Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
powiat: szamotulski
tel. 0612921829, fax 061 2921857
przetargi@zgkszamotuly.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Szamotuły
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 0612921829, fax
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa sieci wodociągowej w pobliżu Ul. Szczuczyńskiej i Ul. F. Nowowiejskiego w Szamotułach"
Podstawa prawna: Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez ,,Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. do których nie maja zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych
Rozdz. I - INFORMACJE OGÓLNE.
Podstawa prawna:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Spółkę, do których nie maja zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej". Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Informacje o Zamawiającym:
Zamawiający:
,,Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o., Ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
,,Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.,- Dział zamówień publicznych
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
przetargi@zgkszamotuly.pl
4. Charakterystyka ogólna Przedmiotu Zamówienia:
4.1. Przetarg nieograniczony, polegający na:
,,Budowa sieci wodociągowej w pobliżu Ul. Szczuczyńskiej i Ul. F. Nowowiejskiego w Szamotułach"- zgodnie z projektem budowlanym.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.
4.3. Wykonawca musi zapewnić kompletność i złożyć ofertę dla pełnego zakresu zamówienia według wymagań określonych w SWZ.

Dokument nr: ZO/S/21/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2021r. o godz. 10:30.
Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami, nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert:
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
Zabezpieczoną hasłem ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej i przesłać na adres e-mail przetargi@zgkszamotuly.pl do dnia 03.08.2021 r. do godz. 10:00.
Tytuł wiadomości: Oferta firmy ........... - ZO/S/21/2021
,,Budowa Sieci wodociągowej w pobliżu Ul. Szczuczyńskiej i Ul. F. Nowowiejskiego w Szamotułach"
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część I
7
Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 50 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail przetargi@zgkszamotuly.pl od dnia 03.08.2021r. od godz. 10:01 do dnia 03.08.2021r. do godz. 10:30.
Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ....... - ZO/S/21/2021

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia - 110 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Rozdz. II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności.
W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich):
1.1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część I
4
W przypadku spółek cywilnych odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej każdego ze wspólników wraz z kopią umowy spółki w zakresie jej reprezentacji.
2.1 Nie podlegać wykluczeniu z postępowania, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich):
- oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3
2.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie oraz kadra):
2.3 Wykazać wykonanie:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (protokoły odbioru, faktury).
Wykonawca wykaże się wykonaniem prac związanych z wykonaniem budowy sieci wodociągowej, tj:
o Wykonanie min. 1 zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych, polegających na budowaniu sieci wodociągowej o długości min. 400 m.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SWZ wraz z dokumentami, referencjami, protokołami odbioru i fakturami.
2.4. Złożyć oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu.
Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część I
5
z zapisami zawartymi w pkt 3 SWZ, a także winni złożyć dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Rozdz. III - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wymagania podstawowe.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub uwierzytelnioną przez notariusza kopię takiego pełnomocnictwa.
2. Forma Oferty.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności.
Forma elektroniczna oferty, to złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej i opatrzenie tego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oferta to podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz Oferty. Wszystkie pozostałe oświadczenia i dokumenty stanowiące załączniki do Oferty.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.
Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty załączone do oferty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniami na język polski.
Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo.
Jednostkowe ceny winny być podane wyłącznie w PLN, wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich.
Ceny wymienione przez Wykonawcę są cenami stałymi w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały w tym okresie żadnej waloryzacji.
5. Zawartość oferty.
Kompletna Oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zalecany 1 plik;
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zalecany 1 plik;
c) wykaz wykonanych robót budowlanych, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SWZ - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zalecany 1 plik;
d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zalecany 1 plik;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część I
6
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zalecany 1 plik;
f) oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania załącznik nr 3 do niniejszej SWZ - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zalecany 1 plik;
UWAGA
Wszystkie w/w dokumenty zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum, który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.
Rozdz. V - KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium:
Cena netto oferty - 100 %
Lp. Kryterium Waga Liczba punktów
1
Cena (C)
100%
100 pkt
Rozdz. VI - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA KRYTERIÓW.
Kryterium ,,Cena" (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
Cena netto oferty najtańszej
C = ------------------------------------- x 100
Cena netto oferty badanej
Rozdz. VII WADIUM
Wniesienie wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdz. IX - WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
Tryb udzielania wyjaśnień.
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres przetargi@zgkszamotuly.pl o wyjaśnienie treści zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania.
Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się wszystkim wykonawcom, tj. zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
Wykonawcy są proszeni o nie zwracanie się z zapytaniami telefonicznie ani osobiście do przedstawicieli Zamawiającego, ani innych osób związanych z prowadzeniem przetargu.
Rozdz. X - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
10.1 Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni.
10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.3 Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
10.4 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Rozdz. XII - POUFNE BADANIE OFERT.
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część I
8
12.1 W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12.2 Zamawiający może poprawić w tekście:
- omyłki pisarskie,
- omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rozdz. XIII - POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH.
Wykonawcom, którzy mają interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu, przysługują środki ochrony prawnej.
Rozdz. XIV - OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę, a także informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o których mowa powyżej zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
Rozdz. XV - ZAWARCIE UMOWY.
15.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do przedłożenia umowy na warunkach określonych w SWZ w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
15.2 Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdz. XVI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
UWAGA
W związku z art.11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 419 ze zm.) wykonawca może zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w świetle art. 11 ust. 4 ww. ustawy rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w odrębnej kopercie z napisem: ,,Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania"
Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności ujawnienia danych zawartych w ofercie.
ZAMAWIAJĄCY ZWRACA UWAGĘ, ŻE WYBÓR ZASTRZEŻONYCH DOKUMENTÓW NALEŻY DO WYKONAWCY. W ZAKRESIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA, z tym, że niedopuszczalne jest zastrzeżenie w ofercie danych, które podawane są do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert stosownie oraz tych wszystkich dokumentów, które związane są z ceną oferty - tj. kosztorysów, cen jednostkowych stanowiących podstawę obliczenia ceny, art.
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część I
9
Rozdz. XVII. - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o;
? inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o jest Pani Aleksandra Cnota -Mikołajec;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, art. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego pn. ,,Budowa Sieci wodociągowej w pobliżu ul. Szczuczyńskiej i ul. F. Nowowiejskiego w Szamotułach";
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część I
10
Rozdz. XVIII - Wykaz załączników do SWZ
L.p. Załączniki Nazwa Załącznika
1.
Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty
2.
Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych
3.
Załącznik nr 3
Wzór oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania
4.
Załącznik nr 4
Wzór umowy
5.
Załącznik nr 5
Wzór wykazu robót budowlanych
6.
Załącznik nr 6
Przynależność do grupy kapitałowej
7.
Załącznik nr 7
Projekt + przedmiar robót

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.