Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa rozjazdów torowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa rozjazdów torowych

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
sekretariat.sa@kopalnia.pl
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"DOSTAWA rozjazdów torowych"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk rozjazdów kolejowych:
1) 2 prawych typu: RZ AS-24 P600-8(1/3),
2) 1 lewego typu: RZ AS-24 L600-8(1/3),
dopuszczonych do obrotu na rynku wewnątrzwspólnotowym (CE), spełniających wymagania określone w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 09.06.2011 roku oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
2. Dostarczone rozjazdy kolejowe powinny być wykonane z materiałów i o parametrach technicznych zgodnie z normami PN-G-47060; PN-G-4761; PN-G-4762; PN-G-4763 lub według rozwiązań równoważnych spełniających wymagania:
- rozjazdy na zwrotnicy o iglicach ruchomych,
- rodzaj szyny S24,
- rozstaw torowiska 600 mm,
- promień krzywizny rozjazdu 8000 mm,
- skos rozjazdu 1-3,
- rodzaj nastawni - ręczna.
3. Szyny rozjazdów winny być wykonane ze stali o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej Rm = 470 MPa, z kształtownikiem iglicowym o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej Rm = 570 MPa oraz kierownicą ze stali o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej Rm = 570 MPa.
4. Elementy rozjazdu powinny być gięte lub prostowane na zimno na walcach lub prasie bez uderzeń, powierzchnie surowe części stalowych nie mogą wykazywać pęknięć, zwalcowań, zgorzeliny śladów korozji i innych zanieczyszczeń, a ostre krawędzie winny być stępione.
5. Elementy złączne rozjazdów takie jak śruby i wkręty powinny być w klasie właściwości mechanicznych 5.8, nakrętki co najmniej w klasie własności mechanicznych 5, zabezpieczone przed samoczynnym odkręceniem, a powierzchnia oporowa nakrętki oraz łba śruby winna przylegać do części łączonych całym swym obwodem.
6. Powierzchnie spoin powinny być oczyszczone z żużla bez przetopień, zwężeń i porów.

CPV: 34941600-1

Dokument nr: 2021/BZP 00120302, KSW/2021/EZM/95

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja". 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl . 2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". 3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja". 4. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się bezpośrednio z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformahttps://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl tel. (+48) 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl . 5. Szczegółowe warunki korzystania z Platformy zawarte są na stronie https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Baza wiedzy", która jest dostępna dla zalogowanych Wykonawców. 6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl: 1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta, 2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge, 3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe). 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Maciej Trąbka - Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych, Magdalena Kalarus-Kwaśniewska - Zastępca Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych ds. Zamówień Publicznych, Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub ,,RODO"): 1) Administratorem danych osobowych jest Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. 2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalni Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48) 12 278 7114; email: iod.sa@kopalnia.pl 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, poprzez wzięcie udziału w postępowaniu organizowanym przez Administratora danych, a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z wybranym Wykonawcą umowy o zamówienie publiczne. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy, w zakresie dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców. 4) Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, podmioty przetwarzające działające na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, oraz inne podmioty którym dane będą udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności osoby lub podmioty posiadające dostęp do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 18 lub art. 74 ustawy. 5) Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej. 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata - przez cały ten okres, a następnie do upływu terminów określonych w przepisach prawa podatkowego, terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub terminu przechowywania dokumentacji wynikającej z obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji Archiwalnej, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi najpóźniej.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy oraz RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); b) do sprostowania danych (art. 16 RODO); c) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 2. Osobie, której dane dotyczą nie przysługują następujące prawa: a) do usunięcia danych (art. 17 RODO), z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, b) do przenoszenia danych (art. 20 RODO), gdyż przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, c) do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), gdyż przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy. 4. W odniesieniu do podanych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 6. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgłoszenie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 7. W przypadku wskazania w treści dokumentów zamówienia danych osobowych osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wykonaniu wobec tych osób obowiązku wynikającego z art. 13 lub art. 14 RODO. 8. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-28 11:30
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej na Platformie pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY" na zasadach i trybie określonym w części XIII SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
1. Wadium w wysokości: 1 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XIV specyfikacji.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr: 75124047481111000048778501 w Banku Pekao Spółka Akcyjna z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2021/EZM/95.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
3. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa wraz z ofertą załączając na Platformie w zakładce ,,Oferty" - poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument".
4. Wadium złożone w innej formie niż pieniężna musi obejmować okres od dnia składania ofert do dnia upływu terminu związania ofertą, określonego w rozdziale XII pkt 1 specyfikacji.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 98 ust 6 pkt 1 ustawy zatrzymuje wadium w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6. Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 2, 3 ustawy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.
8. Zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynności unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zgodnie z treścią art. 98 ust. 2 ustawy Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynności unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9 powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KSW/2021/EZM/95
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk rozjazdów kolejowych:
1) 2 prawych typu: RZ AS-24 P600-8(1/3),
2) 1 lewego typu: RZ AS-24 L600-8(1/3),
dopuszczonych do obrotu na rynku wewnątrzwspólnotowym (CE), spełniających wymagania określone w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 09.06.2011 roku oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
2. Dostarczone rozjazdy kolejowe powinny być wykonane z materiałów i o parametrach technicznych zgodnie z normami PN-G-47060; PN-G-4761; PN-G-4762; PN-G-4763 lub według rozwiązań równoważnych spełniających wymagania:
- rozjazdy na zwrotnicy o iglicach ruchomych,
- rodzaj szyny S24,
- rozstaw torowiska 600 mm,
- promień krzywizny rozjazdu 8000 mm,
- skos rozjazdu 1-3,
- rodzaj nastawni - ręczna.
3. Szyny rozjazdów winny być wykonane ze stali o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej Rm = 470 MPa, z kształtownikiem iglicowym o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej Rm = 570 MPa oraz kierownicą ze stali o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej Rm = 570 MPa.
4. Elementy rozjazdu powinny być gięte lub prostowane na zimno na walcach lub prasie bez uderzeń, powierzchnie surowe części stalowych nie mogą wykazywać pęknięć, zwalcowań, zgorzeliny śladów korozji i innych zanieczyszczeń, a ostre krawędzie winny być stępione.
5. Elementy złączne rozjazdów takie jak śruby i wkręty powinny być w klasie właściwości mechanicznych 5.8, nakrętki co najmniej w klasie własności mechanicznych 5, zabezpieczone przed samoczynnym odkręceniem, a powierzchnia oporowa nakrętki oraz łba śruby winna przylegać do części łączonych całym swym obwodem.
6. Powierzchnie spoin powinny być oczyszczone z żużla bez przetopień, zwężeń i porów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34941600-1 - Rozjazdy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, w zakresie Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą - dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, w zakresie Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą - dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
2) oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych
- oświadczenie producenta rozjazdów, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń (deklaracja zgodności CE).
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca obligatoryjnie składa wraz z ofertą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
oświadczenie producenta rozjazdów, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń (deklaracja zgodności CE).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wadium w wysokości: 1 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XIV specyfikacji.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr: 75124047481111000048778501 w Banku Pekao Spółka Akcyjna z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2021/EZM/95.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
3. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa wraz z ofertą załączając na Platformie w zakładce ,,Oferty" - poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument".
4. Wadium złożone w innej formie niż pieniężna musi obejmować okres od dnia składania ofert do dnia upływu terminu związania ofertą, określonego w rozdziale XII pkt 1 specyfikacji.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 98 ust 6 pkt 1 ustawy zatrzymuje wadium w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6. Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 2, 3 ustawy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.
8. Zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynności unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zgodnie z treścią art. 98 ust. 2 ustawy Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynności unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9 powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zgodnie z brzmieniem art. 58 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, członkowie konsorcjum). 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy). W związku z powyższym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako jego cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, dostępna pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania umowy wskazanego w § 4 ust. 1 wzoru umowy,
2) braku możliwości wykonania umowy w terminie, spowodowanej na skutek działania siły wyższej - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania umowy o okres równy czasowi występowania siły wyższej.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić także w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zaistnienie przyczyn wskazanych w paragrafie nie powoduje powstania u żadnej ze Stron, roszczenia o zmianę umowy.
4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w pkt 1 lub 2, każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej Strony o zmianę umowy. Wystąpienie to powinno zawierać:
1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,
2) projekt aneksu,
5. Wystąpienie, o którym mowa w pkt 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy.
6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.