Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych

Przedmiot:

Modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście
Wojska Polskiego
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
(91) 321 31 93
bzp@um.swinoujscie.pl
https://www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie/aukcje
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: 14 000, 00 zł
Nr telefonu: (91) 321 31 93
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przebudową węzła c.o. oraz wymianą oświetlenia i budową instalacji fotowolt. w budynkach A, B i C CEZiT przy Ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych
wraz z przebudową węzła c.o. oraz wymianą oświetlenia i budową instalacji fotowoltaicznej w budynkach A, B i C CEZiT
przy Ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu.

CPV: 45300000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00119735, BZP.271.1.33.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin Platformy (dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla wykonawców(dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z Platformy,określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.Sposób sporządzenia dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w ustawie Pzp, rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) (dalej jako ,,RODO"), informuję, że: 1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście z siedzibą: Urząd Miasta Świnoujście Ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście; 1.2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Świnoujście, mail: iodo@um.swinoujscie.pl; 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc
prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 1.9. posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 1.10. nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie/aukcje
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 12:00
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.33.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych
wraz z przebudową węzła c.o. oraz wymianą oświetlenia i budową instalacji fotowoltaicznej w budynkach A, B i C CEZiT
przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1.1 Cena oferty brutto ( C) - 60% (maks. 60 pkt.)
1.2 Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do pełnienia obowiązków kierownika budowy (D) - 20% (maks. 20 pkt.)
1.3 Termin wykonania - 20% (maks. 20 pkt.)
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
2.1. Cena oferty (C)

najniższa cena ofertowa
C = ------------------------------------------x 100 pkt x 60 %
cena ofertowa w ofercie ocenianej

2.2 Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika budowy: (D) - max 20 pkt.
Jeśli osoba skierowana do pełnienia obowiązków kierownika budowy (Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć do pełnienia obowiązków kierownika budowy jednego z kierowników robót, spełniających warunki udziału w postępowaniu) będzie legitymowała się dodatkowo doświadczeniem zawodowym, polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy, obejmującej kompletną wymianę instalacji c.o. lub/i oświetlania w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, lub jego części, o powierzchni użytkowej pomieszczeń, w których dokonano wymiany nie mniejszej niż 1 000 m2, oferta otrzyma dodatkowe punkty przyznane wg następujących zasad:
Liczba zadań punktowanych 1 - 5 punktów
2 - 10 punktów,
3 i więcej - 20 punktów

,,Czynny obiekt" oznacza obiekt, w którym prowadzona jest nieprzerwana działalność zgodna z pełnioną funkcją przez cały okres prowadzenia robót.

Punkty za wyżej opisane doświadczenie będą przyznane, jeśli doświadczenie wskazanej osoby będzie obejmowało cały okres wykonywania robót, tj. od przekazania terenu budowy do podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.

W przypadku wyznaczenia do pełnienia funkcji kierownika budowy kierownik robót sanitarnych, Zamawiający przyzna punkty za każdą dodatkową inwestycję, ponad inwestycje wskazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Jeśli osoba wskazana do pełnienia funkcji nie będzie legitymowała się punktowanym doświadczeniem oferta otrzyma w kryterium 0 pkt.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z informacją o doświadczeniu tej osoby w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert.

2.3 Termin wykonania (T) - max 20 pkt.

Zamówienie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 13 tygodni od daty przekazania placu budowy. Wykonawca może zaoferować wykonania zamówienia w terminach 13, 11, 9 lub 8 tygodni od daty przekazania terenu budowy.

Punkty w kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad

Termin wykonania w tygodniach 13 - 0 punktów
11 - 5 punktów
9 - 10 punktów
8 - 20 punktów
Łączna liczba punktów przyznanych ofercie (L) w kryteriach stanowić będzie sumę liczby punktów uzyskanych w kryterium cena (C), doświadczenie osób (D) i Termin ( T)
L=C+D + T

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do pełnienia obowiązków kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 złotych (słownie złotych: jeden milion 00/100)

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać wspólnie.

2. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.1 wykonawca, który w w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia:
Przez robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie robotę polegającą na kompletnej wymianie instalacji c.o. w budynku użyteczności publicznej lub jego części o powierzchni użytkowej pomieszczeń, w których dokonano wymiany c.o. nie mniejszej niż 1 000 m2

W przypadku składania oferty wspólnej jeden z wykonawców musi spełniać warunek samodzielnie.
2.2 wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
I - kierownik robót sanitarnych posiadający:
o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)
o doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie jw. nad zakończonymi i należycie wykonanymi co najmniej dwoma zadaniami dotyczącymi przebudowy instalacji c.o. w budynkach użyteczności publicznej lub jego części o powierzchni j użytkowej pomieszczeń, w których dokonano wymiany c.o. nie mniejszej niż 1 000 m2 a okres pełnienia funkcji obejmował całość realizacji tj.: od przekazania placu budowy do odbioru końcowego inwestycji
II -kierownik robót elektrycznych posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220);
III - kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych posiadający:
o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca może wskazać jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy dla obu części zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu tj. takie dokumenty jak: 2.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania), tj. takie dokumenty jak: 2.3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 2.4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2.2. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (tj. co najmniej 1.000.000.00 zł);
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W razie zamiaru zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych, w celu weryfikacji jakości parametrów oferowanych rozwiązań równoważnych, zamawiający żąda załączenia dokumentów do oferty z oznaczeniem producenta oraz typu oferowanego produktu określających parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Dokumenty z oznaczeniem producenta oraz typu oferowanego produktu określających parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenie powinno został złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem w Postępowaniu. Oferta powinna zawierać: 1. wypełniony formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 1 do SWZ;
2. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich; 3. zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ); 4. dokument potwierdzający wniesienie wadium, w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia), wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela. 5.
wypełniony wykaz wycenionych elementów (załącznik nr 6.3. do SWZ); 6. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego; 7. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 7 do SWZ); 8. dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
14 000, 00 zł
UWAGA! Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny obowiązywać (pozostawać ważne) przez okres co najmniej 7 dni po upływie terminu związania ofertą. Powyższe ma zastosowanie także w razie przedłużenia terminu związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie wspólnie ubiega się dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego z nich. Ponadto Wykonawca składa oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców(składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 7 do SWZ). Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę
partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia(art. 58 ustawy Pzp). Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, a także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń
powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Z uwagi na limit znaków Zamawiający informuje, że katalog zmian umowy zawarto w § 15 projektu umowy, tj. zał. 6 do SWZ pn.: zal_6_0_umowa_projekt_rev.WK
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1.1 Cena oferty brutto ( C) - 60% (maks. 60 pkt.)
1.2 Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do pełnienia obowiązków kierownika budowy (D) - 20% (maks. 20 pkt.)
1.3 Termin wykonania - 20% (maks. 20 pkt.)
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
2.1. Cena oferty (C)

najniższa cena ofertowa
C = ------------------------------------------x 100 pkt x 60 %
cena ofertowa w ofercie ocenianej

2.2 Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika budowy: (D) - max 20 pkt.
Jeśli osoba skierowana do pełnienia obowiązków kierownika budowy (Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć do pełnienia obowiązków kierownika budowy jednego z kierowników robót, spełniających warunki udziału w postępowaniu) będzie legitymowała się dodatkowo doświadczeniem zawodowym, polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy, obejmującej kompletną wymianę instalacji c.o. lub/i oświetlania w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, lub jego części, o powierzchni użytkowej pomieszczeń, w których dokonano wymiany nie mniejszej niż 1 000 m2, oferta otrzyma dodatkowe punkty przyznane wg następujących zasad:
Liczba zadań punktowanych 1 - 5 punktów
2 - 10 punktów,
3 i więcej - 20 punktów

,,Czynny obiekt" oznacza obiekt, w którym prowadzona jest nieprzerwana działalność zgodna z pełnioną funkcją przez cały okres prowadzenia robót.

Punkty za wyżej opisane doświadczenie będą przyznane, jeśli doświadczenie wskazanej osoby będzie obejmowało cały okres wykonywania robót, tj. od przekazania terenu budowy do podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.

W przypadku wyznaczenia do pełnienia funkcji kierownika budowy kierownik robót sanitarnych, Zamawiający przyzna punkty za każdą dodatkową inwestycję, ponad inwestycje wskazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Jeśli osoba wskazana do pełnienia funkcji nie będzie legitymowała się punktowanym doświadczeniem oferta otrzyma w kryterium 0 pkt.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z informacją o doświadczeniu tej osoby w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert.

2.3 Termin wykonania (T) - max 20 pkt.

Zamówienie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 13 tygodni od daty przekazania placu budowy. Wykonawca może zaoferować wykonania zamówienia w terminach 13, 11, 9 lub 8 tygodni od daty przekazania terenu budowy.

Punkty w kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad

Termin wykonania w tygodniach 13 - 0 punktów
11 - 5 punktów
9 - 10 punktów
8 - 20 punktów
Łączna liczba punktów przyznanych ofercie (L) w kryteriach stanowić będzie sumę liczby punktów uzyskanych w kryterium cena (C), doświadczenie osób (D) i Termin ( T)
L=C+D + T

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do pełnienia obowiązków kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.