Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie badań i opracowanie prototypu małej turbiny wiatrowej

Przedmiot:

Przeprowadzenie badań i opracowanie prototypu małej turbiny wiatrowej

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: STORMET Sp. z o.o
Blokowa 5
31-752 Kraków
powiat: Kraków
698400107, 533084283
l.piwowarczyk@stormet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59767
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 698400107, 533084283
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup usługi badawczej dotyczącej przeprowadzenia badań i opracowania prototypu małej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu o mocy do 2 kW współpracującej z instalacją PV.
Powstaje w kontekście naboru
RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 - Bony na innowacje

Część 1
Przeprowadzenie badań i opracowanie prototypu małej turbiny

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie badań i opracowanie prototypu małej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu o mocy do 2 kW współpracującej z instalacją PV.
W skład zamówienia wchodzi 6 zadań, które będą obejmowały swoim zakresem:
Zad. 1 - przeprowadzenie analityczne obliczeń 1D/2D. W ramach zadania zaplanowane jest przeprowadzenie obliczeń przepływowych w celu doboru odpowiedniego profilu aerodynamicznego łopatek kierowniczych i łopatek wirnika turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu.
Zad. 2 - przeprowadzenie obliczeń 3D. W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie geometrii 3D kilku wybranych profili z zadania 1, przeprowadzenie pełnych obliczeń przepływowych 3D, obliczenia optymalizacyjne w celu wybrania ostatecznej wersji geometrii modelu badawczego.
Zad. 3 - dobór konstrukcji - W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu ustawionej na dachu płaskim lub umocowanej na dachu spadzistym i opracowanie konstrukcji mocującej. Obliczenia i dobór wału i łożysk.
Zad. 4 - budowa prototypu - W ramach zadania nastąpi wykonanie pełnoskalowwego prototypu turbiny o pionowej osi obrotu z zamontowanym układem elektrycznym (falownik, generator) z użyciem materiałów wskazanych we wcześniejszych zadaniach
Zad. 5 - testy laboratoryjne prototypu - W ramach zadania wykonane zostanie przeprowadzenie testów prototypu dla prędkości od 0 do min 10 m/s. Wyznaczenie sprawności charakterystyki turbiny wiatrowej.
Zad. 6 - opracowanie generatora + falownik - w ramach zadania wykonany zostanie projekt generatora z magnesami trwałymi, przeprowadzona zostanie analiza i wybór sposobu przetwarzania i oddawania do sieci energii wytwarzanej przez generator, opracowanie układu sterowania pracy systemu wytwarzania energii.

CPV: 73100000-3

Dokument nr: 2021-25901-59767

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Nowa Huta
Miejscowość
Kraków

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Modyfikacje harmonogramu wynikające z przesunięć po stronie jednostki finansującej (np. opóźnienie
podpisania umowy, opóźnienie wypłaty transzy dofinansowania);
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie wzajemnego porozumienia obu Stron tej umowy lub gdy zmiany wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu prac, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. O konieczności wprowadzenia zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych od okoliczności generującej konieczność wprowadzenia zmiany.
Postanowienia końcowe
Zamówienie wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania zostało wystosowane w związku z chęcią złożenia wniosku
o dofinansowanie w konkursie RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 organizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: 1 Gospodarka wiedzy; Działanie: 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach; Poddziałanie: 1.2.3 Bony na innowacje
Zamawiający informuje, że zasady udzielenia i wypłaty wsparcia w ramach bonu na innowacje są dostępne
pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-
123-bony-na-innowacje-5/
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przystąpił do wykonania przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w dniu następującym po dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres realizacji projektu i będzie określała szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia wraz z jego ceną. Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane, po sporządzeniu stosownych protokołów odbioru potwierdzonych obustronnym podpisem. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy jedynie w przypadku prawidłowej, kompletnej i terminowej realizacji zamówienia
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcą usługi oferent powinien należeć od jednej z poniższych grup
1. podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych w tym:
a) Jednostki naukowe:
oposiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
oposiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
oCentrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub
oinstytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),
d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2. Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych:
oInstytucje otoczenia biznesu (IOB) - ośrodki innowacji, tj. podmioty posiadające status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących proinnowacyjne usług na rzecz przedsiębiorstw (tj. ujęte na aktualnej liście akredytowanych ośrodków innowacji, publikowanej przez ministerstwo właściwe ds. gospodarki);
Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia Oferenta w punkcie 2 oferty.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent powinien dysponować środkami technicznymi umożliwiającymi prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia. W tym:
Powinien posiadać specjalistyczne oprogramowanie w wersji komercyjnej do obliczeń numerycznych 3D (trójwymiarowych zagadnień przepływowych) obejmujących wirowe maszyny przepływowe.
Powinien posiadać zaplecze techniczne do budowy prototypu turbiny oraz halę/laboratorium wyposażone w sprzęt niezbędnych do przeprowadzenia pomiarów sprawności oraz mocy opracowanego turbiny wiatrowej i pionowej osi obrotu, w tym aparaturę kontrolno-pomiarową w zakresie, przepływów oraz elektryki i elektroenergetyki.
Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia Oferenta w punkcie 2 oferty.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent powinien dysponować odpowiednią kadrą naukowo badawczą w skład w której wchodzi co najmniej:
oSpecjalista w zakresie wykonania badań i symulacji przepływowych z zastosowaniem oprogramowania CFD ze stopniem naukowym co najmniej doktor inżynier,
minimalne doświadczenie 5 lat
oInżynier konstruktor z tytułem naukowym co najmniej dr inż.
doświadczenie w zakresie obliczeń wytrzymałościowych maszyn i urządzeń (min. 5 lat)
oCo najmniej 2 specjalistów w zakresie inżynier elektryk/elektroenergetyki ze stopniem min. dr inż.
Doświadczenie min 5 lat oraz uczestnictwo w min. 2 projektach B+R
Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia Oferenta w punkcie 2 oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-19
Data ostatniej zmiany
2021-07-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc - cena brutto oferty badanej
Pmax - maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena
Maksymalna ilość punktów 70.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin wykonania:
Termin wykonania Pe. Punkty Pe są przyznawane w zależności od terminu realizacji umowy liczonej w miesiącach od daty podpisania umowy.
Termin realizacji do 9 miesięcy - 30 punktów
Termin realizacji do 12 miesięcy - 15 punktów
Termin realizacji powyżej 12 miesięcy- 0 punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Łukasz Piwowarczyk
tel.: 698400107
e-mail: l.piwowarczyk@stormet.pl
Paweł Mazur
tel.: 533084283
e-mail: p.mazur@stormet.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.