Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Przedmiot:

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
powiat: Warszawa
dzp@wat.edu.pl
https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - TEREN OTWARTY
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej Wojskowej Akademii Technicznej - teren otwarty.
ZAKRES ROBÓT:
1) Wykonać brakujący odcinek kanalizacji teletechnicznej, wraz z odtworzeniem nawierzchni
w relacji KLUB WAT - strzelnica Galileusza;
2) Zmodernizować kanalizację techniczną z rur PCW 110 mm, 1 warstwa, wraz z odtworzeniem nawierzchni, w relacji: KLUB WAT - budynek 70; KLUB WAT - budynek 22; KLUB WAT - BIBLIOTEKA; BIBLIOTEKA - budynek 144; BIBLIOTEKA - AW4; KLUB WAT - budynek 229; KLUB WAT- budynek AW1 BIBLIOTEKA WAT - budynek 15; BIBLIOTEKA WAT - MCPD
3) Przeprowadzić odnowę wszystkich studni które objęte są robotami.
4) Zmodernizować studnię teletechniczną typu SK2 z ciężką pokrywą, wraz z odtworzeniem nawierzchni - sztuk 1 przy budynku 45.
5) Zmodernizować przyłącza do budynków od istniejących studni kanalizacji technicznej we wskazanym miejscu lub ich konserwacja wraz z uszczelnieniem, dotyczy budynków:Klub WAT; Biblioteka WAT; "Strzelnica Galileusza" ; Bud. 70; AW1; AW2; AW4; Dom Asystenta; Bud. 22 teren zew; Bud. 144; Bud. 15
6) Modernizacja linii kablowej przez ostawa, wciągniecie i montaż kabla I/A-DQ(ZN=B)H146E wraz z zarobieniem na patchpanelach 1U48 LC/APC relacji pom PD bud 70 - pom. PD KLUB WAT; BIBLIOTEKI WAT - pom PD KLUB WAT; BIBLIOTEKI WAT - MCPD; PD BIBLIOTEKI WAT - pom PD KLUB WAT.
7) DOSTAWA, wciągniecie i montaż kabla I/A-DQ(ZN=B)H48E wraz z rozszyciem na patchpanelach 1U48 LC/PC relacji pom PD BIBLIOTEKI WAT - pom PD AW1; BIBLIOTEKI WAT - pom PD AW4; PD BIBLIOTEKI WAT - pom PD Dom Asystenta; BIBLIOTEKI WAT - pom PD BUD 15; BIBLIOTEKI WAT - pom PD BUD 144; pom 34 - pom PD BUD 61; PD KLUB WAT - pom PD Strzelnica Galileusza; KLUB WAT - pom PD AW2; PD KLUB WAT - pom PD BUD 22; instalacja wewnątrz Bud 22 i 24
8) DOSTAWA szafy rakowej 42U z orgaizerami bocznymi oraz jej montaż i przełożenie urządzeń
w PD BUD24; DS3 oraz BIBLIOTEKI WAT
9) DOSTAWA szafy rakowej 24U z organizerami bocznymi oraz jej montaż i przełożenie urządzeń w BIBLIOTEKI WAT; DS3; BUD 22
10) DOSTAWA szafy rakowej 12U z organizerami bocznymi oraz jej montaż i przełożenie urządzeń w BUD 15
11) DOSTAWA, wciągniecie i montaż kabla YTKSY15X4X05 wraz z rozszyciem relacji połączenie szafy W7 z szafami wewnętrznymi oraz WPD BUD AW1; AW6
12) DOSTAWA, wciągniecie i montaż kabla XTKMX25X4X05PŻ wraz z rozszyciem relacji PD (patch panel ISDN 1U CAT3/50 PAR) BIBLIOTEKA WAT - BUD15 - 102m
13) DOSTAWA i montaż klimatyzatora, w pom PD bud 22 oraz DS3
14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

CPV: 45314000-1, 45310000-3, 45331000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00120281, 63/DIN/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wat.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wat.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox
w wersji wspieranej przez producenta;
2) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny Platformy ezamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze;
3) należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w Platformie ezamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę;
4) przed uruchomieniem Platformy ezamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
3. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, .xls, .doc, .zip.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązki informacyjne wykonawcy wynikające z RODO.
1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty udostępniające zasoby, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO),
2) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO,
3) w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Obowiązek informacyjny zostanie spełniony poprzez akceptację w formularzu ofertowym oświadczenia RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wat.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: https://wat.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 63/DIN/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej Wojskowej Akademii Technicznej - teren otwarty.
ZAKRES ROBÓT:
1) Wykonać brakujący odcinek kanalizacji teletechnicznej, wraz z odtworzeniem nawierzchni
w relacji KLUB WAT - strzelnica Galileusza;
2) Zmodernizować kanalizację techniczną z rur PCW 110 mm, 1 warstwa, wraz z odtworzeniem nawierzchni, w relacji: KLUB WAT - budynek 70; KLUB WAT - budynek 22; KLUB WAT - BIBLIOTEKA; BIBLIOTEKA - budynek 144; BIBLIOTEKA - AW4; KLUB WAT - budynek 229; KLUB WAT- budynek AW1 BIBLIOTEKA WAT - budynek 15; BIBLIOTEKA WAT - MCPD
3) Przeprowadzić odnowę wszystkich studni które objęte są robotami.
4) Zmodernizować studnię teletechniczną typu SK2 z ciężką pokrywą, wraz z odtworzeniem nawierzchni - sztuk 1 przy budynku 45.
5) Zmodernizować przyłącza do budynków od istniejących studni kanalizacji technicznej we wskazanym miejscu lub ich konserwacja wraz z uszczelnieniem, dotyczy budynków:Klub WAT; Biblioteka WAT; "Strzelnica Galileusza" ; Bud. 70; AW1; AW2; AW4; Dom Asystenta; Bud. 22 teren zew; Bud. 144; Bud. 15
6) Modernizacja linii kablowej przez ostawa, wciągniecie i montaż kabla I/A-DQ(ZN=B)H146E wraz z zarobieniem na patchpanelach 1U48 LC/APC relacji pom PD bud 70 - pom. PD KLUB WAT; BIBLIOTEKI WAT - pom PD KLUB WAT; BIBLIOTEKI WAT - MCPD; PD BIBLIOTEKI WAT - pom PD KLUB WAT.
7) Dostawa, wciągniecie i montaż kabla I/A-DQ(ZN=B)H48E wraz z rozszyciem na patchpanelach 1U48 LC/PC relacji pom PD BIBLIOTEKI WAT - pom PD AW1; BIBLIOTEKI WAT - pom PD AW4; PD BIBLIOTEKI WAT - pom PD Dom Asystenta; BIBLIOTEKI WAT - pom PD BUD 15; BIBLIOTEKI WAT - pom PD BUD 144; pom 34 - pom PD BUD 61; PD KLUB WAT - pom PD Strzelnica Galileusza; KLUB WAT - pom PD AW2; PD KLUB WAT - pom PD BUD 22; instalacja wewnątrz Bud 22 i 24
8) Dostawa szafy rakowej 42U z orgaizerami bocznymi oraz jej montaż i przełożenie urządzeń
w PD BUD24; DS3 oraz BIBLIOTEKI WAT
9) Dostawa szafy rakowej 24U z organizerami bocznymi oraz jej montaż i przełożenie urządzeń w BIBLIOTEKI WAT; DS3; BUD 22
10) Dostawa szafy rakowej 12U z organizerami bocznymi oraz jej montaż i przełożenie urządzeń w BUD 15
11) Dostawa, wciągniecie i montaż kabla YTKSY15X4X05 wraz z rozszyciem relacji połączenie szafy W7 z szafami wewnętrznymi oraz WPD BUD AW1; AW6
12) Dostawa, wciągniecie i montaż kabla XTKMX25X4X05PŻ wraz z rozszyciem relacji PD (patch panel ISDN 1U CAT3/50 PAR) BIBLIOTEKA WAT - BUD15 - 102m
13) Dostawa i montaż klimatyzatora, w pom PD bud 22 oraz DS3
14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej
4.2.6.) Główny kod CPV: 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie
2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania, polegające na Modernizacji sieci telekomunikacyjnej w budynkach użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 600 000,00 zł brutto łącznie oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
- przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane.
b) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia z których wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika budowy w specjalności instalacji telekomunikacyjnej oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacji elektrycznych oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacji sanitarnych oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w myśl ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, lub są wykonywane należycie.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika
ww. pełnomocnictwo: poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.
Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w ust. 1 zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacjach wymienionych w Rozdz. XIII pkt. 7 SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.