Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
643z dziś
5085z ostatnich 7 dni
20160z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
Zalesie 1
09-500 Gostynin
powiat: gostyniński
24 2360036
zamowienia@spzoz-zalesie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gostynin
Wadium: 10900 zł
Nr telefonu: 24 2360036
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wykonaniu budowy sieci wodociągowej z przyłączami na działce o nr ewidencyjnym 6721/3, Obręb: 0001 Gostynin, Nr księgi wieczystej: KW PL1G/00043843/0 - nieruchomość będąca w użytkowaniu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - akt notarialny Repertorium A - 12815/2007 Kancelaria Notarialna Maria Alicja Janowska, Ul. Nowolipki 27B, lok. 3, 01-010 Warszawa, stanowiąca własność Samorządu Województwa Mazowieckiego adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, zwane dalej: prace budowlano-montażowe.
1) Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w tym Rozdziale obejmuje:
1) roboty budowlano-montażowe:
a) połączenia studni głębinowych z SUW:
- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne;
2) sieć wodociągową:
a) roboty ziemne,
b) roboty instalacyjne;
3) przyłącza wodociągowe:
a) roboty ziemne,
b) roboty instalacyjne;
4) pozostałe roboty:
a) rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych, b) ewentualna wycinka drzew; c) odtworzenie terenów zielonych z istniejącymi nasadzeniami lub przesadzenie w inne miejsca; d) badania wody; e) inwentaryzacja geodezyjna.

CPV: 45231100-6, 45231000-5, 45231110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00119612, SZP-11/2021/TP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@spzoz-zalesie.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym ogłoszenia - SZP - 11/2021/TP.
8. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: zamowienia@spzoz-zalesie.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail
zamowienia@spzoz-zalesie.pl. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 284 u.p.z.p.
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnienia za obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnienia.
13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
14. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://miniportal.uzp.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4/05/2016 r, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin tel. 24/2360000, e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Ul. Zalesie 1 jest Pan Marek Malczewski, dane kontaktowe: tel. 24/236 00 23, adres poczty elektronicznej: iod@spzoz-zalesie.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania p.n "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami".
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja przetargowa postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.), dalej: u.p.z.p.,
5) ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 u.p.zp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach u.p.zp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z u.p.zp.;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust. 2 RODO2,
10) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 11:00
Miejsce składania ofert: http://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZP-11/2021/TP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wykonaniu budowy sieci wodociągowej z przyłączami na działce o nr ewidencyjnym 6721/3, Obręb: 0001 Gostynin, Nr księgi wieczystej: KW PL1G/00043843/0 - nieruchomość będąca w użytkowaniu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - akt notarialny Repertorium A - 12815/2007 Kancelaria Notarialna Maria Alicja Janowska, ul. Nowolipki 27B, lok. 3, 01-010 Warszawa, stanowiąca własność Samorządu Województwa Mazowieckiego adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, zwane dalej: prace budowlano-montażowe.
1) Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w tym Rozdziale obejmuje:
1) roboty budowlano-montażowe:
a) połączenia studni głębinowych z SUW:
- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne;
2) sieć wodociągową:
a) roboty ziemne,
b) roboty instalacyjne;
3) przyłącza wodociągowe:
a) roboty ziemne,
b) roboty instalacyjne;
4) pozostałe roboty:
a) rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych, b) ewentualna wycinka drzew; c) odtworzenie terenów zielonych z istniejącymi nasadzeniami lub przesadzenie w inne miejsca; d) badania wody; e) inwentaryzacja geodezyjna.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg kryteriów oceny ofert zawartych w rozdziale XIX SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż: 1 000 000 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał co najmniej 1 km sieci wodociągowej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres owadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; b) posiada kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wyp. i podp. kw.podp. elektr. przez Wyk.FO z wykorzystaniem wzoru - zał 1 do SWZ; Podp.kwalif. podp. elektr. przez Wyk. projekt umowy - zał.2 do SWZ; Wyp. i podp. kwalif.podp. elektr. przez Wykonawcę ośw. wyk. dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. 3 do SWZ w zakresie wskazanym w Rozdziale XI; Wyp. i pod. kw.podp. elek. przez Wyk. ośw. wyk. dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. 4 do SWZ - w zakresie wskazanym w Rozdziale XII; Wyp. i podp. kw. podpisem ele. przez Wyk. oświ. art. 13 i art. 14 RODO - zał 8 do SWZ. Podp. kwal. pod. elek. protokół odbioru wykonanych robót (częś./ koń.) - zał. 1 do pr.umowy; 7. Podp. kwalif. pod.elekt.prot.odb.koń. robót - zał. 2 do pr.umowy; Wadium w kwocie 10 900 PLN; 9.Odpis lub informację z KRS lub z CEIDG, w zak. art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporz.nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem;Ośw. Wyk. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynal. do tej samej GK, w roz. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop. do udz. w postę., albo oś. o przynal.do tej samej GK wraz z dok.lub inf pot przygot oferty, oferty częściowej lub wniosków o dop do udziału w post niezal od innego wyk należącego do tej samej GK - zał.5 do SWZ; 11.Dok. pot., że Wyk. jest ubez. od OC w zak. prow. dział. zwi. z przed. zam. Suma gwar. na jedno zd. nie może być mni. niż: 1 000 000 PLN; 12.Wyk. robót bud. wyk. nie wcześniej niż w okr.ostatnich 5 lat, a jeżeli okres dział. jest krótszy - w tym okresie, wraz z pod. ich rodzaju, wart., daty i mie. wyk oraz podm, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te RB zostały wyk. należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. sporządzone przez podmiot, na rzecz którego RB zostały wykonane, a jeżeli wyk. z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok. - inne odpowiednie dok. Na potw. niezb. wiedzy i dośw. Wyk. winien wskazać, że wykonał co najmniej 1 km sieci wodociągowej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia dział. jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wyk. oraz podm., na rzecz których roboty te zostały wyk., oraz zał. dow.okreś., czy te RB zostały wyk.należycie, przy czym dow., o których mowa są ref. bądź inne dok.sporzą. przez podmiot, na rzecz którego RB zostały wyk., a jeżeli wyk. z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok. - inne odp.dok. - zał 6 do SWZ; 13. Wyk.osób, skierowanych przez Wyk. do rea. zam. pub., w szcz. odp.za św. usług, kontrolę jakości lub kier. RB, wraz z inf. nt.ich kw. zaw., upr., dośw. i wyk. niezb. do wyk. zam. pub., a także zakresu wyk. przez nie czynn. oraz inf. o pod. do dys. tymi oso. na pot.Wyk. winien wykazać, iż posiada: Kier. Rob w specjal. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający upr. bud. bez ograniczeń do kier. i nadz. rob. w spec. instal w zak sieci, inst i urz ciep, went, gaz, wodociąg i kanali, posi co naj 3 letnie doś. zaw - zał 7 do SWZ
Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wskazać, że wykonał co najmniej 1 km sieci wodociągowej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do niniejszej SWZ; 13.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wyp. i podp. kw.podp. elektr. przez Wyk.FO z wykorzystaniem wzoru - zał 1 do SWZ; Podp.kwalif. podp. elektr. przez Wyk. projekt umowy - zał.2 do SWZ; Wyp. i podp. kwalif.podp. elektr. przez Wykonawcę ośw. wyk. dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. 3 do SWZ w zakresie wskazanym w Rozdziale XI; Wyp. i pod. kw.podp. elek. przez Wyk. ośw. wyk. dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. 4 do SWZ - w zakresie wskazanym w Rozdziale XII; Wyp. i podp. kw. podpisem ele. przez Wyk. oświ. art. 13 i art. 14 RODO - zał 8 do SWZ. Podp. kwal. pod. elek. protokół odbioru wykonanych robót (częś./ koń.) - zał. 1 do pr.umowy; 7. Podp. kwalif. pod.elekt.prot.odb.koń. robót - zał. 2 do pr.umowy; Wadium w kwocie 10 900 PLN; 9.Odpis lub informację z KRS lub z CEIDG, w zak. art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporz.nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem;Ośw. Wyk. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynal. do tej samej GK, w roz. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop. do udz. w postę., albo oś. o przynal.do tej samej GK wraz z dok.lub inf pot przygot oferty, oferty częściowej lub wniosków o dop do udziału w post niezal od innego wyk należącego do tej samej GK - zał.5 do SWZ; 11.Dok. pot., że Wyk. jest ubez. od OC w zak. prow. dział. zwi. z przed. zam. Suma gwar. na jedno zd. nie może być mni. niż: 1 000 000 PLN; 12.Wyk. robót bud. wyk. nie wcześniej niż w okr.ostatnich 5 lat, a jeżeli okres dział. jest krótszy - w tym okresie, wraz z pod. ich rodzaju, wart., daty i mie. wyk oraz podm, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te RB zostały wyk. należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. sporządzone przez podmiot, na rzecz którego RB zostały wykonane, a jeżeli wyk. z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok. - inne odpowiednie dok. Na potw. niezb. wiedzy i dośw. Wyk. winien wskazać, że wykonał co najmniej 1 km sieci wodociągowej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia dział. jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wyk. oraz podm., na rzecz których roboty te zostały wyk., oraz zał. dow.okreś., czy te RB zostały wyk.należycie, przy czym dow., o których mowa są ref. bądź inne dok.sporzą. przez podmiot, na rzecz którego RB zostały wyk., a jeżeli wyk. z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok. - inne odp.dok. - zał 6 do SWZ; 13. Wyk.osób, skierowanych przez Wyk. do rea. zam. pub., w szcz. odp.za św. usług, kontrolę jakości lub kier. RB, wraz z inf. nt.ich kw. zaw., upr., dośw. i wyk. niezb. do wyk. zam. pub., a także zakresu wyk. przez nie czynn. oraz inf. o pod. do dys. tymi oso. na pot.Wyk. winien wykazać, iż posiada: Kier. Rob w specjal. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający upr. bud. bez ograniczeń do kier. i nadz. rob. w spec. instal w zak sieci, inst i urz ciep, went, gaz, wodociąg i kanali, posi co naj 3 letnie doś. zaw - zał 7 do SWZ
Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wskazać, że wykonał co najmniej 1 km sieci wodociągowej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do niniejszej SWZ; 13.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
10900 PLN
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów zwanych w dalszej treści wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania:
a) Oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika - do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa,
b) Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
c) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot niniejszego zamówienia,
d) czas obowiązywania umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
2) Warunki określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ powinny być spełnione przez Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za spełnienie jakich warunków.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony zobowiązują się nie dokonywać istotnych zmian postanowień umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SWZ w stosunku do treści formularza ofertowego na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 tego paragrafu.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umowy, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu:
1) w zakresie ceny na podstawie zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto zmieni się w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto odpowiednio ulegnie zmianie,
2) w zakresie aktualizacji i zmian rozwiązań technologicznych wynikających z postępu technicznego lub zmiany przepisów techniczno-budowlanych,
3) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia,
4) zmiany osoby/osób wykonujących przedmiot niniejszego zamówienia wskazanych przez Wykonawcę, pod warunkiem spełniania przez nie wymogów dla osób uczestniczących w realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI niniejszej SWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego danej osoby,
5) zmiany terminu realizacji niniejszego zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu tego zamówienia, wyłącznie w przypadku ujęcia zadania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), dalej u.f.p.
3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy, stanowiącej załacznik nr 2 do SWZ jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg kryteriów oceny ofert zawartych w rozdziale XIX SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.