Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana opraw oświetleniowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana opraw oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Kołobrzeg
Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
943551510
przetargi@um.kolobrzeg.pl
https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg/public/postepowanie?postepowanie=17877309
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 943551510
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana opraw oświetleniowych w Parku im. Stefana Żeromskiego - Aleja Nadmorska w Kołobrzegu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana 34 nieefektywnych energetycznie i awaryjnych opraw, zainstalowanych w Parku im. Stefana Żeromskiego na Alei Nadmorskiej w Kołobrzegu, na wysokosprawne oprawy wykonane w technologii LED

CPV: 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00120321, BZ.271.18.2021.II

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały wskazane w SWZ w Rozdziale VIII.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Został wskazany w SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg/public/postepowanie?postepowanie=17877309
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.18.2021.II
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana 34 nieefektywnych energetycznie i awaryjnych opraw, zainstalowanych w Parku im. Stefana Żeromskiego na Alei Nadmorskiej w Kołobrzegu, na wysokosprawne oprawy wykonane w technologii LED
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ostateczna liczba punktów uzyskana przez danego wykonawcę będzie
stanowiła sumę punktów uzyskanych przez niego w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert i zostanie ona wyliczona wg wzoru: O = C + G
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu zewnętrznej sieci elektroenergetycznej lub budowie oświetlenia terenów zewnętrznych lub budowie iluminacji budowli i terenów zewnętrznych, o wartości co najmniej 90.000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie objętym zamówieniem, tj.
osobą kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane przepisami prawa budowlanego do wykonania zamówienia. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.) - które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający na potwierdzenie, że oferowana oprawa oświetleniowa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy, kryteria, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Karty technicznej oferowanej oprawy oświetleniowej potwierdzające jej zgodność minimalnymi wymaganiami Zamawiającego zawierające:
a) nazwę producenta,
b) opis oprawy (zawierający m.in. dane o parametrach technicznych, w tym dane wskazane w tabeli zamieszczonej poniżej:
c) obliczenia fotometryczne
c) obliczenia fotometryczne dla oferowanych opraw, których wynik będą potwierdzać spełnienie następujących minimalnych wymagań zamawiającego:
Lm ? 0,5 cd/m2; U0 0,35; UI 0,40; T1 ? 15%; SR 0,50
gdzie:
Lm - wartość średnia luminancji,
U0 - równomierność całkowita luminancji nawierzchni
UI - równomierność wzdłużna luminancji nawierzchni
TI - wskaźnik olśnienia przeszkadzającego
SR - wskaźnik oświetlenia pobocza
d) ilustrację oferowanej oprawy - zdjęcie lub rysunek.
Minimalne wymagania Zamawiającego dla oferowanych opraw oświetleniowych wskazano w SWZ w Rozdziale XXI pkt 1. ppkt 5).
W przypadku gdy wykonawca posiada gotowe nieedytowalne karty techniczne, na których nie ma możliwości umieszczenia powyższych informacji, należy dołączyć do karty stosowny opis zawierający wszystkie z powyżej wymienione informacje. W przypadku nie złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym w wezwaniu terminie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Karty techniczne oferowanej oprawy oświetleniowej.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty składane wraz z Formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2)Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XX ust. 6 pkt 3) SWZ i/lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy);
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy), w tym umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy (jeżeli dotyczy).
2. Wymagania dotyczące wykonawców zagranicznych zostały opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 6.-8. Wymagania dotyczące wykonawców, którzy polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby zostały opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 5.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie jw. przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy P.z.p., zgodnie z treścią załącznika nr 5 do oferty.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy został wskazany w projekcie umowy - w paragrafie 15 oraz paragrafie 16.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ostateczna liczba punktów uzyskana przez danego wykonawcę będzie
stanowiła sumę punktów uzyskanych przez niego w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert i zostanie ona wyliczona wg wzoru: O = C + G
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.