Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont balkonów

Przedmiot:

Remont balkonów

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
powiat: Kraków
sekretariat tel.: 12/ 616-61-27, 12/ 616-61-28, fax: 12/ 616-61-29
zbk@zbk.krakow.pl
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zbkkrakow/demand/notice/public/34386/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: sekretariat tel.: 12
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie ZAPRASZA
do złożenia oferty na zamówienie pn.:
Remont balkonów wspólnych w budynku mieszkalnym przy Ul. Zamoyskiego 45 w Krakowie.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont balkonów wspólnych w budynku przy Ul. Zamoyskiego 45 w Krakowie zgodnie z przedmiarem robót oraz postanowieniami projektu umowy.
Przedmiotem opracowania jest remont balkonów wspólnych, drewnianych, wychodzących na podwórze przynależne do budynku . Zakres robót obejmuje:
- wymianę zadaszenia nad balkonem II kondygnacji, z wykonaniem rynien i rur spustowych (mocowanych do ściany),
- remont balkonu I kondygnacji. Balkon jest obustronnie podparty dwuteownikami mocowanymi jednostronnie w ścianie. Konstrukcja wsporcza balkonu nie jest przedmiotem remontu,
-na podest i balustrady wymagane jest drewno twarde lite lub klejone klasy I, impregnowane na kolor, następnie malowane 2x na kolor ciemnobrązowy,
- na zadaszenie dowolne drewno impregnowane klasy III, od dołu impregnowane i malowane,
Każda warstwa polega osobnemu odbiorowi. Brak odbioru będzie skutkował nie podpisaniem protokołu odbioru robót,
- wymiary i rozstaw tralek oraz poręczy balustrady do odtworzenia,
- inwestor dopuszcza mocowanie rusztowań do ściany zewnętrznej budynku, po demontażu naprawa ściany w KO,
- inwestor nie zapewnia pomieszczenia socjalnego i miejsca składowania materiałów dla wykonawcy,
- inwestor wymaga przygotowania harmonogramu robót remontowych.
Wymagany minimalny okres gwarancji- 60 miesięcy

Dokument nr: 112m/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zbkkrakow/demand/notice/public/34386/details
Ofertę należy złożyć poprzez platformę oneplace.marketplanet.pl do dnia 29.07.2021 r. do godz. 11:00. Należy dołączyć w formie skanu dokumenty wskazane w pkt.6 Oferta złożona w formie papierowej lub poprzez e-mail nie będzie rozpatrywana. Zamawiający informuję, że nie wymaga podpisania oferty Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany/wymagany* termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.10.2021r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny oferty- Cena 100 % 5.Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (z wyłączeniem uprawnień budowlanych do wykonywania pracy na stanowisku majstra budowlanego) w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego- dotyczy osoby przewidzianej do kierowania robót.
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
- podpisany przez osobę uprawnioną Formularz "oferty" wg załączonego wzoru,
- skan aktualnych uprawnień, na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie zapisami punktu 5 Zaproszenia,
- kosztorys ofertowy.
7. Opis sposobu obliczenia ceny podawanej w ofercie
Cenę należy obliczyć w oparciu o przedmiar robót/opis przedmiotu zamówienia/*.
Cena jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
10. Jeżeli cena zawarta w Ofertach przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie oferowanych cen z wykonawcami, którzy złożyli ważne Oferty. Zamawiający może odstąpić od przeprowadzenia negocjacji w przypadku, gdy cena Oferty znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na zrealizowanie zamówienia.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie da się poprawić,
- zawiera rażąco niską cenę,
- nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń,
- została złożona przez wykonawcę, który ma zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.
12. Zamawiający może unieważnić postępowanie lub nie zawrzeć umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności świadczące o tym, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, lub pojawi się potrzeba pilnego wykonania innego zamówienia ze środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia, lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego
13. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający i wykonawcy wszelkie pytania, informacje, dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski zwane dalej korespondencją, przekazują drogą elektroniczną poprzez platformę oneplace.marketplanet.pl. a w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku awarii platformy) dopuszcza się możliwość przekazywania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia@zbk.krakow.pl .
14.W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Imię i nazwisko: Beata Chmist-Hylatel.:12 / 291-29-34

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.