Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
Zalesie 1
09-500 Gostynin
powiat: gostyniński
24 236 00 35
zamowienia@spzoz-zalesie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gostynin
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 24 236 00 35
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 45310000-0 ,,Pomiary i badania odbiorcze oraz roboty uzupełniające"; 45311000-0 ,,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych"; 45314000-1 ,,Roboty w zakresie osprzętu telekomunikacyjnego"; 45314300-4 ,,Roboty w zakresie infrastruktury okablowania"; 45314310-7 ,,Roboty w zakresie okablowania strukturalnego"; 45316000-5 ,,Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych"; 45315600-4 ,,Roboty w zakresie instalacji niskiego napięcia"; 45312000-7 ,,Roboty w zakresie systemów alarmowych i anten"; 45316200-7 ,,Roboty w zakresie sprzętu sygnalizacyjnego"; 45317000-2 ,,Inne roboty elektryczne"; 45312200-9 ,,Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych"; 45343000-3 ,,Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.
1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje budowę budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, na działce o nr ewidencyjnym 6721/3, obręb ewidencyjny - 0001 Gostynin, jednostka ewidencyjna - 140401_1, Nr księgi wieczystej: KW PL1G/00043843/0 - nieruchomość będąca w użytkowaniu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - akt notarialny Repertorium A - 12815/2007 Kancelaria Notarialna Maria Alicja Janowska, Ul. Nowolipki 27B, lok. 3, 01-010 Warszawa, stanowiąca własność Samorządu Województwa Mazowieckiego adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, zwane dalej: roboty budowlano - montażowe, z zastrzeżeniem iż teren przewidziany pod inwestycję, o którym mowa w ust. 1 jest niezabudowany. Przedmiotowa działka nr 6721/3, stanowi teren szpitala, na którym zlokalizowane są budynki szpitala wraz z urządzeniami, obiektami i instalacjami towarzyszącymi mu. Teren przewidziany pod inwestycję jest niezabudowany. 2. W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego budowę budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie z należytą starannością, zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp, specyfikacją warunków zamówienia - dalej: SWZ wraz z całą zawartością, dokumentacją projektową wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), warunkami pozwolenia na budowę oraz innymi dokumentami uzupełniającymi tę dokumentację, jak również ewentualnymi obliczeniami, danymi technicznymi, rysunkami, próbkami, wzorami, modelami, instrukcjami, ekspertyzami, przedmiarem robót koniecznych wraz z kosztorysem.
3. Przedmiot niniejszego zamówienia będzie zaopatrywał w energię elektryczną obiekty zlokalizowane na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie odpowiednio do zapotrzebowania. 4. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego Rozdziału obejmuje następujący zakres robót budowlano - montażowych: 1) Roboty budowlane: a) roboty ziemne i fundamentowe, b) dostawa i montaż prefabrykowanej stacji modułowej; 2) Instalacje elektryczne: a) rozdzielnie i tablice elektryczne, b) UPS, c) instalacja oświetleniowa, d) trasy kablowe, e) instalacja uziemieniowa i odgromowa, f) zasilanie, gniazda wtykowe oraz okablowanie, g) dokumentacja powykonawcza; 3) Instalacje niskoprądowe, a) CCTV, b) SSWIN, c) LAN, d) oprogramowanie bms,
e) dokumentacja powykonawcza; 4) Wentylacja, a) urządzenia, b) dokumentacja powykonawcza; 5) Zagospodarowanie terenu, a) roboty rozbiórkowe i montażowe, b) utwardzenia.

CPV: 45311000-0, 45312000-7, 45312200-9, 45314000-1, 45314300-4, 45314310-7, 45315600-4, 45316000-5, 45316200-7, 45317000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00119388, SZP - 10/2021/TP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@spzoz-zalesie.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym ogłoszenia - SZP - 10/2021/TP. 8. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@spzoz-zalesie.pl. 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail zamowienia@spzoz-zalesie.pl. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 284 u.p.z.p. 12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnienia za obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnienia. 13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 14. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4/05/2016 r, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin tel. 24/ 236 00 00, 24/235 80 90. 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Ul. Zalesie 1 jest Pan Marek Malczewski, dane kontaktowe: tel. 24/236 00 23, adres poczty elektronicznej: iod@spzoz-zalesie.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania p.n "Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej". 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja przetargowa postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej "ustawa Pzp", 5) ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności, 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 9) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust. 2 RODO2, 10) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 11) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15.800,00 PLN
na rachunek: BANK PKO BP SA O/GOSTYNIN II ROK W WARSZAWIE CK PŁOCK Nr: 82 1020 3974 0000 5902 0085 6252 z dopiskiem "wadium sprawa nr SZP- 10/2021/TP do dnia 03.08.2021 r. do godziny 10:30
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZP - 10/2021/TP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 45310000-0 ,,Pomiary i badania odbiorcze oraz roboty uzupełniające"; 45311000-0 ,,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych"; 45314000-1 ,,Roboty w zakresie osprzętu telekomunikacyjnego"; 45314300-4 ,,Roboty w zakresie infrastruktury okablowania"; 45314310-7 ,,Roboty w zakresie okablowania strukturalnego"; 45316000-5 ,,Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych"; 45315600-4 ,,Roboty w zakresie instalacji niskiego napięcia"; 45312000-7 ,,Roboty w zakresie systemów alarmowych i anten"; 45316200-7 ,,Roboty w zakresie sprzętu sygnalizacyjnego"; 45317000-2 ,,Inne roboty elektryczne"; 45312200-9 ,,Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych"; 45343000-3 ,,Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.
1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje budowę budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, na działce o nr ewidencyjnym 6721/3, obręb ewidencyjny - 0001 Gostynin, jednostka ewidencyjna - 140401_1, Nr księgi wieczystej: KW PL1G/00043843/0 - nieruchomość będąca w użytkowaniu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - akt notarialny Repertorium A - 12815/2007 Kancelaria Notarialna Maria Alicja Janowska, ul. Nowolipki 27B, lok. 3, 01-010 Warszawa, stanowiąca własność Samorządu Województwa Mazowieckiego adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, zwane dalej: roboty budowlano - montażowe, z zastrzeżeniem iż teren przewidziany pod inwestycję, o którym mowa w ust. 1 jest niezabudowany. Przedmiotowa działka nr 6721/3, stanowi teren szpitala, na którym zlokalizowane są budynki szpitala wraz z urządzeniami, obiektami i instalacjami towarzyszącymi mu. Teren przewidziany pod inwestycję jest niezabudowany. 2. W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego budowę budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie z należytą starannością, zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp, specyfikacją warunków zamówienia - dalej: SWZ wraz z całą zawartością, dokumentacją projektową wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), warunkami pozwolenia na budowę oraz innymi dokumentami uzupełniającymi tę dokumentację, jak również ewentualnymi obliczeniami, danymi technicznymi, rysunkami, próbkami, wzorami, modelami, instrukcjami, ekspertyzami, przedmiarem robót koniecznych wraz z kosztorysem.
3. Przedmiot niniejszego zamówienia będzie zaopatrywał w energię elektryczną obiekty zlokalizowane na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie odpowiednio do zapotrzebowania. 4. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego Rozdziału obejmuje następujący zakres robót budowlano - montażowych: 1) Roboty budowlane: a) roboty ziemne i fundamentowe, b) dostawa i montaż prefabrykowanej stacji modułowej; 2) Instalacje elektryczne: a) rozdzielnie i tablice elektryczne, b) UPS, c) instalacja oświetleniowa, d) trasy kablowe, e) instalacja uziemieniowa i odgromowa, f) zasilanie, gniazda wtykowe oraz okablowanie, g) dokumentacja powykonawcza; 3) Instalacje niskoprądowe, a) CCTV, b) SSWIN, c) LAN, d) oprogramowanie bms,
e) dokumentacja powykonawcza; 4) Wentylacja, a) urządzenia, b) dokumentacja powykonawcza; 5) Zagospodarowanie terenu, a) roboty rozbiórkowe i montażowe, b) utwardzenia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 u.p.z.p., dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczanych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) - 60%
Gwarancja - 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = -------------- x maksymalna liczba punktów
C of

C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów - 60

2) Gwarancja - 40

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.

- gwarancja 24 m-cy - 0 pkt.
- gwarancja 36 m-cy - 20 pkt.
- gwarancja 60 m-cy - 40 pkt.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) - 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 24 miesiące. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 60 m-cy otrzyma 40 punktów.
Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny i Gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż: 1 000 000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; oraz wykaże, że posiada kierowników budów: 1) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, 2) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, 3) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.
Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń stanowiących załączniki do SWZ.

Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w rozdziale XIII niniejszej specyfikacji "INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy" metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wypełn. i podpi. form. ofert. z wyk. wzoru - zał.nr 1 do SWZ; 2. Podp. kwalifik. podp. elektr. przez Wykon. projekt umowy - zał. nr 2 do SWZ); Podpis. kwalifik. podp. elektr. prot. odb. wykon. robót częśc./końc.) - zał. nr 1 do projektu umowy; Podp. kwalifik. podp. elektron. prot. odb. końc. robót - zał. nr 2 do projektu umowy; Ośw. wykon. dot. spełn. war. udz. w postęp. zgodnie z zał. nr 3 do SWZ w zakr. wskaz. w Rozd. XI; 6. Ośw. wykon. dot. przesł. wyklucz. z postęp. zgodnie z zał. nr 4 do SWZ w zak. wska. w Rozdz. XII; 7. Ośw. art. 13 i art. 14 RODO - zał. nr 6 do SWZ. Ośw. składają odrębnie: 1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ośw. skład. jest pod ryg. nieważ. w formie elektr. lub w post. elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob. Dowód wniesienia wadium. Wnies. wadium w poręcz. lub gwar. powinno obejm. przek. tego dokum. w takiej formie, w jakiej został on ustan. przez gwaranta, tj. oryg. dok. podp. kwalif. podp. elektron. przez jego wystawcę. Odpis lub info. z KRS lub z CEiDG, w zakr. art. 109 ust 1 pkt 4 ust., sporz. nie wcześ. niż 3 m-ce przed jej złoż., Ośw. Wykon. w zakr. art. 108 ust. 1 pkt 5) upzp, o braku przynal. do tej samej grupy kapitał., z innym wykon., który złożył odrę. ofertę, ofertę częśc. lub wniosek o dop. do udz. w postęp., albo ośw. o przynal. do tej samej grupy kapitał. - zał. nr 5 do SWZ); Dok. potw. że Wykon. jest ubezp. od OC w zak. prow. dział. zw. z przedm. nin. zamów. Suma gwar. na 1 zdarz. nie może być mniejsza niż: 1 000 000,00 PLN; Wyk. robót budow. wykon. nie wcześniej niż w ok. ost. 5 lat, a jeżeli okres dział. jest krótszy - w tym okr., wraz z pod. ich rodzaju, wart., daty i miejsca wykon. oraz podm., na rzecz których rob. te zost. wykon., oraz zał. dowod. określ., czy te rob. bud. zost. wykon. należ., przy czym dowod., o których mowa, są refer. bądź inne dok. sporz. przez podm., na rzecz którego rob. bud. zost. wykon., a jeżeli wykon. z przyczyn niezal. od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok. - inne odp. dok. Na potw. niezb. wiedzy i dośw. Wykon. winien wsk., że wykonał co najmniej 1 rob. bud. poleg. na wybud. bud. rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN - zał. nr 7 do SWZ. 19. Wyk. osób, skier. przez Wykon. do real. niniejszego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na potwierdzenie Wykonawca winien wykazać, iż posiada kierowników budów: 1) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, 2) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe 3) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe - zał. nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełn. i podpi. form. ofert. z wyk. wzoru - zał.nr 1 do SWZ; 2. Podp. kwalifik. podp. elektr. przez Wykon. projekt umowy - zał. nr 2 do SWZ); Podpis. kwalifik. podp. elektr. prot. odb. wykon. robót częśc./końc.) - zał. nr 1 do projektu umowy; Podp. kwalifik. podp. elektron. prot. odb. końc. robót - zał. nr 2 do projektu umowy; Ośw. wykon. dot. spełn. war. udz. w postęp. zgodnie z zał. nr 3 do SWZ w zakr. wskaz. w Rozd. XI; 6. Ośw. wykon. dot. przesł. wyklucz. z postęp. zgodnie z zał. nr 4 do SWZ w zak. wska. w Rozdz. XII; 7. Ośw. art. 13 i art. 14 RODO - zał. nr 6 do SWZ. Ośw. składają odrębnie: 1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ośw. skład. jest pod ryg. nieważ. w formie elektr. lub w post. elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob. Dowód wniesienia wadium. Wnies. wadium w poręcz. lub gwar. powinno obejm. przek. tego dokum. w takiej formie, w jakiej został on ustan. przez gwaranta, tj. oryg. dok. podp. kwalif. podp. elektron. przez jego wystawcę. Odpis lub info. z KRS lub z CEiDG, w zakr. art. 109 ust 1 pkt 4 ust., sporz. nie wcześ. niż 3 m-ce przed jej złoż., Ośw. Wykon. w zakr. art. 108 ust. 1 pkt 5) upzp, o braku przynal. do tej samej grupy kapitał., z innym wykon., który złożył odrę. ofertę, ofertę częśc. lub wniosek o dop. do udz. w postęp., albo ośw. o przynal. do tej samej grupy kapitał. - zał. nr 5 do SWZ); Dok. potw. że Wykon. jest ubezp. od OC w zak. prow. dział. zw. z przedm. nin. zamów. Suma gwar. na 1 zdarz. nie może być mniejsza niż: 1 000 000,00 PLN; Wyk. robót budow. wykon. nie wcześniej niż w ok. ost. 5 lat, a jeżeli okres dział. jest krótszy - w tym okr., wraz z pod. ich rodzaju, wart., daty i miejsca wykon. oraz podm., na rzecz których rob. te zost. wykon., oraz zał. dowod. określ., czy te rob. bud. zost. wykon. należ., przy czym dowod., o których mowa, są refer. bądź inne dok. sporz. przez podm., na rzecz którego rob. bud. zost. wykon., a jeżeli wykon. z przyczyn niezal. od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok. - inne odp. dok. Na potw. niezb. wiedzy i dośw. Wykon. winien wsk., że wykonał co najmniej 1 rob. bud. poleg. na wybud. bud. rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN - zał. nr 7 do SWZ. 19. Wyk. osób, skier. przez Wykon. do real. niniejszego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na potwierdzenie Wykonawca winien wykazać, iż posiada kierowników budów: 1) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, 2) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe 3) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe - zał. nr 8 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15.800,00 PLN
na rachunek: BANK PKO BP SA O/GOSTYNIN II ROK W WARSZAWIE CK PŁOCK Nr: 82 1020 3974 0000 5902 0085 6252 z dopiskiem "wadium sprawa nr SZP- 10/2021/TP do dnia 03.08.2021 r. do godziny 10:30
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów zwanych w dalszej treści wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania: a) Oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika - do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa, b) Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej:
c) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot niniejszego zamówienia, d) czas obowiązywania umowy. 2) warunki określone przez zamawiającego w niniejszej SWZ powinny być spełnione przez wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z wykonawców odpowiada za spełnienie jakich warunków. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Strony zobowiązują się nie dokonywać istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2 tego rozdziału. 2. Strony zobowiązują się nie dokonywać istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Formularza ofertowego, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz będący integralną częścią niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 tego paragrafu. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień Umowy: 1) w zakresie ceny na podstawie zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto zmieni się w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto odpowiednio ulegnie zmianie, 2) w zakresie aktualizacji i zmian rozwiązań technologicznych wynikających z postępu technicznego lub zmiany przepisów techniczno-budowlanych, 3) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zmiany osób wykonujących przedmiot umowy wskazanych przez Wykonawcę, pod warunkiem spełniania przez nie wymogów dla osób uczestniczących w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w §2 niniejszej umowy oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego danej osoby, 5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wyłącznie w przypadku ujęcia zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) dalej: u.f.p. 4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 5. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażone na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §7 ust. 6 oraz § 14 ust. 2, 3, 4 i 6 projektu umowy, o którym mowa w ust. 1 tego Rozdziału.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) - 60%
Gwarancja - 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = -------------- x maksymalna liczba punktów
C of

C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów - 60

2) Gwarancja - 40

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.

- gwarancja 24 m-cy - 0 pkt.
- gwarancja 36 m-cy - 20 pkt.
- gwarancja 60 m-cy - 40 pkt.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) - 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 24 miesiące. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 60 m-cy otrzyma 40 punktów.
Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny i Gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.