Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
303z dziś
4828z ostatnich 7 dni
19693z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont podłogi

Przedmiot:

Remont podłogi

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Warnice
Warnice 66
74-201 Warnice
powiat: pyrzycki
tel. fax: (91) 561 28 90, (91) 561 28 17, (91) 578 32 84
sekretariat@warnice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Warnice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. fax: (91) 561 2
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont podłogi w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 124 obręb Obryta, gmina Warnice.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obryta:
2.1. Rozbiórka istniejącej podłogi drewnianej - ok. 105 m2;
2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
2.3. Docieplenie styropianem twardym grubości 6 cm;
2.4. Położenie posadzki cementowej wraz z warstwą samopoziomującą grubości 8 cm;
2.5. Położenie terakoty na całej powierzchni podłogi ok. 105 m2 (wybór płytek po wcześniejszej akceptacji przez zamawiającego - cena za m2 do 35,00 zł brutto;)
2.6. Zamontowanie listew przypodłogowych pcv (wybór listew po wcześniejszej akceptacji przez zamawiającego - cena za m2 do 19 zł brutto).

Dokument nr: PP.271.17.03.2021.EP

Składanie ofert:
Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone bez dodatkowego wezwania do ich uzupełnienia.
7.7. Kompletną ofertę należy przesłać mailowo na adres: sekretariat@warnice.pl Mail należy zatytułować: Oferta cenowa: ,,Remont podłogi w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 124 obręb Obryta, gmina Warnice".
7.8. Termin złożenia oferty: do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zadania:
- od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r.

Wymagania:
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
2.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W celu
potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa pisemne oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2.2. Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.3. Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.6. Dodatkowe warunki
a. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.), zgodnie z zapytaniem ofertowym.
b. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
c. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
d. Oferta cenowa musi być sporządzona według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 zapytanie ofertowego.
e. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
f. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
g. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem").
h. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
i. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
5. Kryterium wyboru oferty:
5.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena ofertowa - K - waga 100
5.2. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:
Px = (Cn : Co) x K
gdzie:
Px - ilość punktów przyznanych ofercie
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto
Co - cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej
5.3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
5.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postanowienia i warunki zapytania ofertowego oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ważnych ofert.
5.5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans punktów, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
5.6. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
6.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
6.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
6.3. Cena brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
6.4. Cena brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na czas trwania umowy i nie będzie podlegać zmianie.
7. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:
7.1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego - formularza ofertowego (załącznik nr 1).
7.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
7.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.4. Koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7.5. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
7.9. Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

Uwagi:
9. Ochrona danych osobowych:
1. Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej ,,RODO", informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Warnice jest Wójt Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, tel. fax: (91) 561 28 90, (91) 561 28 17 (91) 578 32 84, e-mail: wojt@warnice.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)jest nim Pan Grzegorz Grenda, kontakt e-mail: iod@warnice.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę (art. 6 ust. 1 lit. b).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Zgodnie z przepisami prawa dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;( tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie przysługują Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych;
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
10. Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest: Ewa Paciorek - podinspektor Urzędu Gminy Warnice - mail: planowanie@warnice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.