Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody

Przedmiot:

Zakup wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skalmierzycach
Skalmierzyce ul. Podkocka 4C
63-460 Nowe Skalmierzyce
powiat: ostrowski (wielkopolski)
telefon 62 762 23 50
biuro@wpkskalmierzyce.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowe Skalmierzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 62 762 23 50
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa nadana zamówieniu: ,,Zakup wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Miedzianowie"
Zadanie realizowane jest w ramach operacji: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Mączniki (etap I) wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody w miejscowości
Miedzianów"
Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii" na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" zgodnie z kryteriami ustanowionymi w
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wysokość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych - do
63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji zamówienia publicznego.
Zamówienie jest zamówieniem sektorowym, o którym mowa w art. 7 pkt 35 ustawy z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2021 póz. 1129 ze zm., dalej PZP).
Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia sektorowego na dostawę, którego wartość nie przekracza kwoty
określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. (M.P. 2021 poz. 11).
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych.
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Skalmierzycach, zwanym dalej
,,Regulaminem".
Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.wpkskalmierzvce.pl w katalogu ,,Inwestycje".
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa zadania: Zakup wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Miedzianowie-agregat prądotwórczy
Kod CPV: 31122000-7 jednostki prądotwórcze
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Miedzianowie tj. dostawa, montaż
i rozruch fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego trójfazowego do montażu na zewnątrz o
charakterystyce technicznej/ wyposażeniu jak poniżej:
1) moc znamionowa/nominalna P.R.P. 50kVA/40kW,
2) silnik wysokoprężny,
3) automatyczny system podgrzewania bloku silnika,
4) napięcie znamionowe 230/400V, 50 Hz,
5) elektroniczna regulacja napięcia AVR,
6) układ samoczynnego załączania rezerwy SZR 150A w oddzielnej skrzynce - sterownik z menu i
komunikatami w języku polskim,
7) podstawowe komponenty: silnik, prądnica, wyłącznik główny wyprodukowane na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
8) fabryczny moduł SMS/ GPRS GSM - wysyłanie informacji o pracy agregatu,
9) obudowa do pracy na zewnątrz z blachy stalowej z powłoką antykorozyjną malowana proszkowo,
10) obudowa wyciszona,
11) układ amortyzujący,
12) zbiornik paliwa zintegrowany z ramą pozwalający na minimum 18 godzin pracy z pełnym obciążeniem
bez uzupełniania paliwa, o pojemności maksymalnej 2501,
13) akumulator rozruchowy i ładowarka do akumulatora,
14) na czas rozruchu: wszystkie płyny eksploatacyjne oprócz paliwa,
15) rok produkcji 2021.
Zakres zamówienia obejmuje:
- dostawę agregatu na teren Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Miedzianów,
- rozładowanie agregatu i ustawienie na fundamencie,
- montaż agregatu,
- rozruch agregatu wraz ze szkoleniem z obsługi.
Zamawiający wykona uziemienie pod agregat i SZR oraz dostarczy paliwo na rozruch agregatu.
Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres minimum 24
miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag)
protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiający wymaga dołączenia do formularza oferty specyfikacji technicznej oferowanego agregatu w
języku polskim wraz z listą autoryzowanych punktów serwisowych, które obsługują oferowany typ
agregatu.
Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom
przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

CPV: 31122000-7

Dokument nr: SUW/1/2021

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna w dniu 26.07.2021r. o godz.
12:30.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda firmę (nazwę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana oraz cenę ofertowa i termin wykonania zamówienia podane w formularzu oferty.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.

Składanie ofert:
1. Ofertę, w formie i treści zgodnej z zapytaniem, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2021r. do godz. 12:00.
2. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt 1) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie o tym fakcie oraz zwróci ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
IV. Podstawy wykluczenia z postępowania określone przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki
wykluczenia określone w § 9 Regulaminu. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega
wykluczeniu - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
oświadczenie wykonawcy o braku wystąpienia względem niego przesłanek określonych w § 9 Regulaminu
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
2. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, podpisane przez osoby do tego
uprawnione.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu.
2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
3. Wykonawca składający ofertę musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być
napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania,
komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę
upoważnioną.
3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
4. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie
potwierdzonej.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
7. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym
postępowaniu, zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego.
8. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego
do oferty należy dołączyć kartę katalogową producenta zawierającą parametry techniczno-eksploatacyjne
wraz z charakterystyką pracy urządzeń lub inny dokument potwierdzający spełnienie warunków
określonych w opisie przedmiotu zamówienia (wszelkie dokumenty sporządzane w języku polskim).
UWAGA: w przypadku zaoferowania urządzeń niezgodnych z wymaganiami opisanymi w zapytaniu
ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań.
9. Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi
bvć opisana, w następujący sposób:
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Skalmierzyce ul. Podkocka 4C 63-460 Nowe Skalmierzyce
Oferta na: ,,Zakup wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Miedzianowie"
znak sprawy: SUW/1/2021
Nie otwierać przed dniem 26.07.2021r. godz. 12:30
Wykonawca: (należy podać dane Wykonawcy takie jak firma - nazwa i adres
prowadzenia działalności)
Podanie na kopercie danych Wykonawcy jest niezbędne, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w
przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez
uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.
rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
11. Zamawiający wymaga, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być
oznaczonej jak w pkt. 7 oraz dodatkowo podpisane ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie". Wykonawca nie może
wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
13. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Cała oferta może zostać ujawniona na wniosek każdej
zainteresowanej osoby.
VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
Wykonawca winien złożyć ofertę zawierającą:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z załącznikami:
- specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia, potwierdzająca spełnienie warunków
postępowania, wraz z listą autoryzowanych punktów serwisowych;
karta katalogowa agregatu prądotwórczego;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
VIII. Sposób obliczenia cena oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do wykonania
zadania m.in. podatek VAT, zysk, koszty dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia.
2. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie
Wykonawca stosuje.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
4. Cena oferty będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe i nie będzie podlegać zmianom.
5. Oferta winna przedstawiać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.
X. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100 %.
2. Do wszystkich Wykonawców, w zakresie kryterium będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej
oceny oferty.
3. Kolejno ocenianym ofertom (i) zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Pi=(Cmin/Ci)*100
gdzie Pi - ilość punktów jakie otrzyma oferta ,,i"
Cmin- najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Ci - cena rozpatrywanej oferty,
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Obliczenia
dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najkorzystniejsza oferta otrzyma
maksymalnie 100 punktów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą
liczbę punktów Pi Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
XI. Odrzuceniu podlegają oferty: których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
XII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty i jednocześnie zamieści informację na stronie internetowej o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną poszczególnym ofertom,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia ofert.
2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający powiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy
złożyli oferty i zamieści informację na stronie internetowej.
XIII. Termin związania ofertą:
Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Zawarcie umowy:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia, w tvm dopuszczalne zmiany umowy, zawiera wzór umowy
stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia zostanie
zawarta z Wykonawcą na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.
XV. Środki ochrony prawnej:
Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021r. póz. 1129 ze zm.), a zatem nie jest możliwe stosowanie
środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
XVI. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania
ofert oraz do unieważnienia postępowania w całości lub danej części w każdym czasie bez podania
przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

Kontakt:
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7;00 do 15;00
III. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, z wyłączeniem ofert,
Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie pisemnej (w formie papierowej) lub drogą
elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344 ze zm.).
3. Korespondencja z Zamawiającym musi być kierowana na adres:
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Skalmierzyce ul. Podkocka 4C 63-460 Nowe Skalmierzyce
adres e-mail: biuro@wpkskalmierzyce.pl
4. Język polski jest obowiązujący w toku postępowania i realizacji umowy.
5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest Dyrektor
Techniczny - dane kontaktowe tel. 62 762 23 50 wewn. 26, w godzinach od 7:00 do 15:00, od
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.