej oferty
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o wyżej wymienione kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia oraz komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w postępowaniu.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
3. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez Wykonawcę i Zamawiającego w trakcie postępowania, odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.
6. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:
9
a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;
b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;
c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 178). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,
c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,
d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
e) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w kolumnach.
8. Kartki oferty należy ponumerować kolejno.
9. Oferta powinna zawierać spis treści.
10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie.
11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem platform zakupowej: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl
G. Termin do którego Wykonawca będzie związany ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania przez okres 30 dni.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.
3. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
10
I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Zamawiający zaleca aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania.
3. Pytania dotyczące postępowania można przekazywać również za pośrednictwem platformy
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
J. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.
L. Tryb otwarcia i oceny ofert.
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Przesłanki odrzucenia oferty:
a) oferta nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia,
b) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,
c) Wykonawca który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone), wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
d) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie,
e) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
f) jest nieważna na podstawie innych przepisów.
3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oznacza to że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów o których mowa w pkt. C niniejszej SWZ.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 3 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt. D.2-4 niniejszej SWZ chyba że dokumenty i oświadczenia zostały załączone do oferty.
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w pkt. D.1.a niniejszej SWZ, oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt. C niniejszej SWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawiają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
10. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
M. Ogłoszenie o wynikach postępowania
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty,
b) unieważnieniu postępowania, c)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
N. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy.
1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia celem jej podpisania.
4. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy
12
0. Podwykonawstwo - podwykonawcy
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
P. Projekt umowy
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Q. Informacje dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.
Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Uwagi:
SPIS TREŚCI
A. Informacje dotyczące Zamawiającego oraz postępowania.
B. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia.
C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.
D. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów.
E. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.
F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia oraz komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w postępowaniu.
G. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą.
H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu zamawiającego z Wykonawcami.
J. Wymagania dotyczące wadium.
K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
L. Tryb otwarcia i oceny ofert.
M. Ogłoszenie o wynikach postępowania.
N. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy. O. Podwykonawstwo - podwykonawcy. P. Projekt umowy.
Q. Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym.
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje,, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego przy ulicy Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz;
3
2) w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Kaliszu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 76 79 518 lub adresem e-mail: iod@akademia.kalisz.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną dokumenty zamówienia;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania zlecenia/umowy oraz ewentualnie przez okres wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów podatkowo-rachunkowych w zakresie wynikającym z tych przepisów;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
12. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,
3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych po zakończeniu zlecenia/umowy, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,
5) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
13. Nie przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.