Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczenia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2
08-100 Siedlce
powiat: Siedlce
25 640-78-03
anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 25 640-78-03
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczenia UPS w piwnicy budynku C Sądu Okręgowego w Siedlcach przy Ul. Sądowej 2
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia UPS w piwnicy budynku C Sądu Okręgowego w Siedlcach przy Ul. Sądowej. Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają:
a) załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia,
b) załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar robót,
c) załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy).

CPV: 45000000-7, 31682530-4, 39717200-3, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00119545, Zpn-261-1/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.ms.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej ,,Systemem". System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przez Wykonawców odbywa się
w zakładce ,,Pytania do postępowania". Po otwarciu ofert, komunikacja w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Systemu, w zakładce ,,Korespondencja", która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce ,,Oferty", po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu konieczne jest posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, następujących minimalnych wymagań technicznych:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania: w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning. W sytuacji awarii lub błędów lub niedostępności Systemu , Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl (nie dotyczy składania ofert). Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Dopuszczalne formaty danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Przestawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w Systemie w zakładce E-learning. Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa. Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku ,,Podpisz". System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Przekazanie Zamawiającemu tylko elektronicznego ustandaryzowanego formularza oferty wypełnianego przez Wykonawcę w Systemie (oferta podstawowa), nie stanowi złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Zpn-261-1/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia UPS w piwnicy budynku C Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej. Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają:
a) załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia,
b) załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar robót,
c) załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) KRYTERIUM NR 1: Cena (C) - waga 60 pkt. (%)
Liczba punktów = ( Cmin/Co ) × 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (niepodlegających odrzuceniu)
- Co - cena podana w ofercie ocenianej
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,Cena" będzie cena ryczałtowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium ,,Cena (C)" wynosi 60.
2) KRYTERIUM NR 2: Gwarancja (G) - waga 40 pkt. (%)
Punkty za kryterium ,,Gwarancja" zostaną przyznane za okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z zamontowanymi materiałami licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
W kryterium ,,Gwarancja" Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące zasady: Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli okres gwarancji jest równy lub większy niż 36 miesięcy i mniejszy od 48 miesięcy Wykonawca otrzyma w kryterium 0 pkt. Jeżeli okres gwarancji jest równy lub większy niż 48 miesięcy i mniejszy od 60 miesięcy Wykonawca otrzyma w kryterium 20 pkt. Jeżeli okres gwarancji będzie wynosił 60 miesięcy Wykonawca otrzyma w kryterium 40 pkt.
a) Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym załączniku nr 3 do SWZ (Formularz ofertowy), tj. Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami. Należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół - do pełnych miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyjmie do porównania ofert okres 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres krótszy od wymaganego, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) i poprawi omyłkę zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
b) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium ,,Gwarancja (G)" wynosi 40. Ocena końcowa zostanie dokonana przez zsumowanie końcowej punktacji przyznanej ofercie w każdym z kryteriów oceny ofert. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto każda robota budowlana. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w ramach jednej umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie, zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie. Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku robót (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 120 000,00 zł brutto. Zamawiający przyjmuje, że zgodne z definicją wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ,,budynek użyteczności publicznej" to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną przez Zamawiającego.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane w dokumentach zamówienia , jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp., że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania Wykonawców do ich uzupełnienia lub złożenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 4 (jeżeli dotyczy) SWZ. 3. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (jeżeli dotyczy). 4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 5. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy). Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 10 SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy i usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek określony w Rozdziale VIII ust. 2 pkt. 4 ppkt. a) SWZ muszą spełniać ci z Wykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagane jest ww. doświadczenie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 7 do SWZ).
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Pzp. pod warunkiem, że nie zmieniają charakteru umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w Paragrafie 16 Projektowanych postanowień umowy (wzór umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) KRYTERIUM NR 1: Cena (C) - waga 60 pkt. (%)
Liczba punktów = ( Cmin/Co ) × 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (niepodlegających odrzuceniu)
- Co - cena podana w ofercie ocenianej
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,Cena" będzie cena ryczałtowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium ,,Cena (C)" wynosi 60.
2) KRYTERIUM NR 2: Gwarancja (G) - waga 40 pkt. (%)
Punkty za kryterium ,,Gwarancja" zostaną przyznane za okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z zamontowanymi materiałami licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
W kryterium ,,Gwarancja" Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące zasady: Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli okres gwarancji jest równy lub większy niż 36 miesięcy i mniejszy od 48 miesięcy Wykonawca otrzyma w kryterium 0 pkt. Jeżeli okres gwarancji jest równy lub większy niż 48 miesięcy i mniejszy od 60 miesięcy Wykonawca otrzyma w kryterium 20 pkt. Jeżeli okres gwarancji będzie wynosił 60 miesięcy Wykonawca otrzyma w kryterium 40 pkt.
a) Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym załączniku nr 3 do SWZ (Formularz ofertowy), tj. Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami. Należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół - do pełnych miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyjmie do porównania ofert okres 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres krótszy od wymaganego, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) i poprawi omyłkę zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
b) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium ,,Gwarancja (G)" wynosi 40. Ocena końcowa zostanie dokonana przez zsumowanie końcowej punktacji przyznanej ofercie w każdym z kryteriów oceny ofert. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.