Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania prac remontowo- budowlanych

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania prac remontowo- budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Archiwum Państwowe w Białymstoku
ul. Adama Mickiewicza 101
15-257 Białystok
powiat: Białystok
Telefon: (85) 743 56 03
sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: Nie wymagane
Nr telefonu: Telefon: (85) 743 56
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania prac remontowo-
budowlanych w budynku zamawiającego w Łomży w zakresie elewacji zewnętrznej i
dachu budynku
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego polegającego na realizacji prac remontowo-budowlanych (dalej również: ,,roboty
budowlane") w budynku zamawiającego w Łomży w zakresie elewacji zewnętrznej i dachu budynku
(dalej również: ,,remont", ,,prace remontowe" lub ,,zadanie inwestycyjne"), znajdującego się przy ul.
Aleja Legionów 36 w Łomży, który Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów w Łomży z dnia
11.10. 1991 r. został wpisany do rejestru zabytków województwa łomżyńskiego pod numerem rejestru
A-460, który posiada:
- powierzchnię zabudowy 240 m2,
- powierzchnię użytkową 200,75 m2,
- częściowe podpiwniczenie,
- ściany murowane tradycyjne z cegieł ceramicznych,
- dach o konstrukcji lekkiej (drewnianej) kiyty blachą,
- powierzchnię ścian 360,85 m2,
(dalej również: ,,budynek") - na zasadach wynikających z SIWZ.
2. Zakres obowiązków wykonawcy składających się na przedmiot zamówienia obejmuje:
a) opracowanie koncepcji, sporządzenie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i
wykonawczego remontu budynku,
b) uzyskanie ostatecznych wszelkich uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, opinii, opracowań technicznych
lub pozwoleń niezbędnych do realizacji robót budowlanych,
c) pełnienie - w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o powyższą
dokumentację - nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j., ze zm. - dalej zwanej ,,Prawo
budowlane"),
d) sporządzenie innych dokumentów i opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót
budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji projektowej.
3. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest w szczególności do realizacji
następujących czynności, składających się na poszczególne zadania:
3.1. Zadanie I - warianty (koncepcja) realizacji remontu
Zaproponowanie w ramach analizy techniczno-ekonomicznej co najmniej 2 wariantów realizacji
remontu (w szczególności uwzględniające sposób wykonania, materiały i kolorystykę, możliwość
wymiany elementów konstrukcyjnych) zawierających w szczególności dokładny opis
proponowanych wariantów, z uwzględnieniem wszystkich możliwych do wskazania na tym etapie
zagrożeń realizacyjnych, znacząco wpływających na koszt realizacyjny przedmiotowego remontu,
przy czym analiza techniczno-ekonomiczna zostanie przedstawiona zamawiającemu w terminie 10
dni od zawarcia umowy i podlega jego akceptacji w terminie 7 dni od jej otrzymania przez
zamawiającego w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).
3.2. Zadanie II - projekt budowlany
- Przygotowanie wszystkich niezbędnych i wystarczających dokumentów w fazie przedprojektowej
potrzebnych do rozpoczęcia realizacji dalszych świadczeń, warunkujących uzyskanie wszystkich
potrzebnych dokumentów, opracowań, danych, decyzji, zgód, pozwoleń podmiotów, jednostek oraz
właściwych organów łub warunkujących dopełnienie innych niezbędnych czynności i formalności, a
w przypadku korzystania na cele realizacji inwestycji z działek sąsiednich - zgody od właścicieli
tych nieruchomości do korzystania z nich na cele budowlane.
- Opracowanie projektu budowlanego remontu (w zakresie w jakim będzie potrzebny), przy czym
całościowy projekt zostanie przedstawiony zamawiającemu w terminie 30 dni od przekazania
wykonawcy podjętej przez zamawiającego decyzji w przedmiocie realizowanego wariantu remontu
i podlega akceptacji zamawiającego w terminie 10 dni od jej otrzymania przez niego w formie
pisemnej (pod rygorem nieważności).
3.3. Zadanie III - pozwolenie na budowę
Przygotowanie wniosków i złożenie ich we właściwym organie administracji publicznej oraz
uzyskanie w imieniu zamawiającego (jako inwestora) wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień,
decyzji wymaganych dla dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej, projektowej, jak
również złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (dalej również
,,pozwolenie na budowę"), a następnie uzyskanie go zgodnie z zaakceptowanym przez
zamawiającego projektem - jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę w określonym zakresie będzie
potrzebne do rozpoczęcia realizacji dalszych świadczeń i realizacji inwestycji.
3.4. Zadanie IV - kosztorys i dokumentacja wykonawcza
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (dla całego zakresu dokumentacji projektowej) dla
zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem kosztów wyposażenia podstawowego, a także - jeżeli
będzie to potrzebne do rozpoczęcia realizacji dalszych świadczeń i realizacji remontu --
opracowanie przedmiarów robót (wraz ze szczegółowym wyliczeniem ilości robót oraz
wyposażenia podstawowego), szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
oraz projektów wykonawczych.
3.5. Zadanie V - pozostałe dokumenty oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
roboty budowlane
Przygotowanie lub uzyskanie wszystkich potrzebnych i wystarczających do rozpoczęcia realizacji
dalszych świadczeń i rozpoczęcia realizacji robót budowlanych dokumentów, opracowań, danych,
decyzji, zgód, pozwoleń podmiotów, jednostek oraz właściwych organów, jak również dopełnienie
innych niezbędnych czynności i formalności w tym celu, a także w przypadku ogłoszenia przez
zamawiającego postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie
niniejszego przedmiotu umowy, wykonawca będzie zobowiązany do współdziałania z
Zamawiającym, w tym poprzez udzielanie wyjaśnień, opinii dotyczących przedmiotu umowy, w
terminie 48 godzin od ich otrzymania od zamawiającego.
3.6. Zadanie VI - nadzór autorski
Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania prac budowlanych, które będą realizowane na
podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, do ich ukończenia i odbioru
końcowego bez zastrzeżeń.
4. Przewidywany zakres prac remontowych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca
zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wskazań załącznika nr 1
do SIWZ oraz w oparciu o znajdującą się w posiadaniu zamawiającego szczegółową ekspertyzę
techniczną. Ekspertyza, o której mowa w zdaniu poprzednim może zostać udostępniona wykonawcy
przed upływem terminu składania ofert na jego wniosek. Udostępnienie nastąpi według wyboru
wykonawcy - poprzez przesłanie ekspertyzy na wskazany przez wykonawcę adres e-mail albo poprzez
umożliwienie wglądu do ekspertyzy w siedzibie zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Dokument nr: DA.26.21.2021

Otwarcie ofert: Miejsce otwarcia ofert: Archiwum Państwowe w Białymstoku, Ul. Adama Mickiewicza 101, 15-257
Białystok, Sala edukacyjna (0.10).
Termin otwarcia ofert: 26 lipca 2021 r., godz. 13;15
Otwarcie ofert jest jawne dla każdego zainteresowanego wykonawcy.
7. Podczas otwarcia ofert odczytuje się istotne elementy składowe oferty, tj. nazwę i adres
wykonawcy, cenę, udzieloną gwarancję, terminy płatności, termin realizacji. Informacje z otwarcia
ofert przekazuje się wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert na ich wniosek.

Specyfikacja:
Zamawiający jednoznacznie zaleca wykonawcom odbycie wizji lokalnej Budynku przed
złożeniem ofert, w szczególności celem zbadania jego stanu. W celu odbycia wizji lokalnej można
kontaktować się z Markiem Kietlińskim - dyrektorem tel. 607829567, (85)7435603 lub
Krzysztofem Jabłońskim - kierownikiem tel. (85)7435603. Za brak uprzedniego dokonania wizji
odpowiada wykonawca, który zaniechał jej przeprowadzenia - nie przysługują mu w związku z tym
żadne roszczenia mające za podstawę twierdzenie o niezapewnieniu mu i braku posiadania przez
niego wszystkich odpowiednich informacji o przedmiocie zamówienia.

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert: Archiwum Państwowe w Białymstoku, Ul. Mickiewicza 101, 15-257
Białystok, Sekretariat.
TERMIN SKŁADANIA ofert: do 26 lipca 2021 r.. godz. 13;00
Za moment złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania oferty przez zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Planowanym terminem zrealizowania całości robót budowlanych jest 15 listopada 2021 r.
Termin wykonania zamówienia.
1. Wykonawca - z zastrzeżeniem poniższych zapisów umowy - zobowiązany jest wykonać:
a) Zadania I-V w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) Zadanie VI w terminie do dnia odbioru końcowego robót budowlanych zadania inwestycyjnego.
2. Zamawiający wskazuje, że termin zakończenia robót budowlanych przewiduje się do dnia 15
listopada 2021 r.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć staranności, aby zrealizować przedmiot zamówienia w
zakresie Zadań I-V w możliwie jak najkrótszym terminie przy uwzględnieniu terminów wynikających
z zachowania procedury administracyjnej.

Wymagania:
Tryb udzielania zamówienia i przepisy ogólne.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w przepisach
Regulaminu udzielania w Archiwum Państwowym w Białymstoku zamówień, do udzielania których
nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (w SIWZ również: ,,Regulamin").
2. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się pomocniczo wyłącznie, gdy tak stanowi
SIWZ wraz z załącznikami i tylko w takim zakresie, w jakim to z nich wynika.
3. Podczas postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający
publikuje SIWZ, a oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. SIWZ publikuje się
obligatoryjnie na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
Fakultatywne SIWZ może być opublikowana w inny sposób, jak również przekazana do wiadomości
potencjalnym wykonawcom.
4. Zamawiający może ustalić opłatę za przekazanie wykonawcy SIWZ w formie pisemnej.
5. W przypadku, gdy SIWZ odnosi się do potrzeby wykonania określonych przewidzianych SIWZ lub
załącznikami działań, czynności itp., rozumie się przez to również sytuacje, gdy Zamawiający uzna, że
taka potrzeba w danym stanie rzeczy występuje.
5. Wykonanie w wymaganym zakresie robót budowlanych zostanie powierzone podmiotom
wyłonionym w ramach odpowiednich postępowań przetargowych.
6. Wszystkie działania wykonawców, zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, jak i
na etapie wykonania zadania inwestycyjnego (działania podmiotu, któremu przyznano realizację
zamówienia), powinny być podejmowane w taki sposób, aby realizacja usług na każdym z etapów
realizacji zamówienia i prowadzenie prac remontowych oraz ich realizacja, a następnie rozliczenie
wraz z rozliczeniem wszelkich prac, dostaw i usług, a także realizacja uprawnień Zamawiającego z
tytułu gwarancji, rękojmi, kar umownych i innych były możliwe zgodnie z przepisami (rozumie się
przez to zarówno przepisy prawa, jak i inne obowiązujące uczestników procesu budowlanego przepisy
oraz zasady wynikające z aktualnego na moment realizacji zadania inwestycyjnego, z uwzględnieniem
jego zmian, dokumentu ,,Budynek archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu
inwestycyjnego") oraz zasadami sztuki budowlanej i bezpieczeństwa, w tym uzyskiwanie wszelkich
potrzebnych dokumentów, opracowań, danych, decyzji, zgód, pozwoleń, sprawdzeń i podpisów, jak
również dopełnianie wszelkich innych potrzebnych działań i formalności.
7. Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada praw autorskich do opublikowania wskazanego w pkt 6
dokumentu ,,Budynek archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego",
wobec czego dokument dostępny jest do wglądu w siedzibie zamawiającego, a na wniosek
wykonawcy może być przesłany na wskazany adres e-mail do wykorzystania wyłącznie na potrzeby
złożenia oferty i realizacji zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji zamówienia oraz okres
obowiązującej go gwarancji i rękojmi opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co
najmniej określoną w ust 3.3 rozdziału V SIWZ. W dniu zawarcia umowy o zamówienie Wykonawca
zobowiązany jest okazać Zamawiającemu w oryginale dowód posiadania przez niego tego
ubezpieczenia (wraz z dowodem opłacenia składki) na okres nie krótszy niż do końca 2021 r. i
przedłożyć Zamawiającemu jego kopię (wraz z dowodem opłacenia składki) potwierdzoną przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wykonawca nie będzie zobowiązany wykonać ww. czynności
w dniu zawarcia umowy, jeżeli dowód zawarcia opłaconego ubezpieczenia przedstawiony wcześniej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie wskazywać, że na dzień zawarcia umowy o
zamówienie ubezpieczenie to nadal obowiązuje na okres nie krótszy niż wskazany w zdaniu
poprzednim. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji
tego ubezpieczenia przez wykonanie czynności określonych umową o zamówienie.
11. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy
zawarte zostały we wzorze umowy o zamówienie stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. Oferty mogą składać wykonawcy, którzy:
a) posiadają potrzebne kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej potrzebnej do wykonania zamówienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) posiadają zdolność techniczną i zawodową potrzebną do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, by w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum) każdy z nich wykazał zgodnie z ust. 3.1 w Rozdziale V SIWZ, że w
odpowiednim zakresie spełnia warunki udziału w postępowaniu (odrębnie złożył oświadczenie, o
którym mowa w ust. 3.1 w Rozdziale V SIWZ).
3. Zamawiający uznaje, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 w Rozdziale V
SIWZ, jeżeli łącznie:
3.1. złoży oświadczenie o spełnieniu tych warunków (zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
3.2. w zakresie ust. 1 lit. b) w Rozdziale V SIWZ:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje
co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego budowy,
przebudowy lub remontu obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej co najmniej
200 m2 (wystarczające są takie pracy przy elewacji obiektu lub przy jego dachu)
zaliczonego do kategorii IX zgodnie z załącznikiem do Prawa budowlanego,
b) wykaże, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1
osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest czynnym członkiem właściwej izby
samorządu zawodowego,
3.3. w zakresie ust. 1 lit. c) w Rozdziale V SIWZ - wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
4. W przypadku, gdy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca
złoży dokument zawierający dane w innej walucie niż w PLN, Wykonawca zobowiązany jest do ich
przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP
(według tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji SIWZ na stronie internetowej
Zamawiającego. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje
tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany pierwszego
kolejnego dnia po dniu opublikowania SIWZ. Zamawiający przy badaniu oferty dokona przeliczeń na
ww. zasadach.
5. Nie jest dopuszczalne sumowanie wartości powierzchni użytkowej obiektów budowlanych przy
kilku usługach w celu wykazania minimalnej wymaganej powierzchni użytkowej przy 1 usłudze, o
której mowa w ust. 3.2 lit. a). Spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 3.3, można wykazać w ten
sposób, że Wykonawca wykaże posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia na sumy gwarancyjne, które
zsumowane dadzą co najmniej wskazaną tam kwotę.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których
mowa w przepisach ust. 3.2-3.3, zostaną uznane za spełnione także, jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie wykażą, że razem (łącznie) spełniają te warunki, z zastrzeżeniem ust. 5.
7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych
przez wykonawców zgodnie z SIWZ i Regulaminem wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i
dokumentów.
Rozdział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawców:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formularzem
stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług określonych w przepisach
ust. 3.2 lit. a) rozdziału V SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z
żądanymi danymi wskazanymi w Załączniku nr 2a do SIWZ), przy czym dowodami
określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadał wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert),
c) wykazu osób określonych w ust. 3.2 lit. b) rozdziału V SIWZ skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, i wykształcenia niezbędnych do jego wykonania, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (zgodnie z żądanymi danymi wskazanymi w Załączniku nr 2b do SIWZ),
d) opłaconej polisy lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, co najmniej na sumę gwarancyjną określoną w ust. 3.3 rozdziału V SIWZ,
e) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert (zamawiający dopuszcza również w tym
zakresie złożenie wydruku pobranej w tym terminie informacji odpowiadającej odpisowi
pełnemu lub aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie z art. 4 ust. 4aa
ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - strona internetowa:
https://ems.ms.gov.pl, a także złożenie wydruku pobranej w tym terminie ze strony
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx informacji o ich działalności
gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(zgodnie z zasadami pobierania wydruku z platformy internetowej CEIDG -
https://ceidg.gov.pl).
2. Fonnularz Wykonawcy (wypełniony Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia), oświadczenia i wykazy muszą być złożone w oryginale. Pozostałe dokumenty
składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopia musi być poświadczona za zgodność z
oryginałem przez tego z wykonawców, którego dotyczy. Oferta musi obejmować w
szczególności elementy, o których mowa w ust. 3 w Rozdziale X SIWZ.
Rozdział VII
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
1. Porozumiewanie się pomiędzy wykonawcami a zamawiającym, w tym składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, zwanych dalej w niniejszym rozdziale
,,Pismami", z zastrzeżeniem ust. 5 w rozdziale VII SIWZ, dopuszczalne jest w formie pisemnej lub za
pośrednictwem drogi elektronicznej. Jeżeli porozumiewanie się odbywa się drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania Pisma. Brak potwierdzenia
otrzymania takiego Pisma w terminie wyznaczonym przez nadawcę, nie krótszym jednak niż 1 dzień,
będzie oznaczał otrzymanie Pisma wraz z upływem tego wyznaczonego terminu, chyba że wykazane
zostanie, że Pismo doszło do adresata w taki sposób, że w normalnym toku zdarzeń mógł zapoznać się
z nim już wcześniej lub dopiero później.
2. Wykonawcy powinni kierować korespondencję do zamawiającego na adres: Archiwum Państwowe
w Białymstoku, ul. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok, e-mail: sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl,
wraz z podaniem numeru referencyjnego postępowania, o którym mowa na wstępie.
4. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące SIWZ. Zamawiający udziela niezwłocznie
odpowiedzi na pytania wykonawców. Odpowiedzi przekazywane są wykonawcom zadającym pytania.
Zamawiający może odstąpić od udzielania wykonawcom odpowiedzi, jeżeli pytania wpłyną do
zamawiającego po dniu, w którym upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający może w każdym czasie przed otwarciem ofert zmodyfikować treść SIWZ. Informację o
modyfikacji SIWZ wraz ze zmodyfikowaną treścią SIWZ zamawiający przekazuje wykonawcom,
którym przekazał SIWZ. Zamawiający dodatkowo publikuje informację o modyfikacji SIWZ wraz ze
zmodyfikowaną treścią SIWZ na swojej stronie internetowej.
5. Oferta (oraz składniki zbioru dokumentacji ofertowej wykonawcy, o których mowa w ust. 3
Rozdziału X SIWZ), a także oświadczenia o jej zmianie łub wycofaniu muszą być złożone w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział IX
Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Rozdział X
Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
3. Zbiór dokumentacji ofertowej wykonawcy obejmuje następujące składniki, które wykonawca musi
złożyć:
a) Formularz Wykonawcy, który należy złożyć jako sporządzony i wypełniony
zgodnie z instrukcjami SIWZ i instrukcjami załączników do SIWZ Załącznik nr 3 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w formie oryginału,
b) oświadczenia, wykazy i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ - sporządzone,
wypełnione lub uzyskane (odpowiednio) zgodnie z instrukcjami SIWZ i załączników do
SIWZ, w szczególności jako:
- wypełniony Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w formie
oryginału,
- wypełniony Załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w formie
oryginału,
- dowody określające, czy usługi, o których mowa w ust. 3.2 lit. a) w Rozdziale V SIWZ
(załącznik nr 2a do SIWZ), zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przy czym
dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert), w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dokument dotyczy,
- wypełniony Załącznik nr 2b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w formie
oryginału,
- opłacona polisy lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, co najmniej na sumę gwarancyjną określoną w ust. 3.3 rozdziału V SIWZ, w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
którego dokument dotyczy,
- odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert (Zamawiający dopuszcza również w tym zakresie złożenie
wydruku pobranej w tym terminie informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu lub
aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie z art. 4 ust. 4aa ustawy z 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - strona internetowa: https://ems.ms.gov.pl,
a także złożenie wydruku pobranej w tym terminie ze strony
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx informacji o ich działalności
gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(zgodnie z zasadami pobierania wydruku z platformy internetowej CEIDG -
https://ceidg.gov.pl).
4. Treść oferty wraz z załącznikami musi odpowiadać treści SIWZ i przewidzianych w S1WZ
instrukcji. Wykonawca przed upływem terminu na składanie ofert może wycofać lub zmienić swoją
ofertę, co wymaga złożenia przez tego wykonawcę wyraźnego oświadczenia o zmianie oferty (wraz z
podaniem zakresu zmiany) lub o wycofaniu oferty, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszystkie składniki zbioru dokumentacji ofertowej, o których mowa w ust. 3 Rozdziału X SIWZ)
powinny być podpisane przez osobę (osoby) mające prawo do reprezentowania wykonawcy na
zewnątrz (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny
być podpisane przez ustanowionego przez wszystkich tych wykonawców pełnomocnika). Zaleca się
również, aby poszczególne strony były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z załącznikami, które zawierać będą wszystkie
wymagane SIWZ i załącznikami do SIWZ dane i elementy, a także załączyć dokumenty wymagane
przez SIWZ. Zaleca się użycie wypełnionych przez wykonawcę formularzy stanowiących załączniki
do SIWZ (nieużycie tych formularzy może skutkować niezawarciem w ofercie wraz z załącznikami
wszystkich wymaganych przez Zamawiającego danych i elementów). W przypadku, gdy dla
wymaganego załącznika, oświadczenia lub innego dokumentu Zamawiający nie określił wzoru,
wykonawca sam sporządza odpowiedni dokument według własnego wzoru, przy czym musi
on zawierać wszystkie dane i elementy wymagane w tym zakresie przez SIWZ i załączniki do niego.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.
8. Oferta i wszystkie załączone do niej oświadczenia, wykazy i inne dokumenty co do zasady są
jawne, wyjątek stanowią w szczególności informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdy wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią taką tajemnicę. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o
ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec
następujących informacji: swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny i terminu
wykonania zamówienia. Wykonawca zastrzegający niejawność informacji zobowiązany jest zamieścić
o tym stosowną informację w ofercie poprzez opatrzenie tych informacji klauzulą: ,,Tajemnica
przedsiębiorstwa". Zaleca się, by wykonawca zastrzegający niejawność informacji wpiął dokumenty,
których treść stanowi tajemnicę, w nieprzejrzyste folie, koperty lub inne opakowania z oznaczeniem
,,Tajemnica przedsiębiorstwa".
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez uprawnioną osobę
podpisującą ofertę (w przypadku kilku osób podpisujących - przez te osoby) i opatrzone datami ich
dokonania.
Ił. Zaleca się umieszczenie oferty (wraz ze wszystkimi składnikami, o których mowa w ust. 3
Rozdziału X SIWZ) w zaklejonej kopercie opisanej: ,,OFERTA - Opracowanie dokumentacji
projektowej - budynek w Łomży. NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA
OFERT".
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć wszystkie ceny, które wpisze w ofercie, w tym sumaryczną
cenę brutto oferty (pełne wynagrodzenie brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia), w taki
sposób, by ujmowały one wszelkie koszty i opłaty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
wszystkich obowiązków dotyczących przedmiotu zamówienia i związane z tym ryzyka oraz
uwzględniały podatki w ustawowej wysokości, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Ceny muszą być wyrażone w złotych
polskich, niezależnie od wchodzących w ich skład elementów, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku. Stawka VAT musi odpowiadać obowiązującym przepisom. Cena musi być również podana
słownie.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Otrzymane oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów, którym nadano określone
niżej wagi:
a) oferowana sumaryczna cena brutto oferty (dalej również: ,,Cena") - waga 100%,
2. Zamawiający stosuje następujący wzór do oceny ofert:
cena(m)
W =-------------- x 100 pkt
cena@
gdzie:
W - wyliczona wartość punktowa ocenianej oferty,
cena(m) - najniższa sumaryczna cena brutto z ocenianych ofert,
cena@ - sumaryczna cena brutto ocenianej oferty.
3. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
4. Zamawiający rzetelnie i z należytą starannością bada i ocenia złożone oferty.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, informując o
tym wykonawcę, którego oferta jest poprawiana. Wykonawca, którego oferta jest poprawiana przez
Zamawiającego, może zgłosić swój sprzeciw wobec czynności zamawiającego w terminie 2
dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego. Zamawiający jest związany treścią sprzeciwu
Wykonawcy.
7. W przypadku powstania wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w
wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny.
8. Badaniu podlega spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w
SIWZ.
9. Ocenie według kryteriów określonych w SIWZ podlegają oferty wykonawców, którzy wykażą
spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
10. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy nie złożyli wraz z ofertą wymaganych dokumentów,
do ich uzupełnienia.
11. Zamawiający może odstąpić od wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów, jeżeli
oferta wykonawcy, pomimo uzupełnienia, podlegałaby odrzuceniu lub potrzebne byłoby
unieważnienie postępowania.
12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) oferta jest sprzeczna z SIWZ,
b) uznał, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści jego
oferty, tj. z zachowaniem terminu wyraził sprzeciw,
d) oferta jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
e) Wykonawca, mimo wezwania, nie złożył wymaganych przez zamawiającego dokumentów.
13. Zamawiający informuje Wykonawcę o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie.
14. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca
odrzuceniu, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, zostały złożone dodatkowe oferty (gdy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie), które nie
pozwalają na wybór oferty (oferty dodatkowe z identyczną ceną), postępowanie dotknięte jest wadą,
która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy, zawarcie umowy o zamówienie nie leży w interesie
Zamawiającego lub gdy doszło do skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa
w Rozdziale XX SIWZ.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje o wyborze
wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zmówienia i zamieszcza informację na
swojej stronie internetowej. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta
umowa o zamówienie, z uwzględnieniem ust. 5 w Rozdziale XIV SIWZ. O miejscu i terminie
podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
2. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający przed podpisaniem umowy o
zamówienie zażąda dostarczenia dokumentów regulujących współpracę wykonawców (np. umowy
konsorcjantów lub umowy spółki cywilnej). Brak ich przedstawienia może być traktowany jako brak
możliwości zawarcia umowy o zamówienie z przyczyn leżących po stronie wykonawców.
3. Umowa o zamówienie może zostać podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania stron w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym, z uwzględnieniem
posiadanego pełnomocnictwa. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy
powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o
ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub złożonych
zamawiającemu po złożeniu oferty.
4. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o
zamówienie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia
postępowania.
5. W przypadku złożenia jednej oferty dopuszcza się możliwość jej negocjacji. Z negocjacji sporządza
się protokół. Negocjacje i przystąpienie do nich są uprawnieniem Zamawiającego zastrzeżonym na
jego korzyść - Wykonawca związany jest przez okres związania ofertą określony SIWZ swoją
pierwotną skutecznie złożoną ofertą, chyba że Zamawiający zdecyduje się podjąć negocjacje, w toku
których Zamawiający wynegocjuje bardziej korzystne warunki oferty (wymaga to potwierdzenia
protokołem podpisanym przez obie strony). Zmieniona na tej zasadzie oferta wiąże Wykonawcę przez
okres związania ofertą określony SIWZ, począwszy od podpisania przez obie strony ww. protokołu.
6. Przed podpisaniem umowy o zamówienie wykonawca, którego oferta została wybrana,
zobowiązany jest dopełnić przewidzianych SIWZ wraz z załącznikami obowiązków dotyczących
okazania i przedłożenia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów dotyczących posiadania przez
niego właściwego ubezpieczenia na wymagany okres.
7. Przed podpisaniem umowy o zamówienie wykonawca, którego oferta została wybrana,
zobowiązany jest dopełnić przewidzianych SIWZ wraz z załącznikami obowiązków dotyczących
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z rozdziałem XV SIWZ.
Rozdział XV
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający może ustalić sposób należytego wykonania umowy bezpośrednio z wykonawcą, którego
oferta zostanie wybrana.
Rozdział XVI
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zawarta zostanie umowa o zamówienie wg wzoru,
który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Dopuszczalna jest każda zmiana umowy o zamówienie, która jest korzystna dla Zamawiającego.
3. Składając ofertę, wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy o zamówienie zgodnie z
postanowieniami niniejszego rozdziału.
Rozdział XVII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1. Zgodnie z Regulaminem wykonawca może wnieść protest na działanie lub zaniechanie
Zamawiającego.
2. Protest wnosi się w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia, gdy wykonawca powziął lub mógł
powziąć informację o działaniu lub zaniechaniu zamawiającego sprzecznym z Regulaminem. Protest
wniesiony po terminie nie jest rozpatrywany przez Zamawiającego.
3. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego.
4. Zamawiający dąży do rozstrzygnięcia protestu w terminie 5 dni.
Rozdział XVI II
Dodatkowe warunki dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, o ile Zamawiający w SIWZ nie
zastrzegł inaczej.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
wobec Zamawiającego, w tym w szczególności za realizację umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić jednego
pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu o zamówienie.

Uwagi:
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem
referencyjnym):
DA.26.21.2021
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
Rozdziału

Kontakt:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest
Marek Kietliński. tel. 607829567, (85)7435603,
Krzysztof Jabłoński, tel. (8517435603.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.