Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenia terenu wraz z wykonaniem części chodnika

Przedmiot:

Utwardzenia terenu wraz z wykonaniem części chodnika

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 504 61 00, fax 62 503 24 33
biuro_z@wsk.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 504 61 00, f
Termin składania ofert: 2021-09-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A.
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania
pn.: ,,Utwardzenia terenu wraz z wykonaniem części chodnika".
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: ,,Utwardzenie wyznaczonego terenu
wraz z wykonaniem części chodnika".
Oferta zgodnie z zał. nr 2 szkic terenu musi obejmować dwa warianty cenowe:
1. Położenie kostki brukowej (grubość 6 em) wraz z projektem i uzgodnieniami oraz demontaż
starego chodnika i położenie nowego z kostki brukowej,
2. Położenie kostki brukowej (grubość 6 em) oraz demontaż starego chodnika
i położenie nowego z kostki brukowej.
3.2. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych
i wykonawczych.
3.3. Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 36 m-cv, na przedmiot zamówienia.
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni
świadczenie usług gwarancyjnych i uzupełnienia wszelkich ubytków w nawierzchni.
W przypadku niższej gwarancji oferta zostanie odrzucona formalnie, ponieważ nie spełnia kryterium
wejściowego do udziału w postępowaniu ofertowym.
Gwarancja liczona będzie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu
zamówienia.

Dokument nr: 53/EN/WSK/2021

Otwarcie ofert: 4.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 01.09.2021r. o godz. 9:15 w siedzibie Spółki (BIUROWIEC),
ul. Częstochowska 140,62-800 Kalisz, I piętro, pok. nr 107.
4.3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Specyfikacja:
9.2. Wykonawca uzyska szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w dni robocze od
poniedziałku do piątku, jeżeli wystąpi drogą e-mail do Zamawiającego pod adresem:
odzimierz.korach@wsk.kalisz.pl i
dw.robert.bialkowski@wsk.kalisz.pl w terminie do 3 dni roboczych.
Wizję lokalną można wykonać od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego do dnia 20.08.2021 roku,
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel. 62 504 67 09 lub 65 95.

Składanie ofert:
4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
4.1. Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać w Sekretariacie Prezesa Zarządu,
mieszczącym się w siedzibie Spółki przy ulicy Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, pok. nr 109, I piętro,
w zamkniętych kopertach z napisem ..Utwardzenia wyznaczonego terenu wraz z wykonaniem części
chodnika".
- osobiście, w terminie do dnia 01.09.2021 r. do godz. 9:00,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firm kurierskich do dnia 01.09.2021 r. do godz. 9:00.

Wymagania:
2. TRYB ZAMÓWIENIA:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz, U. 2019r., póz. 1843 tekst jednolity).
2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności,
efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak
bezstronności i obiektywności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
bez podania przyczyn.
5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców poprzez zawieszenie informacji na
stronie internetowej.
6. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
lub też unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców (dopuszczalna
droga e-mail), którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy / zamówienia.
8. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzjelenia
zamówień częściowych.
. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTA:
5.1. Termin związania ofertą wynosi 3 miesiące, licząc od dnia otwarcia kopert.
5.2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w formie pisemnej, o wyrażenie zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
6.1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
6.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
6.3. Wykonawca sporządzi ofertę w języku polskim.
6.4. Załączniki stanowią integralną część oferty.
6.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego do tego Pełnomocnika Wykonawcy
(Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy,
w tym składania ofert).
6.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.7. Składający ofertę Wykonawca, przyjmie wszelkie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i nie
wnosi uwag.
6.8. Wykonawca musi załączyć do formularza oferty:
a) kopię aktualnego odpisu KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG (nie starsze niż 3 miesiące),
7. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERTY:
7.1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty na podstawie następujących kryteriów oceny,
przyjmując zasadę, że 1%=1 pkt.
7.2. Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi:
7.3. Oferta która uzyskała największą liczbę punktów mierzona jako suma dwóch powyżej wskazanych kryteriów,
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty pozostaną sklasyfikowane w odniesieniu do
najkorzystniejszej oferty.
7.4. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca ubiegający się udzielenie niniejszego
zamówienia we wszystkich kryteriach oceny ofert wynosi 100 punktów.
7.5. Po otwarciu ofert i w toku ich weryfikacji, Zamawiający może poprosić Wykonawcę o udzielenie dodatkowych
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7.6. Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze 3 ważne oferty zostaną zaproszeni do etapu ustnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny.
7.7. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania, drogą
e-mailową.
7.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.
8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO WYKONAWCY:
8.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się firma która:
- jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z realizacją
zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- dysponuje potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi niezbędnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.
- spełnia warunki niniejszego zapytania ofertowego,
- przejdzie pozytywną weryfikację Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi procedurami
w grupie PGZ S.A.
9. DODATKOWE INFORMACJE:
9.1. Zamawiający oświadcza, iż posiada status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia
8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z
2021 roku, póz. 424 z późn. zm.).
9.3. Po otwarciu ofert i w toku ich weryfikacji, Zamawiający może zażądać udzjelenia przez
Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert i załączników
oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.4. Zamawiający ma prawo nanieść poprawki w ofercie: tj. m. in.: omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, które nie mają wpływu na przedmiot
zamówienia, zawiadamiając, o tym fakcie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia z wybranym Wykonawcą dodatkowych
negocjacji, na etapie podpisywania Umowy/zamówienia na realizację przedmiotowego zamówienia.
9.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram dostawy.
9.7. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE.L Nr 119, str. 1), dalej ,,RODO" informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
,,PZL-KALISZ" S.A. z siedzibą w Kaliszu (68-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwana dalej ,,WSK ,,PZL-
KAUSZ" S.A." lub ,,Administratorem".
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Pełnomocnik ds, Ochrony Danych
Osobowych. Kontakt do Pełnomocnika: e-mail: rodo@wsk.kalisz.pl nr tel.:+48 62 504 62 06.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy oraz realizacji
obowiązków podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z
przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie
usprawiedliwionych interesów Administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także później, tj. do czasu
upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją
obowiązku archiwizacyjnego.
6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo
przenoszenia danych.
7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.