Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
744z dziś
5187z ostatnich 7 dni
20262z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie prac budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: 8business sp. z o.o
Rewolucji 1905 9/3u
90-273 Łódź
powiat: Łódź
502020905
mira@saymommy.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60129
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: 502020905
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021 z dnia 20.07.2021
na roboty budowlane z zakresu kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.02.02.03-10-0705/20 - SAY MOMMY - SENSORYCZNE UBRANKA DLA DZIECI

Część 1
Wykonanie prac budowlanych

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z kompleksowym przygotowaniem terenu inwestycyjnego, w tym zagospodarowanie terenu i zabudowa, w obrębie ewidencyjnym 0019, gmina Dłutów (działka nr ewid.: 238/2, 239/5).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z zakresu:
o Przygotowanie terenu pod budynek: roboty ziemne + wymiana gruntu. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wymiana gruntu z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, przemieszczanie mas ziemnych.
o Roboty w zakresie różnych nawierzchni: drogi wewnętrzne i parkingi. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, krawężniki betonowe, warstwy odsączające, podbudowy z kruszyw, tłuczeń, nawierzchnie z kostki betonowej płukanej na podsypce cementowo-piaskowej, wyłożenie wyznaczonego terenu kostką brukową betonową wraz z podsypką
o Roboty w zakresie kształtowania terenu: wymiana gruntu, równanie terenu, usunięcie śmieci, kamieni, gruzu oraz zanieczyszczeń,
o Roboty budowlane: energetyka. Prace zawierają ułożenie linii energetycznych niezbędnych do zasilania budynku oraz źródeł światła na zewnątrz. Roboty ziemne: kopanie rowów dla kabli, nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, ułożenie rur osłonowych oraz zasypywanie rowów. Zostaną także wykonane niezbędne pomiary instalacji wymagane prawem budowlanym.
o Przyłącza: sanitarne, wodociągowe, szambo. W zakres prac wchodzą wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, podsypka i obsypka z kruszyw naturalnych, zasypywanie wykopów spycharkami, zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych.
o Zabudowa magazynowa: Wymiar ok, 6 x 2,4m, wykonany w formie konstrukcji stalowej, nieocieplony, wrota z dwóch stron, podłoga wykonana w konstrukcji kratowej, kontener wyposażony w instalację eletryczną 230 V
o Zabudowa biurowa
Okres gwarancji
5 lat

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021-23771-60129, 1/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
Gmina
Dłutów
Miejscowość
Tążewy

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy:
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mający wpływ na realizację przedmiotu umowy,
zaistnieje siła wyższa,
zostaną wydane przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Pośredniczącą II Stopnia zalecenia lub wytyczne, których wykonanie będzie możliwe jedynie po dokonaniu zmian w niniejszej umowie,
zmieni się projekt w zakresie mającym wpływ na przedmiot umowy,
wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie umowy,
będzie ona prowadziła do usprawnienia współpracy stron i wykonanie umowy bądź zwiększenia efektywności lub jakości przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje, że zmiany umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą dotyczyć w szczególności zmiany wynagrodzenia (w szczególności jego zwiększenia na podstawie protokołu konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych)
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 roboty budowlane których zakres pokrywa się lub zbliżony jest do przedmiotu zamówienia, w szczególności pod względem technologicznym, jaki i pod względem wartości robót, prace zgodne z przedmiotem zamówienia (referencje w zakresie prac budowlanych). Przynajmniej dwie z wykonanych robót budowlanych muszą być o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł netto każda.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć wykaz osób według własnego wzoru, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-20
Data ostatniej zmiany
2021-07-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium: cena, przypisując mu znaczenie: 40% (waga: 40)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium: czas realizacji, przypisując mu znaczenie: 40% (waga: 40)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium: czas gwarancji, przypisując mu znaczenie: 20% (waga: 20)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Mirosława Kubik Kubik
tel.: 502020905
e-mail: mira@saymommy.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.