Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie progu zwalniającego, oznakowania poziomego i pionowego na drodze gminnej

Przedmiot:

Wykonanie progu zwalniającego, oznakowania poziomego i pionowego na drodze gminnej

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Lubartów
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
81 855-22-73, 81 855-20-16, 81 8544625, 81 8544621, 818544623
bzp@um.lubartow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: ---
Nr telefonu: 81 855-22-73, 81 855
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie progu zwalniającego U-16a, oznakowania poziomego i pionowego na drodze gminnej Miasta Lubartów Ul. 1 Maja (nr 103439L) na wysokości posesji nr 35.
2. Zakres zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności:
a) zakup i montaż progu zwalniającego U-16a o szerokości 3,70 m oraz wysokości 10 cm przy szerokości jezdni 8,80 m,
b) ustawienie znaków pionowych:
- A-l la, wielkość: średnie, odblaskowość: I generacja, sztuk 2;
- T-l ,,20 m", wielkość: średnie, odblaskowość: I generacja, sztuk 2,
- B-33 ,,30 km/h", wielkość: średnie, odblaskowość: I generacja, sztuk 2,
- B-34 ,,30 km/h", wielkość: średnie, odblaskowość: I generacja, sztuk 1,
- D-l, wielkość: średnie, odblaskowość: I generacja, sztuk 2,
c) przestawienie oznakowania pionowego: A-7, wielkość średnie, odblaskowość: II generacja, sztuk 1,
d) wykonanie oznakowania poziomego: P-25, długość 17,50, powierzchnia na mb:
2 2
0,23 m /mb, powierzchnia: 4,06 m .
3. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określa Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia oraz projekt zmiany stałej organizacji ruchu, przedmiar robót, stanowiące załączniki nr 3 i 4 do Zaproszenia.

CPV: 45233150-5

Dokument nr: BZP.271.34.2021

Składanie ofert:
2. Ofertę sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia należy opatrzyć tytułem: ,,Wykonanie progu zwalniającego U-16a na drodze gminnej Miasta Lubartów Ul. 1 Maja (nr 103439L)" i przesłać drogą elektroniczną na adres email: bzp@um.lubartow.pl do dnia 27 lipca 2021 r. do godz. 10:00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
4. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w terminie: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
II. Warunki udziału, składania ofert, wyboru oferty i zawarcia umowy:
1. Udział w niniejszym postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy złożą elektroniczną (e-mailową) ofertę do Zamawiającego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wykonanie całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, żadna ze złożonych przez tego Wykonawcę ofert nie będzie brana pod uwagę.
4. Oferty Wykonawców niespełniające warunków opisanych w niniejszym Zaproszeniu oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dot. złożonej oferty.
5. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
6. Sposób obliczenia ceny oferty: Oferta powinna zawierać cenę w złotych. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę, obejmującą koszt wykonania całości zamówienia.
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego - w oparciu o kalkulację własną uwzględniającą w szczególności konieczność wykonania zamówienia zgodnie z projektem zmiany stałej organizacji ruchu, przedmiarem (załączniki do zaproszenia) oraz warunkami zawartymi w projekcie umowy, a także wszystkimi innymi przepisami i wytycznymi mającymi zastosowanie w niniejszym postępowaniu. Zamawiający przypomina, że przedmiar robót został dołączony do zaproszenia wyłącznie pomocniczo i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty, co oznacza, że przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca nie może powoływać się na braki (ilościowe i rodzajowe) w przedmiarze robót i na tej podstawie żądać dodatkowej zapłaty za roboty konieczne do wykonania, których nie przewidywał przedmiar robót. Zamawiający oczekuje wykonania w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności w sytuacji, gdy w którymkolwiek z dokumentów projektowych roboty te zostały przewidziane lub ich wykonanie wynika z przyjętej technologii albo z innych powodów jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
Cena musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także ewentualne upusty i rabaty oraz uwzględniać koszty gwarancji jakości. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną słownie i liczbowo zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę wyrażoną liczbowo.
7. Kryteria oceny i wyboru ofert: zostanie wybrana oferta z najniższą ceną brutto za realizację zamówienia.
8. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną, pisemną lub faksem. Wybrany Wykonawca może przystąpić do realizacji zamówienia po podpisaniu umowy. O terminie i miejscu zawarcia umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia, Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę w zawiadomieniu o wyborze oferty. W przypadku odmowy zawarcia umowy we wskazanym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą - najtańszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
9. Warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie do upływu terminu składania ofert. Informacja o ewentualnych zmianach dokumentów postępowania oraz odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawców zostaną opublikowane w BIP-ie zamawiającego w miejscu publikacji zaproszenia do składania ofert.
10. Zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu zamówień publicznych, obowiązującego u Zamawiającego, dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych parametrów oferty z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.
11. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w dokumentach obowiązujących w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Kontakt:
III. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
1. w sprawach merytorycznych - P. Radosław Stępiński tel. 81 8544625, P. Sławomir Strzelecki tel. 818544623;
2. w sprawach formalnych - P. Jacek Pióro, P. Kinga Krawczak, P. Anita Jusiak tel. 81 8544621, e-mail: bzp@um.lubartow.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.