Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
470z dziś
4993z ostatnich 7 dni
18088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie merytoryczne trzech publikacji z zakresu planowania i zagospodarowania...

Przedmiot:

Opracowanie merytoryczne trzech publikacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
powiat: Warszawa
zamowienia@mrpit.gov.pl
https://mrpit.ezamawiajacy.pl/pn/mrpit/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie merytoryczne trzech publikacji z zakresu planowania
i zagospodarowania przestrzennego.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Merytoryczne opracowanie publikacji poświęconej miejscowym planom rewitalizacji - zasadom ich tworzenia oraz korzyściom ich stosowania w obszarach rewitalizacji.

Merytoryczne opracowanie publikacji poświęconej tematyce ochrony środowiska w dokumentach planowania przestrzennego rangi gminnej.

Merytoryczne opracowanie publikacji poświęconej zasadom ustalania odległości budynków i budowli od lasu w planach miejscowych.

CPV: 92312210-6, 73110000-6, 80000000-4, 80400000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00120154, BDG-V.2611.9.2021.MB

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-24 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mrpit.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mrpit.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust.
2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1 , przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt. 3.
3. Dokumenty elektroniczne, przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu, służącym złożeniu oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oferty wraz z załącznikami przez wykonawcę, jest Platforma dostępna pod adresem https://mrpit.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. W postępowaniu zamawiający wymaga przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://mrpit.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Wiadomości". Szczegółowa Instrukcja korzystania z Platformy dla wykonawcy dostępna jest w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego" pod adresem https://mrpit.ezamawiajacy.pl.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą Platformy:1) pod numerem telefonu: +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00);2) pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
7.1. komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
7.2.wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
7.3.podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
8. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mrpit.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-24 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://mrpit.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.