Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Multikreatywne meble w polskiej szkole

Przedmiot:

Multikreatywne meble w polskiej szkole

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja JMP - inspiracje w edukacji
Prof. W.M.Bartla 19E/25
30-389 Kraków
powiat: Kraków
660416242
biuro@fundacjajmp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60075
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 660416242
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.03.05-12-0088/19 - Multikreatywne meble w polskiej szkole

Część 1
Multikreatywne meble w polskiej szkole

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
2) Usługa będzie miała zakres składający się z czterech etapów:
a) I etap KONCEPCJA - obejmujący:
1. Zadanie 1: ustalenie i zatwierdzenie głównych założeń projektów. Celem projektu jest wdrożenie nowych produktów (5 pełnych kolekcji mebli szkolnych) w celu tworzenia nowych standardów wyposażenia polskich szkół i zmiany ich przestrzeni. Zakłada się przygotowanie mebli z przeznaczeniem dla różnych etapów edukacji: 1. żłobek (klub malucha), 2. przedszkole, 3. szkoła podstawowa, 4. szkoła średnia, 5. uczelnia. Każda kolekcja będzie zawierała następujące elementy wyposażenia: 1. krzesła, 2. miękkie siedziska, 3. szafki na urządzenia mobilne, 4. wózki na urządzenia mobilne, 5. meble do przechowywania, 6. meble do prezentacji i występów 7. stoły i biurka, 8. stoły i biurka komputerowe zintegrowane z ICT. Kolekcje będą posiadały pasujące elementy do wszystkich szkolnych przestrzeni: Sali, korytarzy, świetlic, łazienek, szatni, sal gimnastycznych, bibliotek, laboratoriów, sal językowych, pokoi pedagogicznych, nauczycielskich czy terenu wokół szkoły, tak, aby cała przestrzeń szkolna wyglądała spójnie. W zależności od swojego przeznaczenia wiekowego i etapu edukacji kolekcje mebli będą się różniły kolorystyką czy elastycznością ich wykorzystania.
2. Zadanie 2: współpracę przy opracowaniu briefu projektowego. W ramach briefu zostaną określone kluczowe wytyczne do projektu. 3.
3. Zadanie 3: przedstawienie co najmniej dwóch projektów koncepcyjnych dla każdego z przedmiotów każdej z kolekcji uzasadnionych technologicznie. Dopuszcza się, że jedno rozwiązanie, po przeskalowaniu lub dołożeniu określonych małych elementów może być wykorzystane zarówno dla studenta i ucznia szkoły średniej.
4. Zadanie 4: prezentację w siedzibie Zamawiającego lub w innym wspólnie ustalonym miejscu. Dopuszcza się także możliwość prezentacji z użyciem środków komunikacji elektronicznej i spotkań zdalnych.
b) II etap REALIZACJA - zawierający zaprojektowanie i badanie prototypów, w tym:
1. Zadanie 1: wybór jednej koncepcji do kontynuacji dla każdego z mebli w każdej z 5 kolekcji mebli szkolnych do kontynuacji tworzenia
2. Zadanie 2: opracowanie projektu, sporządzenie dokumentacji wzorniczej dla każdej z 5 kolekcji mebli szkolnych
3. Zadanie 3: nadzór nad realizacją modeli/prototypów dla każdej z 5 kolekcji mebli szkolnych
4. Zadanie 4: zagwarantowanie udziału końcowych użytkowników w testowaniu produktów, co najmniej na etapie tworzenia dokumentacji inżynierskiej
5. Zadanie 5: przekazanie wykonanych prototypów Zamawiającemu
c) III etap WERYFIKACJA (dwukrotna) - dopracowanie Projektów wzorniczych zawierający:
1. Zadanie 1: naniesienie zmian w projektach po wykonaniu prototypów dla każdej z 5 kolekcji mebli szkolnych
2. Zadanie 2: naniesienie zmian w dokumentacji technicznej dla każdej z 5 kolekcji mebli szkolnych
3. Zadanie 3: nadzór nad wdrożeniem próbnej serii produkcyjnej dla każdej z 5 kolekcji mebli szkolnych
4. Zadanie 4: zagwarantowanie udziału końcowych użytkowników w testowaniu produktów
5. Zadanie 5: przekazanie gotowych produktów Zamawiającemu
d) IV etap WDROŻENIE - zaproponowanie innowacji nietechnologicznej (marketingowej), zawierający
1. Zadanie 1: wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu i/lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji i/lub strategii cenowej" bezpośrednio związanej z produktem głównym w celu wprowadzenia produktu na rynek oraz jego sprzedaży.

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 2021-21748-60075

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Podgórze
Miejscowość
Kraków

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcą usługi/usług mogą być:
1) Podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych, o których mowa w ust. 6 Typ 1 i 2 oraz usług proinnowacyjnych, o których mowa w ust. 7 Typ 3, 4, 5:
a) Jednostki naukowe:
o posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
o posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
o Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub
o instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 13) Regulaminu,
c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),
d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu,
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu;
2) Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych - o których mowa w ust. 7 Typ 3, 4, 5:
Instytucje otoczenia biznesu (IOB) - ośrodki innowacji, tj. podmioty posiadające status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących proinnowacyjne usług na rzecz przedsiębiorstw (tj. ujęte na aktualnej liście akredytowanych ośrodków innowacji, publikowanej przez ministerstwo właściwe ds. gospodarki);
3) Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych - wyłącznie typu 5:
Kancelarie patentowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t. j Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 z późn. zm.);
4) Usługi wspierane w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane również przez konsorcja podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług określnych w §18 ust. 6 i 7 Regulaminu tj. podmiotów wymienionych w ust. 9 pkt 1), 2) i 3). Podmioty te na podstawie umowy konsorcjum realizują przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym i złożonej przez konsorcjum ofercie. Podział zadań wśród członków konsorcjum w ramach realizacji zlecenia musi uwzględniać wymogi przewidziane dla świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie/wydruk z systemu lub inny równoważny dokument, potwierdzający posiadany status i kategorię.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca usługi oświadczy o posiadaniu następującego potencjału technicznego, który zostanie wykorzystany do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Ocenie podlegać będzie sprawność i wydajność wykonawcy, pewne możliwości, jakimi dysponuje on w zakresie technicznym, a więc w odniesieniu do dysponowania określonym sprzętem, maszynami, urządzeniami, instalacjami itp.
Oświadczenie zawierające nazwę urządzenia/sprzętu/aparatu i sposobu jego wykorzystania zawarte jest w cz. 2 składanej oferty.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Wykonawca/Wykonawcy muszą posiadać potencjał kadrowy i techniczny umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem projektu, na dzień składania oferty. tj.
a) personel pozostający w dyspozycji wybranego Wykonawcy/Wykonawców, który zostanie zaangażowany w realizacje projektu, posiada doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju danej usługi/usług,
b) liczba osób, które zostaną zaangażowane w realizację projektu jest adekwatna do zakresu i rodzaju danej usługi/usług,
c) na rzecz projektu zostaną zaangażowane odpowiednie zasoby techniczne, umożliwiające terminową realizację projektu.
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który zapewnia do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant. Przez profesjonalnego projektanta - należy rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług.
Spełnienie powyższego warunku musi zostać jednoznacznie wykazane w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
Usługi wspierane w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane również przez konsorcja podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług. Podmioty te na podstawie umowy konsorcjum realizują przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym i złożonej przez konsorcjum ofercie. Podział zadań wśród członków konsorcjum w ramach realizacji zlecenia musi uwzględniać wymogi przewidziane dla świadczenia usług badawczo-rozwojowych.
Wykonawca w celu zrealizowania usługi może nawiązać współpracę z osobą fizyczną na podstawie dowolnego stosunku zobowiązaniowego pod warunkiem, że osoba ta zostanie wykazana jako potencjał kadrowy Wykonawcy w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
Osoby podejmujące się wykonania zamówienia winny wykazać znajomość w zakresie:
Projektowania mebli i ich wykonywania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca usługi oświadczy, iż posiada min. 3 letnie doświadczenie w dziedzinie projektowania mebli i ich wykonywania oraz, że ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-19
Data ostatniej zmiany
2021-07-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc - cena brutto oferty badanej
Pmax - maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Przemysław Majorczyk
tel.: 660416242
e-mail: biuro@fundacjajmp.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.