Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu oraz wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu oraz wyposażenia

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Plon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zdrojowa 32
38-610 Polańczyk
powiat: leski
601 911 975
plon@onet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60161
Województwo: podkarpackie
Miasto: Polańczyk
Wadium: ---
Nr telefonu: 601 911 975
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA, montaż i uruchomienie sprzętu oraz wyposażenia dla NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Plon, w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego PLON Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury".
Powstaje w kontekście projektu
RPPK.06.01.00-18-0004/20 - "Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Plon Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury"

Część 1
DOSTAWA i montaż urządzeń kuchennych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA, montaż i uruchomienie sprzętu oraz wyposażenia dla NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Plon, w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego PLON Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury". Część 1 - DOSTAWA i montaż urządzeń kuchennych.
Okres gwarancji
3 lata

Część 2
DOSTAWA i montaż telewizorów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA, montaż i uruchomienie sprzętu oraz wyposażenia dla NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Plon, w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego PLON Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury". Część 2 - DOSTAWA i montaż telewizorów.
Okres gwarancji
3 lata

Część 3
DOSTAWA i montaż lokalnego systemu przywoławczego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA, montaż i uruchomienie sprzętu oraz wyposażenia dla NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Plon, w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego PLON Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury". Część 3 - DOSTAWA i montaż lokalnego systemu przywoławczego.
Okres gwarancji
3 lata

Część 4
DOSTAWA i montaż kriosauny

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA, montaż i uruchomienie sprzętu oraz wyposażenia dla NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Plon, w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego PLON Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury". Część 4 - DOSTAWA i montaż kriosauny.
Okres gwarancji
3 lata

CPV: 39221000-7, 39314000-6, 32324100-1, 32540000-0, 48814000-7, 33100000-1

Dokument nr: 2021-6126-60161

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
leski
Gmina
Solina
Miejscowość
Polańczyk
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-10-01
Koniec realizacji
2021-10-29
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin realizacji zamówienia:

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
leski
Gmina
Solina
Miejscowość
Polańczyk
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-09-20
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
leski
Gmina
Solina
Miejscowość
Polańczyk
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-10-01
Koniec realizacji
2021-10-29
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin realizacji zamówienia:

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
leski
Gmina
Solina
Miejscowość
Polańczyk
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-09-20
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Możliwość wprowadzenia istotnych zmian dotyczy sytuacji, w której spełniono łącznie nw. przesłanki:
o Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć
o Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
3. Zmiany można dokonać również w przypadku, gdy wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
o w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy
4. Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności z:
? zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy;
? zmiany terminu realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; zmiana terminów określonych umową będzie jednak dopuszczalna tylko w przypadku, gdy konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w szczególności: działanie siły wyższej, klęska, akt terroru, katastrofa, pandemia - o okres trwania tych okoliczności. W przypadku wystąpienia niesprzyjających, niekorzystnych warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie prac budowlanych lub uniemożliwiających dojazd na teren budowy lub uniemożliwiających spełnienie wymogów technologicznych lub realizację w sposób określony umową i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a powstała z tego powodu przeszkoda w terminowej realizacji robót pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z powstałym opóźnieniem - o okres trwania tych warunków. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Zamawiającego.
? zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby te spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
? zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu dostawy, zmiany umówionego zakresu dostawy);
? zmiany umówionego zakresu dostaw - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych).
5. Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferent musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli okres działalności podmiotu jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 zamówienia, którego przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia. Należy przez to rozumieć:
- dostawę i montaż urządzeń kuchennych o wartości netto min. 80 000,00 zł - w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia,
- dostawę i montaż telewizorów o wartości netto min. 40 000,00 zł - w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia,
- dostawę i montaż systemu przywoławczego o wartości netto min. 20 000,00 zł - w przypadku składania oferty na część 3 zamówienia,
- dostawę i montaż kriosauny o wartości netto min. 70 000,00 zł - w przypadku składania oferty na część 4 zamówienia,
Do oferty należy dołączyć wykaz ww. robót z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie i prawidłowe ukończenie (np. referencje, protokoły odbioru i inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty).
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Wykaz doświadczenia - według załączonego przez Zamawiającego wzoru;
c) Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (referencje, listy intencyjne, protokoły odbioru itp.);
d) Formularz oferty - według załączonego przez Zamawiającego wzoru;
e) Formularz asortymentowo - cenowy - według załączonego przez Zamawiającego wzoru;
f) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - według załączonego przez Zamawiającego wzoru;
g) Tabela parametrów technicznych - według załączonego przez Zamawiającego wzoru;
h) Potwierdzenie wpłaty wadium lub potwierdzenie wniesienia gwarancji wadialnej - dot. części 1 i 4 zamówienia;
i) Zaparafowany wzór umowy.
Powyższe załączniki należy przedstawić w formie oryginałów dokumentów lub poświadczonych dokumentów za zgodność z oryginałem - przed wykonaniem obić pieczęcią firmową/pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-20
Data ostatniej zmiany
2021-07-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 80%
Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x maksymalna ilość punktów x waga %
Maksymalna ilość punktów do obliczeń: 100
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dodatkowa gwarancja - 20%
Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób:
a) Jeżeli Wykonawca udzieli 1 rok dodatkowej gwarancji jakości na wykonane dostawy - 10 punktów.
b) Jeżeli Wykonawca udzieli 2 lata dodatkowej gwarancji jakości lub więcej na wykonane dostawy - 20 punktów.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 80%
Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x maksymalna ilość punktów x waga %
Maksymalna ilość punktów do obliczeń: 100
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dodatkowa gwarancja - 20 %
Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób:
a) Jeżeli Wykonawca udzieli 1 rok dodatkowej gwarancji jakości na wykonane dostawy - 10 punktów.
b) Jeżeli Wykonawca udzieli 2 lata dodatkowej gwarancji jakości lub więcej na wykonane dostawy - 20 punktów.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 80%
Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x maksymalna ilość punktów x waga %
Maksymalna ilość punktów do obliczeń: 100
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dodatkowa gwarancja - 20%
Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób:
a) Jeżeli Wykonawca udzieli 1 rok dodatkowej gwarancji jakości na wykonane dostawy - 10 punktów.
b) Jeżeli Wykonawca udzieli 2 lata dodatkowej gwarancji jakości lub więcej na wykonane dostawy - 20 punktów.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 80%
Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x maksymalna ilość punktów x waga %
Maksymalna ilość punktów do obliczeń: 100
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dodatkowa gwarancja - 20%
Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób:
a) Jeżeli Wykonawca udzieli 1 rok dodatkowej gwarancji jakości na wykonane dostawy - 10 punktów.
b) Jeżeli Wykonawca udzieli 2 lata dodatkowej gwarancji jakości lub więcej na wykonane dostawy - 20 punktów.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jan Mazurek
tel.: 601 911 975
e-mail: plon@onet.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.