Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Tel: 34 368 24 61 ; Fax: 34 365 12 90
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 34 368 24 61 ;
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy Ul. Limanowskiego 49 w Częstochowie w ramach zadania ,,Zmiana źródła ogrzewania
z węgłowego na miejskie sieciowe c.o. wraz z robotami towarzyszącymi""
III. Opis przedmiotu zamówienia:
ł. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Limanowskiego 49 w Częstochowie w ramach zadania
,,Zmiana źródła ogrzewania z węglowego na miejskie sieciowe co. wraz z robotami
towarzyszącymi""
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) ocenę stanu technicznego budynku pod kątem możliwości wykonania wewnętrznej instalacji co.
i robót towarzyszących;
2) inwentaryzację pomieszczeń oraz projekt przebudowy istniejących lokali na lokale zawierające
węzły sanitarne (łazienki);
3) audyt energetyczny budynku pod kątem wy korzy stania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych;
4) projekt docieplenia budynku od środka;
5) projekt likwidacji i adaptacji wspólnych składów pod przebudowane lokali mieszkalnych,
6) projektowaną charakterystykę energetyczną budynku;
7) projekt instalacji centralnego ogrzewania z odrębnymi opomiarowanymi obiegami grzewczymi dla
każdego przebudowanego mieszkania ze wspólnych pionów instalacyjnych zlokalizowanych na
klatkach schodowych;
8) projekt węzłów cieplnych wymiennikowych z pełną automatyką dla potrzeb instalacji co.
zawierających: adaptację pomieszczeń piwnicznych na cele węzłów cieplnych (roboty budowlane,
instalacja wod-kan., instalacja elektryczna), technologię węzła, AKPiA oraz instrukcję obsługi.
Projekty węzłów należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dostawcę
ciepła - warunki zostaną wydane po opracowaniu projektów instalacji wewnętrznych c.o.;
9) projekt instalacji wod-kan. dla przebudowanych lokali (z wykorzystaniem obecnej instalacji
wewnętrznej i w nawiązaniu do istniejących pionów);
10) projekt właściwej wentylacji przebudowanych lokali z wykorzystaniem istniejących przewodów
kominowych z ewentualną ich przebudową lub dobudową z opiniami kominiarskimi;
11) projekt instalacji elektrycznej w związku z przebudową lokali oraz zastosowaniem elektrycznych
podgrzewaczy wody dla potrzeb cwu. i kuchenek elektrycznych z piekarnikiem ( w tym przeliczenie
możliwości przeniesienia dodatkowej mocy przez istniejące instalacje WLZ i ADM);
12) projekt docieplenia stropów piwnic i nad ostatnią kondygnacją;
13) dokumentacje projektowo-kosztorysowe zmiany źródła ogrzewania z węglowego na miejskie
sieciowe wraz z robotami towarzyszącymi muszą zawierać ni. in.:
a) kosztorysy inwestorskie;
b) przedmiary robót;
c) mapę sytuacyjno-wysokościową,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
e) informacje BIOS;
i) wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia wymagane przy zatwierdzaniu
dokumentacji,
g) uzgodnienia projektów i kosztorysów inwestorskich z Zamawiającym.
3. Z uwagi na fakt umieszczenia budynku w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków, przy wykonywaniu prac
projektowych należy kierować się z ustaleniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
w Katowicach Delegatura w Częstochowie, wytyczne stanowią załącznik nr 5 i 6 do niniejszego
zaproszenia.
4. W przypadku sporządzenia negatywnej oceny stanu technicznego, tj. braku możliwości wykonania
instalacji c.o. w budynku, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za wykonanie oceny stanu
technicznego, przy czy wynagrodzenie to nie może być wyższe niż 10% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy.
5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia i płatności zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty winien zapoznać się w terenie z warunkami
wykonania zamówienia.
7. Przedmiotowe opracowanie projektowe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na cale
zadanie.
9. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona w zamkniętej
opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.

Otwarcie ofert: 4) otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Ul. POW 24, 42-200 Częstochowa. Zamawiający informuje,
że otwarcie ofert nie jest jawne. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści
informacje o wynikach postępowania na stronie internetowej.

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2021 r., do godz. 09:00,
3) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres
Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy Ul. Limanowskiego 49 w Częstochowie w ramach zadania ,,Zmiana źródła
ogrzewania z węgłowego na miejskie sieciowe c.o. wraz z robotami towarzyszącymi""

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: cło 90 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wykaz usług polegających na wykonaniu
1) co najmniej jednej dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji c.o.,
2) co najmniej jednego audytu energetycznego budynku,
które Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,
w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, zawierający: daty wykonanych lub wykonywanych usług, nazwę
i adres podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, przedmiot - opis
wykonanych lub wykonywanych usług, sporządzony przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Do wykazu powinny bvć dołączone dowody określające, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania usług wykraczających poza zakres
zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu usług należy wpisać wartość usług netto zgodnych
Z zakresem zamówienia.
3. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opiat, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opiat wraz z
oświadczeniem/zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków
lub opiat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności.
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne łub zdrowotne wraz z oświadczeniem/zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:
1) co najmniej jedną osobę z uprawnieniami projektowymi określonymi przepisami Prawa
budowlanego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
2) co najmniej jedną osobę z uprawnieniami projektowymi określonymi przepisami Prawa
budowlanego, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Wykaz winien być sporządzony przez Wykonawcę według wzoru - załącznika nr 4 do niniejszego
zaproszenia.
Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca
1994r. Prawo oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień projektantów wyznaczonych
do realizacji zamówienia,
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń z właściwego Oddziału
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność projektantów
skierowanych do realizacji zamówienia do Izby Inżynierów. Z zaświadczeń tych musi wynikać,
iż osoby te, na dzień składania ofert, posiadają aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej.
7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt. V.3 niniejszego zaproszenia, przedstawione w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione
na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników lub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2 i 6 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone w oryginale
oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast dowody (referencje),
o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za
zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem
Dokumenty wymienione w pkt V.3 niniejszego Zaproszenia mogą być złożone w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty' z dopiskiem za
zgodność z oryginałem łub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 niniejszego Zaproszenia mogą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty7 z
dopiskiem za zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń,
natomiast oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez
osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty
VIII. Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najniższą ceną.
2. Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie z zastosowaniem wzoru:
(Cn:Cb) x 100 % = ilość punktów
gdzie
Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb - cena brutto oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu
o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który
uzyska najwyższą ilość punktów.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy
w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy
dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie wymagane
dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
8. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
XI. Zamawiający po wyborze oferty powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie o terminie
oraz miejscu podpisania umowy.
XII. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do składania ofert,
2) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i informacji,
4) zawiera błąd w obliczeniu ceny.
XIII. W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej określone
w ustawie z dnia 11 września 2019r Prawo Zamówień Publicznych.
XIV. Ilekroć w treści niniejszego zaproszenia do składania ofert wskazano akty prawne należy
przyjąć, że zostały one powołane w brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia przedmiotowego
postępowania.

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i
2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679", mając. jednocześnie na uwadze
regulację ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
4. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt X.2 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego,
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać
od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazw}' lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
7. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. póz. 1781) oraz rozporządzenia
2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w
swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający informuje że:
^Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200
Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100 REGON 151405607, kapitał zakładowym 15 777
500,00 zł. Strona internetowa: www.zgm-tbs.czest.pl. Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00; tel:
34 368 24 61; fax: 34 365 12 90;
2) W przypadku pytań w zakresie danych osobow}'ch należy kontaktować się z Inspektorem ochrony
danych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w
Częstochowie Sp. z o.o., kierując je na adres e-mail: iod@zgm-tbs.czest.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia
2016/679, w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia oraz ewentualnym wykonaniem umowy w wyniku jego przeprowadzenia, a także
wykonaniem ewentualnych innych obowiązków lub uprawnień Zamawiającego, wynikających w
szczególności z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania lub informacje dotyczące postępowania, na podstawie przepisów prawa,
przewidujących w stosunku do Zamawiającego obowiązek ich udostępniania;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania niniejszego postępowania, a
następnie przez okres ewentualnego wykonania umowy zawartej w jego wyniku. Państwa dane
przechowywane będą nadto nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, związanych z
wykonaniem ewentualnej umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, a także nie krócej
niż jest to niezbędne w związku z obowiązującą regulacją prawną. W postępowaniu i po zakończeniu
postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia
2016/679;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia a także ewentualnym zawarciem i wykonaniem
umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tejże ustawy;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679, a także nie będą profilowane;
8) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo następujące
uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679- prawo dostępu do danych osobowych jej
dotyczących,
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 - prawo do sprostowania swoich danych
osobowych
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 - prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679
ii) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
2016/679;
9) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 - prawo do usunięcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
2016/679,
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 2016/679.
10) Administrator podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i
organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu przekazanych danych podmiotom nieuprawnionym;
11) odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor
ochrony danych osobowych powołany przez Administratora.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie wożę skutkować zwianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zwianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania ii' odniesieniu do przechowywania, ii' celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub ir celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
9. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków
wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art.
13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
10. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia
2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
rozporządzenia 2016/679.
11. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia
2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w
postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym
wykonawca składa w ofercie.

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do
kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Jerzy Frej - tel. 34 368 24 61wew. 50, zamówienia, referat DTR.
2. Ewa Langier - tel. 34 368 24 61 wew. 61, zamówienia, referat DTIZ.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.