Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa odcinków sieci wodociągowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa odcinków sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Joniec
Joniec 29
09-131 Joniec
powiat: płoński
236616041, faks 236616330
przetargi@ugjoniec.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Joniec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 236616041, faks 2366
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Szumlin, Sobieski i Krajęczyn
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Budowa odcinka sieci wodociągowej od końca istniejącego wodociągu, wzdłuż drogi powiatowej, do hydrantu projektowanego na działce o nr ewidencyjnym 25 w Sobieskach w miejscowości Szumlin i Sobieski
2. Budowa sieci wodociągowej od działki nr ewidencyjny 217 do działki 371/2 w miejscowości Krajęczyn
3.0 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót.
3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje także dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku.
3.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ
UWAGA: Przedmiary robót załączone w dokumentacji projektowej mają charakter pomocniczy i informacyjny. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia umownego (ryczałtowego). Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych a przedmiarem robót należy przyjąć zakres robót i ich ilość wynikającą z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.3 Zamawiający zaleca zapoznanie się z dokumentacją projektową przed złożeniem oferty.
3.4 W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót należy wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie.
3.5 W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie.
3.6 Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót podana jest nazwa własna, to oznacza, że została użyta podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
3.7 Ilekroć w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opis przedmiotu zamówienia został dokonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
3.8 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3.9 Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
3.10 Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgody na zajęcie pasa drogowego i jest zobowiązany do uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego celem wykonania przecisków pod drogami publicznymi.
3.11 Wykonawca przejmuje gwarancję na odcinki dróg publicznych w miejscach w których dokonano wykonania przecisków pod drogami (drogi powiatowe, drogi gminne, drogi dojazdowe) celem przejścia na drugą stronę z budową sieci wodociągowej.
3.12 Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SWZ, w § 12 Zmiany umowy w projekcie umowy zostały wprowadzone Istotne dla stron postanowienia, które mogą zostać wprowadzone do treści umowy.

CPV: 45231100-6, 45232100-3

Dokument nr: 2021/BZP 00120193, PBG.271.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dla systemu miniPortal
stanowiącej załącznik Nr 9 do SWZ Nr PBG.271.3.2021
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych zawartych w złożonej do postępowania przetargowego ofercie, znak: PBG.271.3.2021 jest Gmina Joniec, z siedzibą w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec, powiat płoński, e-mail: joniec@ugjoniec.pl, tel. 23 661 60 41.
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail:iod@ugjoniec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn.,,Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Szumlin, Sobieski i Krajęczyn prowadzonym w trybie podstawowym.
3) Dane mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 18 oraz art 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp".
4) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu określonych przesłanek, przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8) Zamawiający informuje, iż:
a. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji:
? mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
? mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PBG.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Budowa odcinka sieci wodociągowej od końca istniejącego wodociągu, wzdłuż drogi powiatowej, do hydrantu projektowanego na działce o nr ewidencyjnym 25 w Sobieskach w miejscowości Szumlin i Sobieski
2. Budowa sieci wodociągowej od działki nr ewidencyjny 217 do działki 371/2 w miejscowości Krajęczyn
3.0 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót.
3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje także dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku.
3.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ
UWAGA: Przedmiary robót załączone w dokumentacji projektowej mają charakter pomocniczy i informacyjny. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia umownego (ryczałtowego). Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych a przedmiarem robót należy przyjąć zakres robót i ich ilość wynikającą z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.3 Zamawiający zaleca zapoznanie się z dokumentacją projektową przed złożeniem oferty.
3.4 W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót należy wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie.
3.5 W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie.
3.6 Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót podana jest nazwa własna, to oznacza, że została użyta podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
3.7 Ilekroć w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opis przedmiotu zamówienia został dokonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
3.8 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3.9 Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
3.10 Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgody na zajęcie pasa drogowego i jest zobowiązany do uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego celem wykonania przecisków pod drogami publicznymi.
3.11 Wykonawca przejmuje gwarancję na odcinki dróg publicznych w miejscach w których dokonano wykonania przecisków pod drogami (drogi powiatowe, drogi gminne, drogi dojazdowe) celem przejścia na drugą stronę z budową sieci wodociągowej.
3.12 Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SWZ, w § 12 Zmiany umowy w projekcie umowy zostały wprowadzone Istotne dla stron postanowienia, które mogą zostać wprowadzone do treści umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
13.2.1. Opis kryterium ,,Cena - C":
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:
C = (Cmin : Cx) x 60
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu,
Cx- cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
13.2.2. Opis kryterium ,,Okres gwarancji jakości":
Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji, który będzie brał pod uwagę na 84 miesięcy.
Minimalny okres gwarancji - 60 miesięcy.

Brak podania okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji 60 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy.
Punktacja we wspomnianym kryterium będzie przyznawana następująco:
o Za udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy 0 pkt.
o Za udzielenie gwarancji na okres 66 miesięcy 10 pkt.
o Za udzielenie gwarancji na okres 72 miesięcy 20 pkt.
o Za udzielenie gwarancji na okres 78 miesięcy 30 pkt.
o Za udzielenie gwarancji na okres 84 miesięcy 40 pkt.
Odpowiednia ilość punktów zostanie przyznana za podanie pełnego okresu gwarancji np. w przypadku udzielenia 80 miesięcy gwarancji zostanie przyznana punktacja dla 78 miesięcy tj. 30 pkt.
13.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C +G
gdzie:
P - łączna liczba punktów ocenianej oferty,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Okres gwarancji jakości".
13.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
16.1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną, która polega na wykonaniu (budowie) sieci wodociągowej o długości co najmniej 1 000,00 mb.
16.2. Skierowanie do realizacji osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, w którym wartość robót budowlanych wynosiła co najmniej 100 000,00 zł.
Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz.U. z 2020, poz. 220 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: wykonawca, żaden ze wspólników spółki cywilnej, konsorcjantów, podmiotów występujących wspólnie (w przypadku składania oferty wspólnej) ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał złożenia podmiotowych środków dowodowych:
17.1. Wykaz robót budowlanych, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty jedną robotę budowlaną, która polega na wykonaniu (budowie) sieci wodociągowej o długości co najmniej 1 000,00 mb.

17.2.Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 16.2. SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wszystkie ww. podmiotowe środki dowodowe (wymienione w niniejszym punkcie nr 17 SWZ) wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie" (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

Wykaz robót budowlanych oraz wykaz osób muszą być sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: Wykonawcę, podmiot występujący wspólnie, ,,podmiot trzeci".
Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę na druku Zamawiającego (załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; (o ile dotyczy)
3) wykonawca, który w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 16.2 SWZ będzie polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby to zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 Pzp: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) wypełniony Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ. Uwaga: wypełniony ww. ,,Formularz cenowy" musi być złożony wraz z ofertą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W § 12 Zmiany umowy w projekcie umowy zostały wprowadzone Istotne dla stron postanowienia, które mogą zostać wprowadzone do treści umowy.Tj. załącznik Nr 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
13.2.1. Opis kryterium ,,Cena - C":
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:
C = (Cmin : Cx) x 60
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu,
Cx- cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
13.2.2. Opis kryterium ,,Okres gwarancji jakości":
Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji, który będzie brał pod uwagę na 84 miesięcy.
Minimalny okres gwarancji - 60 miesięcy.

Brak podania okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji 60 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy.
Punktacja we wspomnianym kryterium będzie przyznawana następująco:
o Za udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy 0 pkt.
o Za udzielenie gwarancji na okres 66 miesięcy 10 pkt.
o Za udzielenie gwarancji na okres 72 miesięcy 20 pkt.
o Za udzielenie gwarancji na okres 78 miesięcy 30 pkt.
o Za udzielenie gwarancji na okres 84 miesięcy 40 pkt.
Odpowiednia ilość punktów zostanie przyznana za podanie pełnego okresu gwarancji np. w przypadku udzielenia 80 miesięcy gwarancji zostanie przyznana punktacja dla 78 miesięcy tj. 30 pkt.
13.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C +G
gdzie:
P - łączna liczba punktów ocenianej oferty,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Okres gwarancji jakości".
13.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-11-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.