Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
397z dziś
4922z ostatnich 7 dni
19788z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka 5 obiektów budowlanych

Przedmiot:

Rozbiórka 5 obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu
Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
powiat: Bytom
mfornicka@srk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: 60000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka 5 obiektów budowlanych wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia zlokalizowanych na terenie SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK ,,Krupiński"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykaz obiektów do rozbiórki:
1. Budynek maszyny wyciągowej szybu I przedział północny z rozdzielnią 6kV OR-5 i fundamentem windy EPR - ob. 1
2. Budynek maszyny wyciągowej szybu I przedział południowy z rozdzielnią 6kV OR-6 i fundamentem windy EPR - ob. 2
3. Budynek nadszybia szybu I - ob. 4
4. Budynek wciągarki awaryjno-rewizyjnej szybu I - ob. 4.1
5. Wieża wyciągowa szybu I - ob. 9

CPV: 45110000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00119902, ZP - K - 0008/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.srk.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://efo.coig.biz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania dotyczące podpisywania elektronicznym podpisem kwalifikowanym dokumentów składanych przez Platformę zakupową.
Platforma Zakupowa wspiera rozwiązania dostarczane przez firmy:
1) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
2) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.,
3) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.,
4) Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.;
2. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych to formaty określone w przepisach wskazanych w §2 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji. Zaleca się korzystanie z formatu .pdf i podpisu w formacie PAdES.
3. Datą i godziną przesłania dokumentów jest chwila odbioru danych przez Platformę Zakupową Zamawiającego i stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 08:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP - K - 0008/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykaz obiektów do rozbiórki:
1. Budynek maszyny wyciągowej szybu I przedział północny z rozdzielnią 6kV OR-5 i fundamentem windy EPR - ob. 1
2. Budynek maszyny wyciągowej szybu I przedział południowy z rozdzielnią 6kV OR-6 i fundamentem windy EPR - ob. 2
3. Budynek nadszybia szybu I - ob. 4
4. Budynek wciągarki awaryjno-rewizyjnej szybu I - ob. 4.1
5. Wieża wyciągowa szybu I - ob. 9
4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się:
- wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania
2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykonawca wykaże się:
1) należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednej lub kilku umów polegających na wykonaniu robót rozbiórkowych o łącznej wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
2) dysponowaniem następującymi narzędziami, wyposażeniem lub urządzeniami technicznymi, które będą dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia:
a) min. 1 koparka podsiębierna o zasięgu roboczym 10 m wyposażona w nożyce do cięcia i kruszenia cegieł i żelbetu
b) min. 1 koparka podsiębierna o zasięgu roboczym 45 m wyposażona w nożyce do cięcia i kruszenia cegieł i żelbetu
c) min. 1 wyburzeniowy młot hydrauliczny
d) min. 1 ładowarka kołowa o masie 20 - 25 ton i łyżce 3 - 4 m3
3) dysponowaniem następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia:
a) minimum 1 osoba kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz stwierdzeniem kwalifikacji do wykonywania czynności w dozorze wyższym w podziemnych zakładach górniczych w specjalności budowlanej które należy dołączyć do oferty,
b) minimum 1 osoba kierownik robót rozbiórkowych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz stwierdzeniem kwalifikacji do wykonywania czynności w dozorze w podziemnych zakładach górniczych w specjalności budowlanej które należy dołączyć do oferty. Osoba stale obecna na terenie rozbiórki,
c) minimum 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, do kierowania robotami instalacyjnymi elektrycznymi bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej w zakresie sieci elektroenergetycznych,
d) minimum 2 osoby z uprawnieniami spawalniczymi gazowymi, przepalacze,
e) minimum 6 osób z uprawnieniami do obsługi sprzętu budowlanego (koparki, dźwigi itp.)
f) minimum 1 osoba - brygadzista posiadający uprawnienia do wykonywania funkcji zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282).

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę większej ilości uprawnień/kwalifikacji, o których mowa powyżej. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla ww., wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów. Wszystkie osoby planujące sprawować samodzielne funkcje w budownictwie powinny dołączyć zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.), a także świadectwo stwierdzenia kwalifikacji osoby dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny zgodnie z obwiązującymi przepisami Ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

g) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z 2021 r. poz. 922)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z opisem w pkt. II. 2. załącznika nr 1do SWZ - stanowiące załącznik nr 6 do Formularza Ofertowego
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak
6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/
6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
1. Zgodnie z art. 281 ust. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje aukcję elektroniczną.
1) po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, lub co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, gdy zamawiający zrezygnował z negocjacji
2) w toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ofert - zgodnie z zapisami w SWZ - w toku aukcji licytowana będzie tylko cena,
3) sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji,
4) w trakcie aukcji każdemu wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony jego ofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej, wysokość postąpienia, które wykonawca powinien dokonać w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert, czas pozostały do zakończenia aukcji,
5) aukcja trwa dwadzieścia minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną dziesięciominutową dogrywkę. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek,
6) gdzie postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1 % ceny całkowitej ceny brutto, określonej w ofercie ocenionej jako najkorzystniejsza.
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
60000,00
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w §23 załącznika nr 2 do SWZ (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.