Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remontu elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz innych robót remontowych

Przedmiot:

Remontu elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz innych robót remontowych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A
ul. Piaskowa 20
41-404 Mysłowice
powiat: Mysłowice
T 32 76 27 555 F 32 76 27 556
aglowacki@autostrada-a4.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: T 32 76 27 555 F 32
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dot. Remontu elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz innych robót remontowych Budynku
Zarządzania Autostrady na terenie OUA Brzęczkowice w Mysłowicach i Garaży Wielostanowiskowych na
terenie PPO Balice w Balicach.
1. Wprowadzenie
Stalexport Autostrada Małopolska S.A. [dalej jako SAM S.A. lub Zamawiający] jako Koncesjonariusz
autostrady płatnej A4 na odcinku od Katowic do Krakowa [dalej jako Autostrada] pełni obowiązki Zarządcy tej
drogi. W zakresie tych obowiązków leży również remontowanie i utrzymywanie budynków usytuowanych w
pasie drogowym Autostrady [dalej jako PDA], a służących do jej obsługi, w tym Budynku Zarządzania
Autostrady [dalej jako BZA] na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady ,,Brzęczkowice" w Mysłowicach [dalej
jako OUA Brzęczkowice] i Garażu Wielostanowiskowego [dalej jako Garaż] na terenie Placu Poboru Opłat
,,Balice" w Balicach [dalej jako PPO Balice].
2. Przedmiot zamówienia
W związku z powyższym SAM S.A. zamierza zlecić wykonanie robót polegających na remoncie elewacji, wraz
z robotami towarzyszącymi (naprawy lokalne dachu, wymiana obróbek blacharskich i parapetów
zewnętrznych, zadaszeń nad bramami wjazdowymi, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowych)
w/w budynków zlokalizowanych na terenie OUA Brzęczkowice i PPO Balice.
[dalej łącznie jako Roboty],
Wszystkie Roboty będą wykonywane wg poniższego zestawienia.
2.1. Zakres Robót
2.1.1. Budynek Zarządzania Autostrady na terenie OUA Brzęczkowice,
a) roboty elewacyjne:
- czyszczenie i usunięcie korozji biologicznej ścian zewnętrznych,
- roboty instalacyjne: zmiana sposobu montażu pionowych zwojów instalacji odgromowej
(wkucie do muru) oraz wymiana opraw oświetleniowych,
wymiana parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy powlekanej we wszystkich oknach
budynku (gr. blach min. 0.65mm),
- remont elewacji całego budynku z wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej w technologii lekka-
mokra (klej+siatka),
- czyszczenie i polerowanie elementów konstrukcji zadaszeń wykonanych ze stali nierdzewnej
przy wejściach do BZA,
b) roboty dekarskie:
- wykonanie nowego pokrycia części dachu BZA (skrzydło południowe), w technologii firmy Icopal
- technologia Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS dachów płaskich wraz z montażem nowych
obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej i rynien oraz obróbek ogniomurów z blachy
powlekanej koloru RAL 5022.
- instalacja odgromowa, zwody pionowe: dostosowanie instalacji odgromowej do aktualnie
obowiązujących przepisów - wykonanie nowej instalacji odgromowej na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę projektu,
c) inne roboty remontowe:
- naprawy ścian wewnątrz BZA: oczyszczenie powierzchni ścian, likwidacja nierówności,
malowanie farbą.
2.1.2. Garaż na terenie PPO Balice
a) roboty elewacyjne:
- czyszczenie i usunięcie korozji biologicznej ścian zewnętrznych,
- roboty instalacyjne: zmiana sposobu montażu pionowych zwojów instalacji odgromowej
(wkucie do muru),
- wymiana parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy powlekanej we wszystkich oknach
budynku (gr. blach min. 0.65mm),
- wymiana konstrukcji zadaszeń nad bramami wjazdowymi do Garażu,
- remont elewacji Garażu z wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej w technologii lekka-mokra
całego budynku (klej+siatka).
2.1.3. Zakres Robót będzie obejmował również uzgodnienie z Niezależnym Inżynierem (JS Consult Sp. z
o.o.) następujących dokumentów:
a) niezbędnej dokumentacji projektowej (m. in. projekt instalacji odgromowych) osobno dla BZA i
Garażu [dalej jako Projekt]
b) dokumentacji dot. proponowanych materiałów [dalej jako Dokumentacja Materiałowa], tj.:
- karty techniczne materiałów i urządzeń (deklarowane właściwości użytkowe),
- certyfikaty i deklaracje zgodności,
- pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawnymi,
oraz jej zatwierdzenie przez Zamawiającego.
2.1.4. W zakresie Robót będzie również wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji odgromowej BZA oraz
Garażu.
2.1.5. Po zakończeniu Robót Oferent będzie zobowiązany wykonać i dostarczyć dokumentację
powykonawczą [dalej jako Dokumentacja Powykonawcza] sporządzoną w trzech egzemplarzach,
uzgodnioną uprzednio przez Niezależnego Inżyniera i zatwierdzoną przez Zamawiającego.
2.2. Szczegółowy zakres Robót oraz wymagania techniczne znajdują się w Wytycznych, które obejmują:
a) zdjęcia elewacji BZA na terenie OUA Brzęczkowice - Załącznik nr 1,
b) zdjęcia elewacji Garażu na terenie PPO Balice - Załącznik nr 2,
c) przedmiar Robót-Załącznik nr 3.
2.3. W przypadku zainteresowania z Państwa strony wykonaniem Robót prosimy o złożenie Oferty.
2.4. Całość zadań powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszego zapytania ofertowego obejmuje
wykonanie wszelkich robót, czynności, prac, usług i dostaw niezbędnych dla należytej realizacji Robót
i oddania wszystkich elementów składowych przewidzianych w niniejszym zapytaniu do eksploatacji
przez Zamawiającego, nawet jeżeli nie zostały one wyraźnie określone, a jeżeli ich wykonanie powinno
być przewidziane przez działającego w obrocie profesjonalnym wykonawcę już na etapie złożenia Oferty,
w oparciu o istniejące okoliczności, przekazane przez Zamawiającego dane oraz przeprowadzone przez
Oferenta oględziny miejsca wykonania Robót, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, regulacji techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej
i doświadczenia Oferenta.
2.5. Oględziny w terenie, przed złożeniem Oferty, można wykonywać tylko w obecności Zamawiającego po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Oferent w celu prawidłowego wykonania Robót zobowiązuje się
do dokładnego sprawdzenia warunków w miejscu prowadzenia Robót.
2.6. W przypadku gdy zakres Robót zawiera prace mogące powodować ryzyko powstania szkód wynikających
z wibracji, osunięcia lub osłabienia konstrukcji nośnych lub podpór, Wykonawca przed rozpoczęciem
prac budowlanych sporządzi protokół stwierdzający stan techniczny mienia znajdującego się w
bezpośredniej strefie odziaływania prac powodujących ryzyko powstania takich szkód. Protokół
powinien być sporządzony w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod
uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres
prowadzonych prac budowlanych i powinien m.in. zawierać szczegółowy opis uszkodzeń istniejących
przed rozpoczęciem robót w budynkach, budowlach narażonych na negatywne oddziaływanie ww. prac.
Przegląd i spisanie protokołu winno się odbyć z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz
Niezależnego Inżyniera.
. Wymagania minimalne dla oferowanych materiałów i możliwość ich dopuszczenia przez
Zamawiającego
3.1 Zasady mówiące o stosowaniu wyrobów budowlanych opisane są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j.) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz.U.UE.L.2011.88.5 z dnia 04.04.2011). Niezależny Inżynier
może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które będą odpowiadać ich właściwościom
użytkowym, tj. wyrobów zgodnych ze:
a) znakiem budowlanym, po uprzednim sporządzeniu przez producenta, na jego wyłączną
odpowiedzialność, krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (zwanej
również krajową deklaracją). Właściwości użytkowe należy odnieść do zasadniczych
charakterystyk zgodnie z właściwą Polską Normą, Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną
Techniczną,
b) znakiem CE, który oznacza, że wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub jest
zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną.
3.2 Każda partia wyrobów budowlanych dostarczona na potrzeby prowadzonych Robót powinna
posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy, np. kartę CE lub etykietę.
3.3 Jakiekolwiek materiały, które nie będą spełniać wymagań opisanych w pkt 3.1 i 3.2 powyżej będą
odrzucone.
4. Cena i termin wykonania zamówienia
4.1. W Ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie Robót [Cena] z uwzględnieniem poniższych
wymagań Zamawiającego. Cena powinna być również przedstawiona w rozbiciu na poszczególne
rodzaje Robót oraz roboty dot. BZA na terenie OUA Brzęczkowice i Garażu na terenie PPO Balice
(zgodnie z Załącznikiem nr 3).
4.2. Roboty objęte niniejszym postępowaniem będą wykonane w oparciu o umowę o roboty budowlane,
której wzór będzie zgodny z Załącznikiem nr 4 [dalej jako Umowa]. Roboty powinny być realizowane w
okresie pomiędzy dniem 6 września 2021 roku a 26 listopada 2021 roku. Zamawiający przewiduje
płatność częściową po wykonaniu remontu Garażu, który powinien się zakończyć do 29 października
2021 roku.
4.3. Cena za Roboty będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie nakłady konieczne do
prawidłowego wykonania Robót, to jest między innymi:
a) koszty bezpośrednie organizacji i wykonania Robót w zakresie opisanym w pkt 2 powyżej,
b) koszty edycji i przygotowania Projektu oraz Dokumentacji Materiałowej i Powykonawczej w formie
papierowej i elektronicznej,
c) opłaty za ewentualne przejazdy płatnym odcinkiem Autostrady (jeśli Oferent będzie chciał korzystać
z takich przejazdów),
d) koszty umów ubezpieczenia zgodnych z wymogami wynikającymi z zapisów §10 Umowy,
e) koszty utylizacji materiałów i elementów podlegających rozbiórce w związku z wymianą na nowe,
f) wszelkie inne koszty jakie będzie musiał ponieść Wykonawca w związku z realizacją Robót.
4.4. Zamawiający przyjmuje, że Oferent przed złożeniem Oferty zdobył wszelkie informacje, które były
potrzebne do jej sporządzenia i dokonał koniecznych oględzin. Zamawiający oświadcza, że nie uwzględni
jakichkolwiek roszczeń Oferenta i przyszłego Wykonawcy uzasadnianych brakiem informacji i
nieznajomością warunków panujących w miejscu wykonywania robót i w jego otoczeniu.
4.5. Ponadto Zamawiający przyjmuje, że Oferent w sposób prawidłowy oszacuje swoje zobowiązania, jakie
musi podjąć w związku z wykonaniem Robót.

Dokument nr: Ldz.: 3261/2021

Składanie ofert:
5.4 Oferty sporządzone na podstawie zapytania muszą być dostarczone pod wskazany niżej adres najpóźniej
do godz. 12:00 w dniu 13 sierpnia 2021 roku.
5.5 Oferty otrzymane po tym terminie będą odrzucone i zwrócone bez otwierania.
5.6 Dalsze informacje można otrzymać w podanym poniżej miejscu w godz.ch 8:30 - 15:30.

Wymagania:
5. Zawartość i forma Oferty
5.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej
poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej SAM S.A. mjanicki@autostrada-a4.com.pl. jednak
konieczne będzie złożenie wersji papierowej w terminie do 5 dni od daty przesłania wersji elektronicznej
pod rygorem nieważności.
5.2 Oferta musi zawierać co najmniej:
a) datę sporządzenia Oferty oraz datę jej ważności; Zamawiający oczekuje, że termin związania z Ofertą
będzie wynosił co najmniej 30 dni,
b) dane Oferenta: pełna nazwa, adres siedziby, wpis do CEIDG ewidencji działalności gospodarczej
Ministra Rozwoju lub odpis KRS Ministra Sprawiedliwości, NIP oraz Regon,
c) oferowaną Cenę (netto i brutto) za wykonanie Robót, z uwzględnieniem zapisu w pkt 4.1.,
d) kosztorys ofertowy,
e) informację na temat kwalifikacji osób (personelu) przewidzianych przez Oferenta do wykonania
Robót,
f) termin wykonania Robót, jednak nie dłuższy niż podany w pkt. 4.2,
g) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego Zamawiającego wraz ze
wszystkimi załącznikami (w szczególności warunki Umowy, wymagana polisa ubezpieczeniowa),
h) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego Zamawiającego wraz ze
wszystkimi załącznikami (w szczególności warunki Umowy, wymagana polisa ubezpieczeniowa),
i) podpisaną informację na temat przetwarzania danych osobowych Oferenta będącego osobą fizyczną
w rozumieniu przepisów RODO, przez Zamawiającego, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do
niniejszego zaproszenia do złożenia Oferty,
j) podpisane oświadczenie, którego wzór określa Załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia o
wypełnieniu przez Oferenta obowiązku informacyjnego, którego wzór określa Załącznik nr 7 do
niniejszego zaproszenia, względem osób fizycznych, które reprezentują go przy składaniu Oferty lub
podwykonawców, z którymi zamierza zgodnie z Ofertą wykonać zlecenie.
k) podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
5.3 Przy sporządzaniu Oferty należy wziąć pod uwagę następujące warunki:
a) SAM S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru dowolnej lub nie wybrania żadnej z
dostarczonych Ofert,
b) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia Oferty,
c) wybór Wykonawcy nie będzie odbywał się w oparciu o przepisy ustawy ,,Prawo zamówień
publicznych", do których stosowania SAM S.A. nie jest zobligowana,
d) z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa (zgodna z Załącznikiem nr 4),
e) podstawą do zapłaty będzie wykonanie przez Wykonawcę Robót w całości, o których mowa w
Umowie i dokonanie ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przy udziale Niezależnego
Inżyniera oraz Kierownika Robót Wykonawcy,
f) Zamawiający zastrzega prawo do przeprowadzenia protokolarnego odbioru Robót przy udziale stron
trzecich (np. przedstawiciele Operatora -- VIA4 S.A.).

Kontakt:
Osoby kontaktowe:
Marcin Janicki
Tel. 32/ 76 27 569, tel. kom. 721 233 869,
mjanicki@autostrada-a4.com.pl
Andrzej Głowacki Tel. 32/ 76 27 572, tel. kom. 785 009 687,
aglowacki@autostrada-a4.com.pl
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice
Tel. 32/ 76 27 555, Faks 32/ 76 27 556

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.