Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. ANDRZEJA STRUGA, nr 29
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
biuro@tbs.stargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Spokojnej w Stargardzie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewidencyjnym 23 w obrębie 15 miasta Stargard przy ulicy Spokojnej.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej w szczególności:
a) projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) projekty techniczne we wszystkich branżach (zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, projekt drogowy, projekt zieleni),
c) projekty techniczne przyłączy i instalacji zewnętrznych do budynków,
d) przedmiary robót,
e) kosztorysy inwestorskie i nakładcze dla poszczególnych branż z podziałem na odpowiednie stawki podatku VAT,
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
g) wykonanie wykazu parametrów równoważnych dla zastosowanych w projekcie materiałów lub norm, tak, aby dokumentacja projektowa mogła stanowić opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wyłonienie wykonawców budowy obiektów prowadzonym zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych,
3) pełnienie nadzoru autorskiego.

CPV: 71000000-8, 71322000-1, 71400000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00120369, TT/PN-2247-5/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.tbs-stargard.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.tbs-stargard.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
Elektronicznie na adres e-mail: biuro@tbs.stargard.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://tbs-stargard.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja". UWAGA! Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy ezamawiajacy.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://tbs-stargard.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod
z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się";
3) UWAGA! Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym
w ww. potwierdzeniu.
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".
7. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., zwanym dalej ,,RODO"), informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stargardzkie TBS Sp. z o. o. z siedzibą przy Ul. Andrzeja Struga 29, 73-110 Stargard, tel. 91 819 24 20, fax 91577 15 35 www.tbs.stargard.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@tbs.stargard.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewidencyjnym 23
w obrębie 15 miasta Stargard przy ulicy Spokojnej w Stargardzie" w trybie podstawowym
z możliwością przeprowadzenia negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami ustawy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania niema zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego),
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 12:00
Miejsce składania ofert: www.tbs-stargard.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

Wymagania:
5. Wadium. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości 3 000 zł w terminie do 06.08.2021r. do godz.12.00. Wadium wnoszone jest w formach określonych art. 97 ust.7 ustawy:
a) gwarancje i poręczenia - należy załączyć do oferty w formie oryginału w postaci elektronicznej sporządzonego przez Gwaranta (poręczyciela). Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie Zamawiającemu pliku, który Wykonawca otrzymał od gwaranta (poręczyciela),
b) w przypadku pieniądza - przelewem na konto Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 10 1240 3901 1111 0000 4220 4466. Zamawiający przyjmuje, że dochowany będzie termin wniesienia wadium jeżeli najpóźniej 06.08.2021r. r. do godz. 12:00 środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny, termin dokonania zlecenia przelewu. Dokument przelewu winien być opisany adnotacją (wadium, nazwa zadania),
c) gwarancje i poręczenia powinny być wystawione na okres nie krótszy niż okres związania ofertą - do dnia, w którym upływa 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. co najmniej do 04.09.2021r. (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert - dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem pierwszym związania); w przypadku zmiany terminu składania ofert odpowiedniej zmianie podlega również termin związania ofertą. W przypadku gwarancji lub poręczenia, z treści tych dokumentów musi
w szczególności jednoznacznie wynikać: zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 98 ust. 6 ustawy bez potwierdzania tych okoliczności; w treści gwarancji lub poręczenia winien być wskazany adres e-mail gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający przesyłać będzie oświadczenia
o zwrocie wadium;
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
e) w przypadku przelewu w formularzu ofertowym należy podać informację o numerze konta bankowego, na który należy zwrócić wadium,
f) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 98 ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TT/PN-2247-5/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewidencyjnym 23 w obrębie 15 miasta Stargard przy ulicy Spokojnej.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej w szczególności:
a) projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) projekty techniczne we wszystkich branżach (zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, projekt drogowy, projekt zieleni),
c) projekty techniczne przyłączy i instalacji zewnętrznych do budynków,
d) przedmiary robót,
e) kosztorysy inwestorskie i nakładcze dla poszczególnych branż z podziałem na odpowiednie stawki podatku VAT,
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
g) wykonanie wykazu parametrów równoważnych dla zastosowanych w projekcie materiałów lub norm, tak, aby dokumentacja projektowa mogła stanowić opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wyłonienie wykonawców budowy obiektów prowadzonym zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych,
3) pełnienie nadzoru autorskiego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przeprowadzi w oparciu o kryteria:
1) kryterium A - cena brutto waga 70 %
Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej 0-70 pkt
Oferta najtańsza otrzyma 70 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.

2) kryterium jakościowe B - doświadczenie osoby z branży architektonicznej wyznaczonej do realizacji zamówienia - waga 30%
Jeżeli Wykonawca wyznaczy do prac projektowych osobę z branży architektonicznej, która wykaże się zaprojektowaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej czterech dokumentacji projektowych (składających się z projektu budowlanego/architektoniczno-budowlanego, dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz projektu wykonawczego/technicznego), opracowanych w ramach odrębnych zleceń, dotyczących budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego - otrzyma on 30 pkt.
Jeżeli wykaże trzy opracowania j.w. - otrzyma 20 pkt.
Jeżeli wykaże dwa opracowania j.w.- otrzyma 10 pkt.
Niewykazanie żadnego opracowania, bądź wykazanie jednego j.w. skutkuje przyznaniem 0 pkt, co jest równoznaczne z odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Niezłożenie w ofercie Informacji o doświadczeniu projektanta z branży architektonicznej przyjmowane będzie przez Zamawiającego jako niedysponowanie przez Wykonawcę osobą posiadającą doświadczenie opisane w niniejszym kryterium i w konsekwencji Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt, co jest równoznaczne z odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby oferta Wykonawcy w kryterium jakościowym B otrzymała minimum 10 pkt. Oferta Wykonawcy, który w kryterium B otrzyma 0 pkt zostanie odrzucona!

Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która otrzyma najwięcej punktów ze wszystkich kryteriów wg wzoru: X = liczba punktów z kryterium A + liczba punktów z kryterium B.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby z branży architektonicznej wyznaczonej do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia:
1) Zdolność techniczna (doświadczenie). O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrze oraz elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne), dla których uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, wykonanych w ramach odrębnych zleceń, przy czym przez "budynek wielorodzinny" Zamawiający rozumie każdy budynek mieszkalny inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawcy, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz w przypadku zażądania przez Zamawiającego, informacje zawarte w wykazie usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. W wykazie należy wskazać jedynie zamówienia, które odpowiadają usługom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) zamówień;
2) Zdolność techniczna - doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum. Jeżeli Wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum, Zamawiający wymaga, aby doświadczenie miało charakter realny (nie jedynie formalny), adekwatny do wymaganego doświadczenia w wykonywaniu konkretnych robót zdefiniowanych przy warunku udziału
w postępowaniu w ramach zdolności technicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo badania rzeczywistego udziału Wykonawcy w realizacji wykazywanego zamówienia. Za realny charakter doświadczenia uznaje się np. wykonywanie osobiście przez Wykonawcę w ramach konsorcjum tych branżowych opracowań, które swym zakresem odpowiadają usługom wskazanym w warunku zdolności technicznej niniejszego postępowania. Podobnie, za doświadczenie o realnym charakterze uznane zostanie przez Zamawiającego doświadczenie, jeżeli Wykonawca był liderem (pełnomocnikiem) konsorcjum i odpowiadał za koordynację całości zadania. Odwrotnie -
w sytuacji, gdy Wykonawca w ramach konsorcjum wykonał poboczne, jedynie towarzyszące głównemu przedmiotowi zamówienia opracowania - Zamawiający nie będzie mógł uznać, że Wykonawca, jako członek konsorcjum, posiada wymagane doświadczenie w realizacji głównego przedmiotu zamówienia. Wszelkie istotne, w opinii Wykonawcy, argumenty i okoliczności przemawiające za uznaniem jego doświadczenia nabytego w ramach konsorcjum Wykonawca przedstawia w przedkładanym wykazie wykonanych usług;
3) Zdolność zawodowa. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują wielobranżowym zespołem projektantów, tj. zespołem osób, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i drogowej oraz minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu każdego z projektantów. Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności zawodowej, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz w przypadku zażądania przez Zamawiającego, wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (przewidzianych do projektowania) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać informacje dotyczące osób przewidzianych do prac projektowych w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: e) Informacja o doświadczeniu projektanta branży architektonicznej - jako przedmiotowy środek dowodowy, stanowiący kryterium oceny ofert, zgodnie z załącznikiem nr 7 SWZ,
2) W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. W wykazie należy wskazać usługi roboty, które odpowiadają usługom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) zamówień. Wykaz należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 4 SWZ,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi projektowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać informacje dotyczące zespołu projektowego w zakresie branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i drogowej. Wykaz należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 5 SWZ,
3) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
4) Do przedkładanych dokumentów, a w tym dokumentów składanych w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP zastosowanie mają przepisy rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415);
5) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
5. Wadium. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości 3 000 zł w terminie do 06.08.2021r. do godz.12.00. Wadium wnoszone jest w formach określonych art. 97 ust.7 ustawy:
a) gwarancje i poręczenia - należy załączyć do oferty w formie oryginału w postaci elektronicznej sporządzonego przez Gwaranta (poręczyciela). Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie Zamawiającemu pliku, który Wykonawca otrzymał od gwaranta (poręczyciela),
b) w przypadku pieniądza - przelewem na konto Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 10 1240 3901 1111 0000 4220 4466. Zamawiający przyjmuje, że dochowany będzie termin wniesienia wadium jeżeli najpóźniej 06.08.2021r. r. do godz. 12:00 środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny, termin dokonania zlecenia przelewu. Dokument przelewu winien być opisany adnotacją (wadium, nazwa zadania),
c) gwarancje i poręczenia powinny być wystawione na okres nie krótszy niż okres związania ofertą - do dnia, w którym upływa 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. co najmniej do 04.09.2021r. (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert - dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem pierwszym związania); w przypadku zmiany terminu składania ofert odpowiedniej zmianie podlega również termin związania ofertą. W przypadku gwarancji lub poręczenia, z treści tych dokumentów musi
w szczególności jednoznacznie wynikać: zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 98 ust. 6 ustawy bez potwierdzania tych okoliczności; w treści gwarancji lub poręczenia winien być wskazany adres e-mail gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający przesyłać będzie oświadczenia
o zwrocie wadium;
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
e) w przypadku przelewu w formularzu ofertowym należy podać informację o numerze konta bankowego, na który należy zwrócić wadium,
f) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 98 ustawy
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4) Zdolność techniczna Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający określa szczególny sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunków udziału w postępowaniu. Warunek zdolności technicznej (doświadczenia) nie podlega sumowaniu - oznacza to, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) musi wykazać się samodzielnie realizacją wymaganych usług co do ilości
i zakresu. Warunek zdolności technicznej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie wymaganych usług, ale żaden z nich nie wykonał samodzielnie wszystkich wymaganych usług określonych w pkt 1. Zamawiający uznaje za dostatecznie doświadczonego jedynie tego Wykonawcę, który co najmniej dwukrotnie zrealizował usługę opisaną jako warunek udziału w postępowaniu. Spełnienie warunku doświadczenia przez jednego uczestnika konsorcjum oznacza spełnienie warunku przez całe konsorcjum. Warunek zdolności zawodowej będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą dysponowanie wymaganymi osobami. Możliwa jest zatem sytuacja, w której jeden z Wykonawców wykazuje zdolność (doświadczenie) techniczną, a drugi Wykonawca wykazuje spełnienie warunku zdolności zawodowej.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wg wzoru załącznika nr 2a SWZ,
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
7. Zakres możliwości dokonywania zmiany umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania następujących zmian w umowie:
1) zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2) zmiana umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy - w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadkach zmian, o których mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu zakończenia usługi.
3) zmiana umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy - w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 439 ustawy,
4) w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przeprowadzi w oparciu o kryteria:
1) kryterium A - cena brutto waga 70 %
Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej 0-70 pkt
Oferta najtańsza otrzyma 70 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.

2) kryterium jakościowe B - doświadczenie osoby z branży architektonicznej wyznaczonej do realizacji zamówienia - waga 30%
Jeżeli Wykonawca wyznaczy do prac projektowych osobę z branży architektonicznej, która wykaże się zaprojektowaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej czterech dokumentacji projektowych (składających się z projektu budowlanego/architektoniczno-budowlanego, dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz projektu wykonawczego/technicznego), opracowanych w ramach odrębnych zleceń, dotyczących budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego - otrzyma on 30 pkt.
Jeżeli wykaże trzy opracowania j.w. - otrzyma 20 pkt.
Jeżeli wykaże dwa opracowania j.w.- otrzyma 10 pkt.
Niewykazanie żadnego opracowania, bądź wykazanie jednego j.w. skutkuje przyznaniem 0 pkt, co jest równoznaczne z odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Niezłożenie w ofercie Informacji o doświadczeniu projektanta z branży architektonicznej przyjmowane będzie przez Zamawiającego jako niedysponowanie przez Wykonawcę osobą posiadającą doświadczenie opisane w niniejszym kryterium i w konsekwencji Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt, co jest równoznaczne z odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby oferta Wykonawcy w kryterium jakościowym B otrzymała minimum 10 pkt. Oferta Wykonawcy, który w kryterium B otrzyma 0 pkt zostanie odrzucona!

Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która otrzyma najwięcej punktów ze wszystkich kryteriów wg wzoru: X = liczba punktów z kryterium A + liczba punktów z kryterium B.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby z branży architektonicznej wyznaczonej do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.