Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
777z dziś
5300z ostatnich 7 dni
18396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przystań aktywności seniora

Przedmiot:

Przystań aktywności seniora

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie WIZJA SUKCESU
27
36-002 Tajęcina
powiat: rzeszowski
biuro@wizjasukcesu.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60065
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tajęcina
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPPK.08.03.00-18-0051/20 - Przystań aktywności seniora

Część 1
Roboty budowlane - adaptacja i dostosowanie lokalu w Kulnie

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac adaptacyjnych oraz dostosowawczych lokalu znajdującego się na w Kulnie 104 (gm. Kuryłówka, woj. podkarpackie) na parterze budynku, o łącznej powierzchni 221,66 m2, których celem jest dostosowanie lokalu do potrzeb Dziennego Domu Pomocy dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Okres gwarancji
12

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45332000-3, 45410000-4, 45421000-4, 45421100-5, 45431000-7, 45432000-4, 45442000-7, 45442100-8

Dokument nr: 2021-26001-60065, 1/PAS/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-27

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
leżajski
Gmina
Kuryłówka
Miejscowość
Kulno
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-07-29
Koniec realizacji
2021-08-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin realizacji umowy

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
o Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. okoliczności wynikających ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów, wytycznych, umowy dofinansowanie i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych POWER 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy,
b. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych przypadków
i. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
ii. działania siły wyższej,
iii. gdy z uwagi na realizację robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania robót w budynku,
iv. realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne do wykonania i zgoda na nie została wyrażona przez Zamawiającego,
v. konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych,
vi. inne nieprzewidziane;
c. zmiany terminu płatności, w przypadku, gdy np. na koncie Zamawiającego nie będzie wystarczających środków z powodu braku transzy ze strony Instytucji Pośredniczącej,
d. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji zamówienia w przypadku niemożności kontynuacji realizacji projektu ze względu na uwagi na okoliczności niezależne od Zamawiającego,
e. podwykonawców,
f. wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych przypadków:
i. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
ii. działania siły wyższej,
iii. gdy z uwagi na realizację robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania robót w budynku,
iv. realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne do wykonania i zgoda na nie została wyrażona przez Zamawiającego,
v. konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych,
vi. inne nieprzewidziane;
g. aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę firmy, zmianę adresu i/lub siedziby, zmianę formy prawnej itp.
o Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się to konieczne. W takim przypadku Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy.
o Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne. W takim przypadku Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy.
o Warunki dokonania istotnych zmian umowy:
a. wszelkie zmiany do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez Strony, pod rygorem nieważności.
b. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki (niespełnienie co najmniej jednego z warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):
? Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, tj.: posiadają opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważną na dzień złożenia oferty, o wartości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 150 000 zł.
Weryfikacja spełnienia warunku:
Warunek weryfikowany będzie na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę kopii polisy odpowiedzialności cywilnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Z dokumentów załączonych do oferty powinno wynikać, że polisa została opłacona.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia warunku skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
? Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac budowlanych i adaptacyjnych
Wykonał co najmniej dwa zlecenia w zakresie remontu i/lub adaptacji i/lub modernizacji budynku użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 200 000,00 zł brutto każdy w okresie ostatnich 3 lat.
Weryfikacja spełnienia warunku:
Warunek posiadania doświadczenia w realizacji szkoleń weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w załączonym do oferty Oświadczeniu potwierdzającym doświadczenie w realizacji budowlanych i adaptacyjnych, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy wykazane w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (np. referencje, poświadczenia, umowy). Dokumenty załączone do oferty, dotyczące posiadanego doświadczenia, muszą potwierdzać co najmniej okoliczności wskazane w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Doświadczenie wskazane w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego niepotwierdzone dokumentami załączonymi do oferty, nie będzie brane pod uwagę przy ustalaniu wymiaru posiadanego doświadczenia Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizację obowiązków merytorycznych składających się na przedmiot zamówienia,, także podwykonawca powinien spełniać warunek w zakresie posiadania doświadczenia opisany powyżej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dodatkowo oświadczenie potwierdzające doświadczenie podwykonawcy w realizacji prac budowlanych i adaptacyjnych, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, podpisane przez podwykonawcę oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie podwykonawcy wykazane w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (np. referencje, poświadczenia, umowy). Dokumenty załączone do oferty, dotyczące posiadanego doświadczenia podwykonawcy, muszą potwierdzać co najmniej okoliczności wskazane w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Doświadczenie wskazane w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego niepotwierdzone dokumentami załączonymi do oferty, nie będzie brane pod uwagę przy ustalaniu wymiaru posiadanego doświadczenia podwykonawcy.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia warunku skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
V. Warunek braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym (Stowarzyszenie WIZA SUKCESU, Tajęcina 27, 36-002 Jasionka, NIP: 5170371531) kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto Wykonawca oświadcza iż nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzonego postępowania.
Weryfikacja spełnienia warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy w przedmiocie ww. powiązań, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizację części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest załączyć do oferty dodatkowo oświadczenie w przedmiocie powiązań podpisane przez podwykonawcę, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. Wykonawcy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wykonawca zostanie uznany za powiązanego z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo także w przypadku, gdy z oświadczenia w przedmiocie powiązań złożonego przez podwykonawcę wynikało będzie istnienie takiego powiązania.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
? Udzielą minimalnego okresu gwarancji - 12 miesięcy
Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na min. 12 miesięcy.
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Gdy oferta przewiduje kilka okresów gwarancji, brany jest pod uwagę najkrótszy wskazany okres. Brana jest pod uwagę gwarancja nieodpłatna. Okres gwarancji liczony jest od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.
Weryfikacja spełnienia warunku:
Warunek weryfikowany będzie na podstawie oświadczenia dotyczącego czasu udzielanej gwarancji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia warunku skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-19
Data ostatniej zmiany
2021-07-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
K1: KRYTERIUM CENA (80%):
Liczba punktów uzyskanych za wskazaną w formularzu oferty cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia (obejmująca wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi - maksymalnie 80 punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
K2: OKRES GWARANCJI (20%):
Liczba punktów uzyskanych za wskazany w ofercie okres gwarancji wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia - maksymalnie 20 punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Mateusz Sala
tel.:
e-mail: biuro@wizjasukcesu.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.