Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4988z ostatnich 7 dni
19182z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont schodów wraz z remontem rampy budynku usługowego

Przedmiot:

Remont schodów wraz z remontem rampy budynku usługowego

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wojewodzianka"
ul. Drukarska 34
53-312 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71/367-43-31 wew. 12
r.letki@wojewodzianka.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 2 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 71/367-43-31 we
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZONEGO PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ ,,WOJEWODZIANKA"
na remont schodów wraz z remontem rampy budynku usługowego przy Ul. Drukarskiej 32 we Wrocławiu.
Uwaga!
- do wykonania przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość wyboru kilku oferentów.
1. Zakres prac do wykonania - wg załączonego obmiaru robót oraz szkicu sytuacyjnego (załącznik nr 1).

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert - część jawna nastąpi 04.08.2021 r. o godz. 10:00

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę oznaczoną hasłem: ,,Remont schodów wraz z remontem rampy budynku usługowego
przy Ul. Drukarskiej 32 we Wrocławiu" należy złożyć w siedzibie Spółdzielni do 04.08.2021 r. do godz. 9:30.

Wymagania:
2. Oferta powinna zawierać:
a) ryczałtową wartość robót netto i brutto, wynikającą z kosztorysu ofertowego,
b) proponowany termin wykonania robót,
c) czynniki cenotwórcze: r-g; Kp; Kz; Z,
d) okres gwarancji na wykonane roboty,
e) warunki płatności.
3. Dokumenty składające się na ofertę:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2),
b) kosztorys ofertowy,
c) dowód wpłaty wadium,
d) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłacie
składek (nie starsze, niż 3 miesiące, licząc od daty otwarcia ofert),
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) oświadczenie, że firma nie jest w likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe,
g) oświadczenie oferenta, że wykonawca udzieli gwarancji zabezpieczonej kaucją w wysokości ok. 3% wartości umowy,
h) referencje lub wykaz podobnych prac, wykonanych przez oferenta.
4. Z postępowania przetargowego będą wykluczeni wykonawcy:
a) w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
b) którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu przetargowym,
c) którzy złożyli nieprawdziwe informacje, mające wpływ na wynik postępowania przetargowego,
d) którzy nie wnieśli wadium,
e) którzy zalegają z zapłatą podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
5. Komisja przetargowa odrzuca oferty także w sytuacji, gdy:
a) nie odpowiadają one w sposób oczywisty warunkom przetargu,
b) zgłoszone zostały po wyznaczonym terminie,
c) są nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści (przeróbki, skreślenia).
6. Wadium przetargowe w kwocie 2 000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 03 1020 5242 0000 2302 0018 0489 do
dnia poprzedzającego przetarg.
7. Zwrot wadium przetargowego oferentom niewybranym do zawarcia umowy nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i ogłoszeniu
wyników, jednak nie później, niż w ciągu 3 dni roboczych.
8. Zwrot wadium przetargowego oferentowi wybranemu do wykonania robót nastąpi po podpisaniu umowy.
9. Wadium przetargowe przechodzi na rzecz zamawiającego wówczas, gdy:
a) oferent wycofa lub zmieni swoją ofertę w okresie jej ważności,
b) oferent wybrany do zawarcia umowy nie podpisze jej w ciągu 14 dni od otrzymania pisma akceptującego.
12. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie w ciągu 14 dni od daty części jawnej przetargu.
13. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

Kontakt:
Ewentualne pytania, dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować do Pana Rafała Letkiego - Dyrektora działu
eksploatacji i remontów, tel. 71/367-43-31 wew. 12, e-mail: r.letki@wojewodzianka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.