Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
424z dziś
4948z ostatnich 7 dni
19814z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie badania instalacji elektrycznej łącznie z wykonaniem pomiarów okresowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie badania instalacji elektrycznej łącznie z wykonaniem pomiarów okresowych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
33 4990602, faks 33 4990611
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 33 4990602, faks 33
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie badania instalacji elektrycznej łącznie z wykonaniem pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej w budynkach Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie ZGM
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu badania instalacji elektrycznej łącznie z wykonaniem pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej w budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

CPV: 71000000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00120482, ZGM/DZ-JR/79/2021/ADM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) w postępowaniu komunikacja, w
tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
a) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,
c) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu .
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) wszelkie pisma kierowane do Wykonawców, Zamawiający będzie przekazywał na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie Wykonawcy,
b) pisma Wykonawców kierowane do Zamawiającego będą przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej przetargi@zgm.eu ,
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji",
4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP),
5) w przypadku korzystania z formularzy komunikacyjnych z systemu ePUAP Zamawiający zaleca korzystanie z ePUAP za pośrednictwem systemu miniPortal:
a) w książce adresowej należy wpisać "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej",
b) elektroniczna skrzynka podawcza: /zgmbielsko/SkrytkaESP,
6) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB,
7) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Oświadczam, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ-JR/87/2021/DK
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) w związku z wejściem w życie przepisów
Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00051755/01 z dnia 2021-05-12 2021-05-12 Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy - Roboty budowlane fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, obowiązujących od dnia 25 maja 2018r., Zamawiający oraz Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym rozporządzeniu
obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są w następujący sposób: a) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację o przetwarzaniu danych osobowych otrzymanych w postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 13 do swz, b) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 13 do swz, o którym mowa w rozdziale V niniejszej specyfikacji.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-28 12:00
Miejsce składania ofert: przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; 2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/DZ-JR/79/2021/ADM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu badania instalacji elektrycznej łącznie z wykonaniem pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej w budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że w zależności od potrzeb, ilość pomiarów, nieruchomości i lokali, objętych zamówieniem, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie trwania umowy, ale nie więcej niż do 10% wartości całego zamówienia, przy czym:
a) podane ilości mogą ulec zmianie, w granicach unormowania określonych powyżej, również w przypadku przejęcia przez ZGM nowych nieruchomości w zarządzanie lub przekazania dotychczasowych nieruchomości innemu zarządcy. Zmiany takie nie wymagają zmiany umowy ani sporządzania aneksu do umowy,
b) zmiany ilości nieruchomości i lokali przewidzianych do wykonania pomiarów i badań instalacji elektrycznych będą sporządzane w trakcie trwania umowy, w ramach pisemnych korekt wprowadzanych do załącznika nr 1a - ,,Formularz cenowy" oraz załącznika nr 3 - ,,Wykaz budynków i lokali",
c) zmniejszenie lub zwiększenie ilości badań wraz z okresowymi pomiarami instalacji elektrycznej i odgromowej, przewidzianych do wykonania będzie następować od dnia zgłoszenia, przejęcia lub oddania przez Zamawiającego danego obiektu lub nieruchomości,
d) zamawiający ma prawo zmienić wykaz nieruchomości i lokali w ramach niniejszego zadania z zastrzeżeniem powyższego,
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
1. Cena oferty brutto ,,C" ,
2. Okres rękojmi i gwarancji ,,GR"40%
Jako kryteria wyboru ofert przyjmuje się kryterium ceny oraz kryterium rękojmi i gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy, warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o poniższe parametry wyrażone jako minimalne poziomy zdolności, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt. 1 ustawy):
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy):
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy):
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 zł wraz z dowodem zapłaty pierwszej składki ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 122 ust. 2 pkt. 4 ustawy):
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie, że dysponuje co najmniej:
a) co najmniej 2 osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające ich uprawnienia,
b) co najmniej 2 osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające ich uprawnienia,
Osoby te powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 8318) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane,
c) przy czym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dla osób o których mowa w pkt. 4 lit. a) i b) wymaganych uprawnień lub innych dokumentów równoważnych potwierdzających uprawnienia tych osób do wykonywania czynności w ww. zakresie,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa a art. 109 ust. 1 ustawy, w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa:
a) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale IV ust. 3 Specyfikacji, Wykonawca przedłoży odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca przedłoży sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do swz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1076 z późn. zmianami).W przypadku złożenia w postępowaniu oferty przez innego członka tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca dołączy do oświadczenia dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od tego wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa:
a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 zł wraz z dowodem zapłaty pierwszej składki ubezpieczenia. W przypadku posiadania polisy ubezpieczeniowej o wartości wyrażonej w innej walucie, zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia wartości polisy wg średniego kursu z dnia składania ofert na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej ,
b) w przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie ubezpieczenia wynosiła wymaganą wartość ustaloną zgodnie z postanowieniami pkt. 1 i niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt
c) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada dokument ubezpieczenia dotyczący tego podmiot potwierdzający, że ten podmiot (podwykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ustaloną zgodnie z postanowieniami pkt. 1 (jeżeli dotyczy),
d) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa a art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa:
a) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Specyfikacji, wykaz osób, w którym należy wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Wykonawca winien dysponować co najmniej:
- co najmniej 2 osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające ich uprawnienia,
- co najmniej 2 osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające ich uprawnienia,
b) przy czym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dla osób o których mowa w pkt. 4 lit. a) wymaganych uprawnień lub innych dokumentów równoważnych potwierdzających uprawnienia tych osób do wykonywania czynności w ww. zakresie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji,
3) jeżeli dotyczy - oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby stanowiące zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - załącznik nr 7 do swz,
4) wypełniony ,,Formularz ofertowy" - załącznik nr 1 do swz,
5) wypełniony ,,Formularz cenowy" (załącznik nr 1a) w którym została skalkulowana cena oferty, nie zawierający błędów w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp,
6) kosztorys ofertowy szczegółowy stanowiący obliczoną cenę jednostkową za wykonanie badania i pomiaru dla 1 lokalu objętego zamówieniem, Ceny należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z Prawem budowlanym oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przez który należy rozumieć kalkulację szczegółową polegającą na określeniu wartości kosztorysowej robót przez obliczenie dla pozycji objętych przedmiarem robót wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich), doliczeniu narzutów i przemnożeniu tych wartości przez ilości jednostek przedmiarowych robót w obiekcie lub jego elemencie, wykonany na podstawie przedmiaru robót, nie zawierający błędów w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie ust. 223 ust. 2 ustawy Pzp,

7) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 12 do Specyfikacji,

8) wykazu części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem ich procentowej wartości, jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca przewiduje powierzenie części podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli są mu znane sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji,

9) w przypadku złożenia oferty wspólnej, informację o usługach wykonywanych przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na druku stanowiącym załącznik nr 10 do swz,

10) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
11) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt. 1, 2 i 6,

12) W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty inforację, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy pzp),

13) Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów - podwykonawców, dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza oraz załącza do oferty informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 7 do swz.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale IV i V Specyfikacji. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,
2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu,
3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zgodnie z art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiana jest istotna, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. W oparciu o postanowienia art. 455ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:
1) zmiany wynagrodzenia w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku,
2) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
3) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia dodatkowych usług, tego samego rodzaju,
4) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży koszty wykonywania przedmiotu umowy,
5) gdy zmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności zmiany przepisów dotyczących świadczonej usługi,
6) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej,
7) wskazania nowego podwykonawcy bądź zmiany wskazanych w § 6 podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez aktualnych podwykonawców.
3. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.
4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 454 ustawy.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót, zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych.
7. Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, nastąpi wyłącznie za zgodą obu stron umowy.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
1. Cena oferty brutto ,,C" ,
2. Okres rękojmi i gwarancji ,,GR"40%
Jako kryteria wyboru ofert przyjmuje się kryterium ceny oraz kryterium rękojmi i gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-26

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.