Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa nowej koparko - ładowarki

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa nowej koparko - ładowarki

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Rydułtowach
ul. Raciborska 150
44-280 Rydułtowy
powiat: wodzisławski
324577097
zgk.rydultowy@onet.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rydułtowy
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 324577097
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA nowej koparko - ładowarki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach.
2. Specyfikacja techniczna koparko-ładowarki:
1) koparko - ładowarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2021,
2) koparko - ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
3) silnik wysokoprężny o pojemności max. 4,8 l, turbodoładowany o mocy maksymalnej min. 70 kW spełniający normę emisji spalin TIER 4 lub STAGE 4, bez zastosowania filtra cząstek stałych ,,DPF",
4) napęd koparko - ładowarki na dwie osie z możliwością wyboru napędu na jedną oś,
5) koła jezdne: przednie 18", tylne o rozmiarze 28",
6) blokada dyferencjału na tylnej osi 100%,
7) skrzynia biegów manualna, minimum cztery biegi do przodu i cztery biegi do tyłu,
8) 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny z układem wspomagania ,
9) układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 160 litrów/min i maksymalnym ciśnieniu roboczym min. 200 bar,
10) podpory tylne, wysuwane hydraulicznie,
11) błotniki kół przednich i tylnych,
12) ogrzewana i wentylowana kabina operatora z obrotowym fotelem i pasem bezpieczeństwa, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z poziomem hałasu w kabinie do 80 dB,
13) masa maszyny min. 8000 kg, max 9500kg,
14) zbiornik paliwa o pojemności min. 130 litrów,
15) instalacja 12V,
16) sygnał cofania,
17) oświetlenie drogowe i robocze,
18) lampa ostrzegawcza typu ,,kogut" montowana na magnes,
19) trójkąt,
20) apteczka,
21) gaśnica.
3. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:
1) sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka,
2) maszyna musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki,
3) łyżka dzielona (otwierana), wielofunkcyjna z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania, wyrównywania, z zębami oraz widłami do palet,
4) pojemność łyżki ładowarki min. 1,0 m3,
5) wysokość do sworznia obrotu łyżki min. 3,4 m,
6) udźwig łyżki (na środku ciężkości łyżki ) min. 3000 kg.
4. Osprzęt koparkowy koparko-ładowarki:
1) sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni hydraulicznych,
2) możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,
3) wyposażona w szybkozłącze mechaniczne do szybkiej zmiany łyżek,
4) łyżki koparkowe montowane na szybkozłączu o szerokości 450 mm, 600mm,
5) łyżka skarpowa o szerokości 1200 mm montowana na szybkozłączu,
6) ramię koparkowe o zmiennej długości (z wysuwem teleskopowym),
7) głębokość kopania min. 5,0 m,
8) linia hydrauliczna do młota lub frezarki,

CPV: 43200000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00120483, 01/ZP/ZGK/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zgk.rydultowy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https:/epuap.gov.pl/wps/portal akaluza@zgk-rydultowy.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej akaluza@zgk-rydultowy.com.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 11 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie: doc, docx, odt, pdf lub rtf. Zaleca się przesyłanie plików w formacie pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Rydułtowach 44-280 przy Ul. Raciborskiej 150, tel.: 324577097, e-mail: zgk.rydultowy@onet.pl, strona internetowa: www.zgk.rydultowy.pl,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej jest Pan Michał Sobik,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Dostawę koparko - ładowarki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach, znak sprawy: 01/ZP/ZGK/2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-28 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 01/ZP/ZGK/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach.
2. Specyfikacja techniczna koparko-ładowarki:
1) koparko - ładowarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2021,
2) koparko - ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
3) silnik wysokoprężny o pojemności max. 4,8 l, turbodoładowany o mocy maksymalnej min. 70 kW spełniający normę emisji spalin TIER 4 lub STAGE 4, bez zastosowania filtra cząstek stałych ,,DPF",
4) napęd koparko - ładowarki na dwie osie z możliwością wyboru napędu na jedną oś,
5) koła jezdne: przednie 18", tylne o rozmiarze 28",
6) blokada dyferencjału na tylnej osi 100%,
7) skrzynia biegów manualna, minimum cztery biegi do przodu i cztery biegi do tyłu,
8) 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny z układem wspomagania ,
9) układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 160 litrów/min i maksymalnym ciśnieniu roboczym min. 200 bar,
10) podpory tylne, wysuwane hydraulicznie,
11) błotniki kół przednich i tylnych,
12) ogrzewana i wentylowana kabina operatora z obrotowym fotelem i pasem bezpieczeństwa, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z poziomem hałasu w kabinie do 80 dB,
13) masa maszyny min. 8000 kg, max 9500kg,
14) zbiornik paliwa o pojemności min. 130 litrów,
15) instalacja 12V,
16) sygnał cofania,
17) oświetlenie drogowe i robocze,
18) lampa ostrzegawcza typu ,,kogut" montowana na magnes,
19) trójkąt,
20) apteczka,
21) gaśnica.
3. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:
1) sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka,
2) maszyna musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki,
3) łyżka dzielona (otwierana), wielofunkcyjna z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania, wyrównywania, z zębami oraz widłami do palet,
4) pojemność łyżki ładowarki min. 1,0 m3,
5) wysokość do sworznia obrotu łyżki min. 3,4 m,
6) udźwig łyżki (na środku ciężkości łyżki ) min. 3000 kg.
4. Osprzęt koparkowy koparko-ładowarki:
1) sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni hydraulicznych,
2) możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,
3) wyposażona w szybkozłącze mechaniczne do szybkiej zmiany łyżek,
4) łyżki koparkowe montowane na szybkozłączu o szerokości 450 mm, 600mm,
5) łyżka skarpowa o szerokości 1200 mm montowana na szybkozłączu,
6) ramię koparkowe o zmiennej długości (z wysuwem teleskopowym),
7) głębokość kopania min. 5,0 m,
8) linia hydrauliczna do młota lub frezarki,
4.2.6.) Główny kod CPV: 43200000-5 - Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 dostawy fabrycznie nowej koparko - ładowarki o wartości nie mniejszej niż 250 000 złotych netto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw porównywalnych z dostawą stanowiącą przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 8 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ) lub inne dokumenty w języku polskim obejmujące informacje w zakresie wymagań określonych w SWZ na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ) lub inne dokumenty w języku polskim obejmujące informacje w zakresie wymagań określonych w SWZ na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca według Załącznika nr 5,
2. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych - według Załącznika nr 6.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym;
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 4:
a) określone w pkt 1 i 2 SWZ składa każdy z Wykonawców,
b) określone w pkt 3 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy musi być zgodna z art. 454 - 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze stron.
2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy oraz określa warunki takiej zmiany:
1) zmiana terminu realizacji lub sposobu realizacji umowy w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np. działania siły wyższej, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie przedmiotu umowy),
2) gdy Wykonawca zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) gdy Wykonawca zmieni zakres wykonywanej przez Podwykonawcę części przedmiotu umowy w sytuacji zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4) w przypadku zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy.
3. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany.
4. Zmiana wskazana w ust. 2 pkt 1 stanowi zmianę, na którą Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowi natomiast zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.