Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
powiat: Warszawa
przetargi.mokotow@um.warszawa.pl
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 60 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul.Kazimierzowskiej 45- III etap w zakresie wykonania robót w budynku głównym w ramach zadania inwestycyjnego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

roboty konstrukcyjne -winda, dach, piwnica, parter , I p, II p, roboty sanitarne- instalacje co, ct, gaz, wod-kan, węzeł cieplny, roboty elektryczne- instalacje oświetlenia, instalacja elektryczna w węźle cieplnym.

CPV: 45400000-1, 45311200-2, 45331000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00120373, UD-IV-WZP.271.55.2021.DKO

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 09:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych dotyczące systemu
https://zamowienia.um.warszawa.pl:o stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;o komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym
wspieranym przez producenta;o zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet
Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;o włączona obsługa JavaScript;o zainstalowany
program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf Format kodowania i oznaczania
czasu:o plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany -
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;o oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę
stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar. Wymagania
sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:W przypadku składania oferty w formie
elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca
musi posiadać:o Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w
Systemie;oWłączona w przeglądarce obsługa JavaScript;o Zainstalowane na komputerze środowisko
uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze
strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz
Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE
DevelopmentKit8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji
OpenJDK)o Zainstalowana aplikacja Szafir Hosto Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart
podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po
zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".W przypadku składania oferty
w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi
posiadać:o Edowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;o Włączona w
przeglądarce opcja obsługi JavaScript;o Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe
ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony
producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64 dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac
OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)o Zainstalowana
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00053244/01 z dnia 2021-05-13
2021-05-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
aplikacja Szafir Host;o Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer
dostępne na stroniehttps://www.gov.pl/web/e-dowod; o Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik
karty edowód. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu
do OnePlace, po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".W przypadku składania oferty w postaci
elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać:o Profil
zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie. Pozostałą korespondencję (tj. oświadczenia
,wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje) związaną z niniejszym postępowaniem, należy
przekazywać drogą mailową na adres przetargi.mokotow@um.warszawa.pl ze wskazaniem w tytule
wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy. Korespondencję uważa się za przekazaną w
terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.Każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 09:00
Miejsce składania ofert: zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UD-IV-WZP.271.55.2021.DKO
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

roboty konstrukcyjne -winda, dach, piwnica, parter , I p, II p, roboty sanitarne- instalacje co, ct,
gaz, wod-kan, węzeł cieplny, roboty elektryczne- instalacje oświetlenia, instalacja elektryczna w
węźle cieplnym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności
zawodowej:
1) w zakresie doświadczenia - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co
najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 2 000.000,00 zł brutto każda i
każda polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie budynku obejmującym wykonanie
instalacji sanitarnych i elektrycznych.

W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni
kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli
w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie
walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje).

2) w zakresie kwalifikacji zawodowych - wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
Kierownik budowy - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Kierownik robót - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane co najmniej z
ograniczeniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.
Kierownik robót - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane co najmniej z
ograniczeniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w punkcie 1) powyżej musi być spełniony w całości przez co najmniej
jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów
musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
- warunek określony w punkcie 2) powyżej zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek albo
wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami.
W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór druku załącznik nr 5 do SWZ), w którym wskażą które
roboty budowlane wykonane będą przez poszczególnych wykonawców.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie
doświadczania, warunek określony w punkcie 1) powyżej musi być spełniony w całości przez
podmiot udostępniający zasób.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot
udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy brak podstaw do wykluczenia z postępowania
na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 1 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca
wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określone
w części III SWZ (wzór druku załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców, w
zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku załącznik nr 4 do SWZ).
5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) - (wzór druku załącznik nr 5 do SWZ) należy złożyć w formie
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku
załącznik nr 7 do SWZ).
2. Dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 8 do
SWZ).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
60 000 zł
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, 3, 4 oraz ust. 2 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
dotyczących:
1) terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) wystąpienia siły wyższej czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie
mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy
wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych,
h) w przypadku odkrycia na terenie budowy przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o
znaczeniu historycznym bądź innych przedmiotów podlegających ochronie.
2) technologii wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy w
następujących przypadkach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych instalacji,
c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
3) zmiany osób wymienionych w § 12 niniejszej umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.