Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektów mechanicznych i informatycznych systemu nakładania laminatu oraz...

Przedmiot:

Wykonanie projektów mechanicznych i informatycznych systemu nakładania laminatu oraz opracowanie systemu sterowania procesem

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: PROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lubliniecka 10
47-120 Zawadzkie
powiat: strzelecki
604 225 344
proma@proma.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60176
Województwo: opolskie
Miasto: Zawadzkie
Wadium: ---
Nr telefonu: 604 225 344
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektów mechanicznych i informatycznych systemu nakładania laminatu oraz opracowanie systemu sterowania procesem
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0039/20 - LAminowana STalowa rura osłonowa - Polska Innowacja w PrzEwiertach horyzontalnych

Część 1
Wykonanie projektów mechanicznych i informatycznych systemu

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część 1 :Wykonanie projektów mechanicznych i informatycznych systemu nakładania laminatu, tj. wanny z obrotową platformą.
Część 2: Opracowanie systemu sterowania procesem nakładania laminatu na bazie opracowanych algorytmów procesu.
Część 3: Opracowanie systemu sterowania na bazie gotowych podzespołów mechanicznych linii pilotażowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również pełna treść postępowania znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik.
Ogólne wytyczne dot. wykonania projektu (m.in. wyniki prac prowadzonych przez Akademię Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach projektu) mogą zostać udostępnione Wykonawcom już na etapie składania ofert, po przesłaniu prawidłowo podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o zachowaniu poufności (załącznik nr 2). Oświadczenie o poufności musi być podpisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie ,,Minimalny zakres oferty". Ogólne wytyczne dotyczące wykonania projektu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Jeśli dany Wykonawca nie będzie potrzebował tych danych do wyceny, wytyczne te zostaną przekazane przy podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oświadczenie o poufności musi być podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocników - pełnomocnictwo musi być dołączone do oświadczenia i przesłane na adres zbigniewkania@pro.onet.pl lub złożone osobiście lub przesłane pocztą/kurierem do siedziby Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowany w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do oświadczenia należy dołączyć inny dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu.
W przypadku złożenia oświadczenia przez Wykonawcę zagranicznego, zobowiązany jest on do przesłania dokumentu rejestrowego wraz z tłumaczeniem na język polski, z którego będzie wynikać prawo do reprezentacji.
Załącznik nr 1 zostanie udostępniony w formie mailowej na adres wskazany przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu, niezwłocznie jednakże nie później niż do 48 godzin od otrzymania prawidłowego oświadczenia o zachowaniu poufności.
W przypadku gdy Wykonawca prześle oświadczenie o poufności w terminie późniejszym niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający ma prawo do nieprzesłania załącznika nr 1.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dopuszczone zostaną tylko oferty złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
Okres gwarancji
nd.

CPV: 73100000-3, 79421200-3

Dokument nr: 2021-12852-60176, 003/2021/POIR

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-30
Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub korespondencyjnie na adres Spółki lub mailowo na adres Spółki proma@proma.com.pl lub zbigniewkania@pro.onet.pl lub poprzez Bazę Konkurencyjności.
TERMIN SKŁADANIA ofert: 30.07.2021 godz. 16:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
opolskie
Powiat
strzelecki
Gmina
Zawadzkie
Miejscowość
Zawadzkie
Okres wykonania zamówienia:
- Etap I (część 1 przedmiotu zamówienia): okres wykonania i przekazania dokumentacji technicznej: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy;
- Etap II (część 2 i 3 przedmiotu zamówienia) : termin wykonania 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
Za niedotrzymanie terminów określonych w umowie Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, o ile zwłoka będzie wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość kar umownych nie pokryje rzeczywistej szkody.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje na tą chwilę zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
? wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają;,
? W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas przestoju, opóźnienia z powodu którego zawierany jest aneks.
? W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
? Zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji lub prac do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas przestoju, opóźnienia z powodu którego zawierany jest aneks;
? Zmiany będącej następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenie terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji czy odmowa ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej - o ile błędy nie zostały zawinione przez Wykonawcę. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas przestoju, opóźnienia z powodu którego zawierany jest aneks;
? Wstrzymania, zawieszenie prac przez Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wstrzymania, zawieszenia prac.
b) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach:
? Zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostaw objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.
? W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę lub podpisania umowy, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego umową.
? Rezygnacja z części usług, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Wynagrodzenie może zostać zmienione o wartość niewykonanych dostaw.
c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia:
? zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
d) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
e) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
f) W przypadku oczywistych omyłek pisarskich.
g) zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy i formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
b) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
c) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:
- opis propozycji zmiany;
- uzasadnienie zmiany;
- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie od 01.07.2016 roku do upływu terminu składania ofert, należycie zaprojektował co najmniej dwie automatyzacje procesów produkcyjnych (np. projekt linii produkcyjnej lub jej części). Dla potwierdzenia tego warunku (wiedzy i doświadczenia) Wykonawca musi przedstawić zestawienie wykonanych projektów, daty ich wykonania, oraz przedstawić nazwę podmiotu na rzecz którego wykonano przedmiot zamówienia. Dla potwierdzenia, iż projekty te zostały wykonane należycie Wykonawca musi przedstawić dokumenty poświadczające należyte wykonanie prac określonych w/w oświadczeniu np. referencje i/lub poświadczenia i/lub bezusterkowe protokoły zdawczo odbiorcze ze zrealizowanych prac (kopia dokumentów lub skan). Jeśli referencje, protokoły lub poświadczenia nie zawierają informacji kiedy miało miejsce wykonanie zamówienia to należy przedstawić dodatkowo inny dokument potwierdzający datę wykonania zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z punktem ,,Informacja o zakazie powiązań"
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia-nie spełnia".

Minimalny zakres oferty:
- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 4)
- pełnomocnictwo do składania ofert (jeśli dotyczy)
- dokument rejestrowy (jeśli dotyczy)
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Oferta oraz składane łącznie z nią oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających np. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką / wpisaniem czytelnie imienia i nazwiska osoby podpisującej lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika/osobę upoważnioną, pełnomocnictwo/upoważnienie należy dołączyć do oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowany w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do oferty należy dołączyć inny dokument rejestrowy, z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-20
Data ostatniej zmiany
2021-07-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
- 100 % - cena netto łącznie wszystkich części zamówienia,
Ocena będzie dokonywana łącznie na wszystkie części zamówienia.
Ocenie podlega cena łączna netto zamówienia. Oferty są oceniane zgodnie z następującym wzorem:
(Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) x 100 pkt.
W sytuacji, gdy

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Zbigniew Kania
tel.: 604 225 344
e-mail: zbigniewkania@pro.onet.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.