Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
4998z ostatnich 7 dni
20073z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ZAGRODNO
Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
powiat: złotoryjski
76 877 33 96, 76 877 33 97, faks 76 877 33 45
ugzagrodno@zagrodno.eu
https://gminazagrodno.ezamawiajacy.pl/pn/gminazagrodno/demand/notice/public/34414/details
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zagrodno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 76 877 33 96, 76 877
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NR 1 ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA (DZIAŁKI 236/3; 977 OBRĘB 0010 ZAGRODNO)_III
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Zakres remontu obejmuje cały obiekt kładki dla pieszych nr 1 zlokalizowanej na rzece Skora. Zakres remontu przewiduje:
o wymianę skorodowanego pomostu drewnianego na kompozytowy,
o remont stalowych dźwigarów kratowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
o remont balustrady stalowej wraz z malowaniem,
o uzupełnienie ubytków i spoin na powierzchniach kamiennych podpór,
o powierzchniowe uzupełnienie ubytków na powierzchniach betonowych, ceglanych podpór,
o remont uszkodzonych elementów podpór.
Sformułowanie "remont kładki" oznacza czynności zgodne z projektami wykonawczymi i budowlanymi dla poszczególnych obiektów oraz przedmiarami robót, czyli poprawę kondycji technicznej obiektów i przywrócenie im walorów technicznych oraz użytkowych. Osiągnięcie takiego stanu jest dopuszczalne poprzez wzmocnienie i wymianę poszczególnych elementów konstrukcji zgodnie z projektem.

CPV: 45221111-3, 45221110-6, 45221115-1

Dokument nr: 2021/BZP 00119829, IR.271.24.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminazagrodno.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminazagrodno.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: ugzagrodno@zagrodno.eu
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://gminazagrodno.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wymaga rejestracji Wykonawcy na tej platformie.
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy:
1) Ogólne zasady korzystania z Platformy:
- zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Zagrodno:
https://gminazagrodno.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
,,Korespondencja".
2) Składanie oferty w formie elektronicznej:
- forma elektroniczna - warunki zachowania elektronicznej formy są określone w art. 781 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) - dalej k.c. Zgodnie z tym przepisem do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym - status podpisu zaufanego oraz zasady jego wydawania i użytkowania określa ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) - dalej i.d.p.r.z.p. Zgodnie z tą ustawą, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 i.d.p.r.z.p;
- postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym - status podpisu osobistego oraz zasady jego wydawania i użytkowania określa ustawa z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Zgodnie z tą ustawą, podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu
art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu
podpisu osobistego. Opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
Szczegółowe informacje na temat sposobu komunikacji oraz wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdziale XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zagrodno .
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - Pan Jakub Jagiełło e-mail: iod@zagrodno.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NR 1 ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA (DZIAŁKI
236/3; 977 OBRĘB 0010 ZAGRODNO), prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminazagrodno.ezamawiajacy.pl/pn/gminazagrodno/demand/notice/public/34414/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 10:00
Miejsce składania ofert: https://gminazagrodno.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.24.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Zakres remontu obejmuje cały obiekt kładki dla pieszych nr 1 zlokalizowanej na rzece Skora. Zakres remontu przewiduje:
o wymianę skorodowanego pomostu drewnianego na kompozytowy,
o remont stalowych dźwigarów kratowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
o remont balustrady stalowej wraz z malowaniem,
o uzupełnienie ubytków i spoin na powierzchniach kamiennych podpór,
o powierzchniowe uzupełnienie ubytków na powierzchniach betonowych, ceglanych podpór,
o remont uszkodzonych elementów podpór.
Sformułowanie "remont kładki" oznacza czynności zgodne z projektami wykonawczymi i budowlanymi dla poszczególnych obiektów oraz przedmiarami robót, czyli poprawę kondycji technicznej obiektów i przywrócenie im walorów technicznych oraz użytkowych. Osiągnięcie takiego stanu jest dopuszczalne poprzez wzmocnienie i wymianę poszczególnych elementów konstrukcji zgodnie z projektem.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

45221115-1 - Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, będzie się kierował
następującymi kryteriami:
A/ CENA - 60 %
B/ OKRES GWARANCJI - 40 %
A/ CENA oferty:
Maksymalną ilość punktów w kryterium ,,cena" otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium ,,cena" zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cn=(cena brutto najniższa z badanych ofert/cena brutto oferty badanej)x max ilość punktów możliwych do otrzymania (wg wagi kryterium tj. x 60 pkt)
gdzie:
Cn - ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium ,,Cena oferty"
B/ OKRES GWARANCJI
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium, dla danej części, wynosi 40. Okres gwarancji, liczony w miesiącach, należy wybrać i zaznaczyć w tabeli formularza oferty. Ilość punktów przyznana ofercie w tym kryterium zostanie określona zgodnie z poniższymi zapisami:
36 miesięcy gwarancji (minimum dopuszczone przez Zamawiającego) - 10 pkt,
48 miesięcy gwarancji - 15 pkt,
60 miesięcy gwarancji (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt.
UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, w pkt 2 formularza ofertowego (zał. nr 1) zobowiązany jest do wyboru okresu gwarancji. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym w pkt 2 w tabeli wybranego okresu gwarancji w miesiącach, tj. nie postawi przy nim znaku ,,X" lub postawi w tabeli więcej niż jeden znak ,,X", Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje okres gwarancji w ilości 36 miesięcy.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

A. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- 1 zadanie obejmujące wykonanie remontu, budowę lub przebudowę obiektu mostowego,
B. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
3. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Z 2020, poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu - załącznik nr 7.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upłynął termin składania oferta, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (oświadczenie zawarte jest w Formularzu Oferty zał. do
SWZ).
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i zakresu zmian w umowie jest przedstawiony w par. 5 ust. 6 wzoru umowy oraz w rozdziale XXII SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, będzie się kierował
następującymi kryteriami:
A/ CENA - 60 %
B/ OKRES GWARANCJI - 40 %
A/ CENA oferty:
Maksymalną ilość punktów w kryterium ,,cena" otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium ,,cena" zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cn=(cena brutto najniższa z badanych ofert/cena brutto oferty badanej)x max ilość punktów możliwych do otrzymania (wg wagi kryterium tj. x 60 pkt)
gdzie:
Cn - ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium ,,Cena oferty"
B/ OKRES GWARANCJI
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium, dla danej części, wynosi 40. Okres gwarancji, liczony w miesiącach, należy wybrać i zaznaczyć w tabeli formularza oferty. Ilość punktów przyznana ofercie w tym kryterium zostanie określona zgodnie z poniższymi zapisami:
36 miesięcy gwarancji (minimum dopuszczone przez Zamawiającego) - 10 pkt,
48 miesięcy gwarancji - 15 pkt,
60 miesięcy gwarancji (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt.
UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, w pkt 2 formularza ofertowego (zał. nr 1) zobowiązany jest do wyboru okresu gwarancji. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym w pkt 2 w tabeli wybranego okresu gwarancji w miesiącach, tj. nie postawi przy nim znaku ,,X" lub postawi w tabeli więcej niż jeden znak ,,X", Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje okres gwarancji w ilości 36 miesięcy.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.