Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sal lekcyjnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont sal lekcyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
ul. M.C. Skłodowskiej Curie 6
37-300 Leżajsk
powiat: leżajski
172420019
sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/485521
Województwo: podkarpackie
Miasto: Leżajsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 172420019
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont sal lekcyjnych na parterze oraz pierwszej kondygnacji"-
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia przewiduje się remont sal lekcyjnych na parterze i I piętrze głównego segmentu Zespołu Szkół Licealnym im. B. Chrobrego w Leżajsku. Remont obejmować będzie roboty budowlane polegające na wykonaniu sufitów podwieszonych w technologii rastrowej z montażem kasetonów o wymiarach 120x60cm wraz z wbudowaniem opraw oświetleniowych, wymianę posadzki w wykazanych salach lekcyjnych z wykonaniem warstwy wyrównujących samopoziomujących, szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę parapetów na z aglomarmuru gr. 3cm. Ponadto zamówienie obejmować będzie wymianę instalacji elektrycznych i słaboprądowych wraz z ich rozbudową. W załączeniu pomocniczy przedmiar robót. Roboty budowlane należy wykonać z zastosowaniem technologii, rozwiązań projektowych i materiałowych załączonej dokumentacji projektowej nadbudowy III piętra przedmiotowego segmentu.
W ramach robót elektrycznych należy wykonać wymianę wszystkich opraw oświetleniowych, montaż gniazd i włączników, montaż czterech rozdzielnic elektrycznych R3/1, R3/2 na korytarzach (po dwie na każdą kondygnację). Roboty elektryczne należy wykonać analogicznie w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej III piętra z zastosowaniem tożsamych rozwiązań, materiałów i okablowania.
Ponadto zamówienie obejmuje budowę i rozbudowę instalacji słaboprądowych, która polegać będzie na rozbudowie instalacji głośnikowej (w salach i na holu), dzwonkowej, budowę instalacji telefonicznych, monitoringu i gniazd logicznych wraz z osprzętem (zgodnie z załączoną dokumentacją).

Wszystkie powyższe roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. W przypadku prowadzenia robót w budynku wymaga się, aby uciążliwe roboty budowlane były prowadzone poza godz.mi zajęć, tj. w godz.ch popołudniowych oraz w weekendy.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych, zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów istniejących.
Zamawiający przy realizacji robót budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania wszystkich środków ochrony osobistej wynikających z obowiązujących przepisów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja Projektowa załącznik nr 5 SWZ oraz Przedmiary robót załącznik nr 6 SWZ.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45400000-1, 51000000-9, 51100000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00119787, L.dz.ZSL.260.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://zslchrobry.lezajsk.pl/bip/index.php/przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.plpod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zslchrobry_lezajsk,zwanej dalej Platformą.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy winni zapoznać się z Regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców (link: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje), w których zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/1CETIe4hPE_fnKCUjWGpnw9yWhdbtc0YTlqtgUxMAwRo/editWykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została złożona. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę.
Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności, o których mowa w RozporządzeniuRady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2247).
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
Wykonawca składa ofertę,za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/zslchrobry_lezajsk wkonkretnym postępowaniu w sprawie udzieleniazamówienia publicznego.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, zawierają informacje stanowiące tajemnicęprzedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicęprzedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa zostałzamieszczony w odrębnym pliku.
Oferta, oświadczenia i przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektroniczniemuszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień, oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznieza pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość", (nie dotyczy składania ofert, gdyż wiadomości nie są szyfrowane).
Szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w pkt 11 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego z siedzibą: Ul. M. Curie-Skłodowskiej 6, 37-300 Leżajsk
? inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Leżajsku jest Pani Małgorzata Stachura, email:iod@starostwo.lezajsk.pl;
? dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Remont sal lekcyjnych na parterze oraz pierwszej kondygnacji"- Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku,nr sprawy L.dz.ZSL.260.3.2021, prowadzonym w trybie podstawowym, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
? odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ustawy Pzp;
? dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
? obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
? Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
? Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/485521
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę,za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/zslchrobry_lezajsk w konkretnym postępowaniu w sprawie udzieleniazamówienia publicznego

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: L.dz.ZSL.260.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia przewiduje się remont sal lekcyjnych na parterze i I piętrze głównego segmentu Zespołu Szkół Licealnym im. B. Chrobrego w Leżajsku. Remont obejmować będzie roboty budowlane polegające na wykonaniu sufitów podwieszonych w technologii rastrowej z montażem kasetonów o wymiarach 120x60cm wraz z wbudowaniem opraw oświetleniowych, wymianę posadzki w wykazanych salach lekcyjnych z wykonaniem warstwy wyrównujących samopoziomujących, szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę parapetów na z aglomarmuru gr. 3cm. Ponadto zamówienie obejmować będzie wymianę instalacji elektrycznych i słaboprądowych wraz z ich rozbudową. W załączeniu pomocniczy przedmiar robót. Roboty budowlane należy wykonać z zastosowaniem technologii, rozwiązań projektowych i materiałowych załączonej dokumentacji projektowej nadbudowy III piętra przedmiotowego segmentu.
W ramach robót elektrycznych należy wykonać wymianę wszystkich opraw oświetleniowych, montaż gniazd i włączników, montaż czterech rozdzielnic elektrycznych R3/1, R3/2 na korytarzach (po dwie na każdą kondygnację). Roboty elektryczne należy wykonać analogicznie w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej III piętra z zastosowaniem tożsamych rozwiązań, materiałów i okablowania.
Ponadto zamówienie obejmuje budowę i rozbudowę instalacji słaboprądowych, która polegać będzie na rozbudowie instalacji głośnikowej (w salach i na holu), dzwonkowej, budowę instalacji telefonicznych, monitoringu i gniazd logicznych wraz z osprzętem (zgodnie z załączoną dokumentacją).

Wszystkie powyższe roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. W przypadku prowadzenia robót w budynku wymaga się, aby uciążliwe roboty budowlane były prowadzone poza godzinami zajęć, tj. w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych, zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów istniejących.
Zamawiający przy realizacji robót budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania wszystkich środków ochrony osobistej wynikających z obowiązujących przepisów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja Projektowa załącznik nr 5 SWZ oraz Przedmiary robót załącznik nr 6 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia.Zamówienie zostanie udzielone, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba
i możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostanie ustalona w drodze negocjacji
z Wykonawcą. Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy pod warunkiem, że: zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, przy zawieraniu umowy na zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych - zaakceptuje istotne warunki umowyodnoszącej się do zamówienia podstawowego z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości,czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:
o Cena - 60%
o Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 40 %
Zasady oceny kryterium ,,Cena" (C)
Kryterium ,,Cena"(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt.
W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:

C = [ Cmin: Co] x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium ,,Cena"
Cmin - cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co - cena badanej oferty
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady oceny kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" (T)
Kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Przyjmuje się, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
W przypadku kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" ofertom zostaną przyznane punkty za okres gwarancji jakości i rękojmi za wady w skali punktowej w zakresie 0-40 obliczone następująco:

- 2 lata gwarancji jakości i rękojmi za wady - 0 pkt
,,T" : - 3 latagwarancji jakości i rękojmi za wady - 20 pkt
- 4 latagwarancji jakości i rękojmi za wady (lub więcej) - 40 pkt
gdzie:
T- ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi za wady"
Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady to 2 lata.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresugwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, tj. 2 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż 4 lata, do przyznania punktów za to kryterium zostanie przyjęty 4 letni okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.
Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+T
gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena"
T - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi za wady"
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt.8.1SWZ(oświadczenie o braku podstawdo wykluczenia z postępowania) - załącznik nr 2 do SWZ;
b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
c) Wypełnioną i podpisaną Tabelę kosztów - według proponowanego wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SWZ
d) W przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albodo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Pełnomocnik pozostaje w stałym kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SWZ. Zapisy wzoru umowy dołączonego do SWZ zostaną dostosowane do treści złożonej przez Wykonawcę oferty.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności określone w art. 455 ustawy Pzp oraz okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy określone w załączniku nr 3 - wzór umowy
Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:
o Cena - 60%
o Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 40 %
Zasady oceny kryterium ,,Cena" (C)
Kryterium ,,Cena"(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt.
W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:

C = [ Cmin: Co] x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium ,,Cena"
Cmin - cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co - cena badanej oferty
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady oceny kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" (T)
Kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Przyjmuje się, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
W przypadku kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" ofertom zostaną przyznane punkty za okres gwarancji jakości i rękojmi za wady w skali punktowej w zakresie 0-40 obliczone następująco:

- 2 lata gwarancji jakości i rękojmi za wady - 0 pkt
,,T" : - 3 latagwarancji jakości i rękojmi za wady - 20 pkt
- 4 latagwarancji jakości i rękojmi za wady (lub więcej) - 40 pkt
gdzie:
T- ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi za wady"
Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady to 2 lata.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresugwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, tj. 2 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż 4 lata, do przyznania punktów za to kryterium zostanie przyjęty 4 letni okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.
Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+T
gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena"
T - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi za wady"
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.