Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Architektoniczna aranżacja adaptacji pomieszczeń wraz z ekspertyzą budowlaną i...

Przedmiot:

Architektoniczna aranżacja adaptacji pomieszczeń wraz z ekspertyzą budowlaną i oszacowaniem kosztów przebudowy

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
marta.malenska@wodnik.net.pl
https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,19218,61bd5a9f9bb389ac9cbcc5d3f0eeefcc.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Architektoniczna aranżacja adaptacji pomieszczeń w budynku przy Ul. A. Grottgera 1 w Jeleniej Górze wraz z ekspertyzą budowlaną i oszacowaniem kosztów przebudowy na potrzeby PWiK ,,WODNIK" Sp. z o.o.NP/321/18/2021
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie następujących usług dotyczących zabytkowego budynku położonego przy ulicy Artura Grottgera 1 w Jeleniej Górze:
1) sporządzenie ekspertyz budowlanych kluczowych elementów konstrukcyjnych ww. budynku wraz ze wskazaniem zakresu przebudowy w celu adaptacji budynku na potrzeby biurowe Zamawiającego,
2) sporządzenie audytu energetycznego budynku,
3) opracowanie architektonicznej koncepcji (aranżacji) adaptacji pomieszczeń (w dwóch wariantach opisanych w SWZ - część III - OPiW) w ww. budynku na potrzeby biurowe Zamawiającego wraz z rozmieszczeniem pracowników w tych pomieszczeniach oraz zagospodarowaniem terenu uwzględniającym budowę parkingu,
4) sporządzenie zestawienia kosztów (w dwóch wariantach opisanych w SWZ - część III - OPiW): adaptacji ww. budynku na potrzeby biurowe Zamawiającego, zagospodarowania terenu wokół budynku uwzględniającego budowę parkingu oraz kosztów wymiany niezbędnej infrastruktury technicznej dla budynku, w tym:
a) przebudowy kluczowych elementów konstrukcyjnych budynku,
b) remontu elewacji budynku,
c) wymiany niezbędnej infrastruktury technicznej do budynku m.in.: przyłączyi wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, przyłączy i wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz tele-informatycznej, wewnętrznej instalacji c.o.,
d) budowy instalacji klimatyzacyjnej,
e) zaprojektowania instalacji systemu telewizji dozorowanej CCTV, systemu sygnalizacji SSWiN, kontroli dostępu osób i pojazdów KD oraz
f) wewnętrznej instalacji p.poż.
Szczegółowy opis potrzeb i wymagań odnośnie zamówienia, zasady rozliczeń i zakresu usług przedstawiony został w SWZ- część III-OPiW oraz w umowie.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Architektoniczna aranżacja adaptacji pomieszczeń w budynku przy Ul. A. Grottgera 1 w Jeleniej Górze wraz z ekspertyzą budowlaną i oszacowaniem kosztów przebudowy na potrzeby PWiK ,,WODNIK" Sp. z o.o. NP/321/18/2021 1 szt ryczałtowe % Jelenia Góra 4 m-ce od daty podpisania umowy

Dokument nr: Z105/6043

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,19218,61bd5a9f9bb389ac9cbcc5d3f0eeefcc.html
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
03- 08- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
30- 07- 2021 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,19218,61bd5a9f9bb389ac9cbcc5d3f0eeefcc.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia
Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 oraz art. 305 Kodeksu Karnego
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym projektem, niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty
W przypadku gdy przekazujemy dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące lub nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji
Oświadczamy, że ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia składają osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty załączam(y) (dotyczy przypadku, gdy upoważnienie do złożenia oferty nie wynika ze stosownego rejestru
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
Oświadczamy, że nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia
Oświadczamy, że cena obejmuje powszechnie znane czynniki wzrostu cen na 2021, w tym wynikające z rozporządzenia o płacy minimalnej na 2021 rok określającego wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, a także będące następstwem Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) ustalającej zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, lub że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego dostarczyć stosowne zaświadczenie wydane przez upoważniony organ
Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego dostarczyć stosowne zaświadczenie wydane przez upoważniony organ

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Marta Maleńska
tel:
e-mail: marta.malenska@wodnik.net.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.