Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji wewnętrznych dla hali produkcyjnej

Przedmiot:

Wykonanie instalacji wewnętrznych dla hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Secespol Sp. z o.o
Warszawska 50
82-100 Nowy Dwór Gdański
powiat: Nowodworski
+48695358814
przetargi@secespol.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60030
Województwo: pomorskie
Miasto: Nowy Dwór Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: +48695358814
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 006/HELIX/2021 na: wykonanie instalacji wewnętrznych dla hali produkcyjnej w związku z projektem pt. ,,Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych rurowych wymienników ciepła" w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-22-0009/19 - Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych rurowych wymienników ciepła

Część 1
Wykonanie instalacji wewnętrznych dla hali produkcyjnej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Zapytanie ofertowe nr 006/HELIX/2021 na: wykonanie instalacji wewnętrznych dla hali produkcyjnej w związku z projektem pt. ,,Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych rurowych wymienników ciepła" w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

CPV: 45330000-9

Dokument nr: 2021-20516-60030, 006/HELIX/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-03

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
nowodworski
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miejscowość
Nowy Dwór Gdański
4. Oczekiwane terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia:
a. Rozpoczęcie robót w zakresie instalacji podposadzkowych - 16.08.2021 r.
b. Zakończenie robót w zakresie instalacji podposadzkowych w osiach A - B - 27.08.2021r.
c. Rozpoczęcie robót innych niż instalacje podposadzkowe - 01.12.2021 r.
d. Zakończenie robót - 11.02.2022r.
Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony na etapie podpisywania umowy. Przewiduje się realizację robót etapami, w koordynacji z robotami innych branż.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w następujących przypadkach:
1. zmiana umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. zmiana umownego terminu wykonania umowy z powodu opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
3. wystąpienie okoliczności siły wyższej,
4. zmiana terminu wykonania umowy na skutek działań organów administracji
5. zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
6. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany
7. łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane albo jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
8. Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
9. Nie prowadzi do zmiany charakteru umowy
Zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej podpisanego przez obie strony.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferent powinien przedstawić wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uprawnienia do przeprowadzania objętych przedmiotem postępowania prac.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Każdy Oferent zobowiązany jest do udokumentowania swojego doświadczenia obejmującego co najmniej 5 realizacji instalacji wewnętrznych obejmujących:
a) instalacje wodno-kanalizacyjne,
b) instalacje kanalizacji sanitarnej,
c) instalacje gazowe
d) instalacje centralnego ogrzewania
na obiektach o pow. co najmniej 4 000 m2.
Jako formę udokumentowania dopuszcza się :
? Referencje
? Oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta z zestawieniem zrealizowanych inwestycji oraz ich zakresu
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Z udziału w postępowaniu są wykluczone podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
2. Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. Osoby fizyczne lub spółki jawne, partnerskie i cywilne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
4. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego lub komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5. Dostawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
2. Przedmiot Oferty należy wykonać zgodnie z Szczegółową specyfikacją zapytania ofertowego obejmującą również dokumentację projektową oraz warunkami Umowy na realizację przedmiotu zamówienia, które zostaną udostępnione po podpisaniu przez Oferenta oraz Zamawiającego Umowy poufności stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferent w celu uzyskania ww. dokumentów zobowiązany jest dostarczyć 2 egzemplarze podpisanej Umowy poufności stanowiącej Załącznik nr 1. Po dostarczeniu podpisanej umowy przez Oferenta, zostanie ona podpisana przez Zamawiającego i zwrócona Oferentowi.
3. Dopuszcza się składanie ofert tylko i wyłącznie na zakres określony w Szczegółowej specyfikacji zapytania ofertowego
5. Termin płatności: zgodnie z umową.
6. Cena podawana w ofercie powinna być ceną ryczałtową i obejmować wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, w tym w szczególności koszty: robocizny, materiałów, odbiorów, zakupu i wynajmu sprzętu, organizacji i utrzymania zaplecza budowy na własne potrzeby do dnia zakończenia realizacji.
7. Gwarancja -zgodnie z umową
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
2. Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. Osoby fizyczne lub spółki jawne, partnerskie i cywilne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
4. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego lub komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5. Oferentów, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-19
Data ostatniej zmiany
2021-07-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
100% cena
Zgodnie z załącznikiem Zapytania ofertowego

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Rafał Chlebicki
tel.: +48695358814
e-mail: przetargi@secespol.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.