Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie usterek i awarii, wykonywanie prac systematycznych i konserwacyjnych oraz...

Przedmiot:

Usuwanie usterek i awarii, wykonywanie prac systematycznych i konserwacyjnych oraz prowadzenie gospodarki materiałowej w obszarze gospodarki wodno ściekowej, instalacja odsiarczania spalin i układu odzysku ciepła

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Ciepło sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku
ul. Warszawska nr 27
15-062 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 654 95 29, tel. kom. +48 695 621 094
barbara.antoniuk@enea.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: tel. 85 654 95 29, t
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ENEA Ciepło sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o regulamin wewnętrzny Zamawiającego, dla którego nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

Świadczenie usług serwisowych w zakresie mechanicznym polegających na: usuwaniu usterek i awarii, wykonywaniu prac systematycznych i konserwacyjnych oraz prowadzeniu gospodarki materiałowej w obszarze gospodarki wodno ściekowej, instalacji odsiarczania spalin i układu odzysku ciepła w okresie 01.04.2022 - 31.03.2025 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłowni Białystok.

Dokument nr: OZ/261/BA/U/194/21

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.08.2021r o godz. 10.30 w Budynku A, sala nr 7 w Białymstoku, przy ul Generała Władysława Andersa 15.

Specyfikacja:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR OZ/261/BA/U/194/21, którą można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Składanie ofert:
ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, Ul. Generała Władysława Andersa 15, 15 - 124 Białystok lub złożyć osobiście w Kancelarii w Białymstoku, Budynek A przy ul Generała Władysława Andersa 15 w terminie do dnia 18.08.2021r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu umowy - 01.04.2022r
zakończenie realizacji Przedmiotu umowy - 31.03.2025r.

Wymagania:
Zamawiający organizuje zebranie (tzw. wizję lokalną) wszystkich zainteresowanych Wykonawców udziałem w niniejszym postępowaniu w dniu 03.08.2021r o godz. 11.00. Zebranie odbędzie się w Białymstoku, przy ul. Generała Władysława Andersa 15, Budynek A, pokój nr 7, następnie odbędzie się wizja lokalna miejsca realizacji przedmiotu zamówienia
Wymagane jest wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie niniejszego zamówienia muszą spełnić następujące warunki, tj:

Wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
Wykonawcy, którzy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym,
Wykonawcy, w stosunku do których nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono upadłości,
Wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,
Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz dysponują osobami z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, w tym:

Decyzję UDT do naprawy - stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów technologicznych.
Decyzję TDT do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania zbiorników transportowych oraz wytwarzania ich elementów.
Uprawnienia spawalnicze metoda: 141, grupa materiałowa FM1, FM5.
Zaświadczenie kwalifikacyjne TDT w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasa 8.
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zaświadczenie uprawniające do zgrzewania rurociągów z tworzyw sztucznych - metoda doczołowa 3,4; metoda elektrooporowa 3,6 i 3,8.
Uprawnienia I S do obsługi suwnic.
minimum 5 osób posiadających ważne Świadectwa kwalifikacyjne ,,E" dla Grupy 2 obejmującej urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

pkt. 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
pkt. 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
pkt. 6. Pompy ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
pkt. 7. Sprężarki oraz instalacje sprężonego powietrza, o mocy powyżej 20 kW;
pkt. 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2,4, 6 i 7."

minimum 2 osoby posiadające ważne Świadectwa kwalifikacyjne ,,D" dla Grupy 2 obejmującej urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

pkt. 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
pkt. 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
pkt. 6. Pompy ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
pkt. 7. Sprężarki oraz instalacje sprężonego powietrza, o mocy powyżej 20 kW;
pkt. 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2, 4, 6 i 7."

Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy posługiwać się osobami uprawnionymi, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2019.1830 z dnia 25.09.2019).

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedno podobne do przedmiotu niniejszego zamówienie zrealizowane w elektrociepłowniach lub elektrowniach, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN netto i przedłożą co najmniej jedną opinię (referencje) z ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu wystawioną przez Zamawiającego (użytkownika) - na rzecz którego zamówienie było wykonywane.
Wykonawcy, którzy będą dysponować następującymi narzędziami, urządzeniami, pojazdami (minimum 1 sztuk):

Spawarki do spawania metodami: TIG, MIG, MAG oraz spawania elektrodą;
Sprzęt do transportu wewnętrznego o udźwigu min 2 tony;
Wiertarki;
Szlifierki kątowe i proste;
Ściągacze hydrauliczne;
Klucz dynamometryczny;
Rusztowania;
Giętarki do rur o średnicy zewnętrznej do 100 mm;
Przecinarki do rur;
Zgrzewarka do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych
Koparko-ładowarka

- oraz złożą informację o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Kryterium oceny ofert: Cena 100%.

Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Uwagi:
(adres korespondencyjny: ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. Generała Władysława Andersa 15, 15 - 124 Białystok)

Kontakt:
Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w sprawie przetargu jest Pani Barbara Antoniuk, tel. 85 654 95 29, tel. komórkowy +48 695 621 094

e - mail barbara.antoniuk@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.