Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Przedmiot:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLEŚNICY
ul. Wojska Polskiego 56
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
iiloolesnica@pro.onet.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO
W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU
DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zadania są roboty budowlano-instalacyjne powodujące bezpieczeństwo w
zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy, ul.
Wojska Polskiego nr 56 - w oparciu o dokumentację projektową pn. ,,Przebudowa budynku
Szkoły", autor: mgr inż. Dariusz Kuropka + zespół oraz według zakresu uszczegółowionego
,,Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - zakres i przedmiar robót" oraz obrobić otwory
w ścianach po przejściu przewodów wentylacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.
2. Zamawiający zastrzega, że prace przy zamówieniu w dni szkolne mogą być prowadzone w
godz. 15:00 - 20:00. Zamawiający dopuszcza prace w dni wolne od szkoły, w tym niedziele, w
godz. 8:00 - 20:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Załączone do przetargu przedmiary robót należy traktować jako materiały uzupełniające i
pomocnicze. W ofercie należy wycenić wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej,
będącej załącznikiem do przetargu oraz prace opisane dodatkowo w opisie przedmiotu
zamówienia. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym i
wszelkie wskazania w załączonej dokumentacji technicznej o rozliczeniach przy pomocy i na
podstawie kosztorysu należy uznać za nieaktualne.
4. Zamawiający dołożył wszelkich starań żeby opis przedmiotu zamówienia był zgodny z
ustawą. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy
traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne
5. Zamówienie nie jest podzielone na części.
6. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 Roboty
remontowe i renowacyjne
w tym: 45261200-6 pokrycie stropodachu, 45261200-6 zabezpieczenie dachu p-poż.,
45343000-3 roboty systemu oddymiania., 45262522-6 roboty murowe, 45421000-4 stolarka
budowlana, 45410000-4 tynki wewnętrzne, 45432111-5 roboty posadzkowe, 45440000-3
robotymalarskie, 45262100-2 rusztowanie, 45112700-2 korekta zadrzewienia terenu
45310000-3 Instalacje elektryczne, w tym:
45310000-3 oświetlenie awaryjne, 45310000-3 wyłącznik pożarowy prądu, 45310000-3
rozdzielnice i wewnętrzne linie zasilające, 45310000-3 system sygnalizacji i oddymiania

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00120597, II LO.PP.271.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 14:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania, e-mail: iiloolesnica@pro.onet.pl
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisano
w SWZ oraz na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z załącznikiem nr 8
do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z załącznikiem nr 8
do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 14:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 PLN (siedem tysięcy), w
formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) w pieniądzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, nr 11 9584 0008 2001 0011 4680 0003,
wpisując tytuł przelewu: wadium i numer postępowania (znak sprawy)
3. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
4. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu
składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie
gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin
składania ofert;
5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu
oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest II Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Twardowskiego, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: II LO.PP.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zadania są roboty budowlano-instalacyjne powodujące bezpieczeństwo w
zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy, ul.
Wojska Polskiego nr 56 - w oparciu o dokumentację projektową pn. ,,Przebudowa budynku
Szkoły", autor: mgr inż. Dariusz Kuropka + zespół oraz według zakresu uszczegółowionego
,,Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - zakres i przedmiar robót" oraz obrobić otwory
w ścianach po przejściu przewodów wentylacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.
2. Zamawiający zastrzega, że prace przy zamówieniu w dni szkolne mogą być prowadzone w
godz. 15:00 - 20:00. Zamawiający dopuszcza prace w dni wolne od szkoły, w tym niedziele, w
godz. 8:00 - 20:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Załączone do przetargu przedmiary robót należy traktować jako materiały uzupełniające i
pomocnicze. W ofercie należy wycenić wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej,
będącej załącznikiem do przetargu oraz prace opisane dodatkowo w opisie przedmiotu
zamówienia. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym i
wszelkie wskazania w załączonej dokumentacji technicznej o rozliczeniach przy pomocy i na
podstawie kosztorysu należy uznać za nieaktualne.
4. Zamawiający dołożył wszelkich starań żeby opis przedmiotu zamówienia był zgodny z
ustawą. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy
traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne
5. Zamówienie nie jest podzielone na części.
6. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 Roboty
remontowe i renowacyjne
w tym: 45261200-6 pokrycie stropodachu, 45261200-6 zabezpieczenie dachu p-poż.,
45343000-3 roboty systemu oddymiania., 45262522-6 roboty murowe, 45421000-4 stolarka
budowlana, 45410000-4 tynki wewnętrzne, 45432111-5 roboty posadzkowe, 45440000-3
robotymalarskie, 45262100-2 rusztowanie, 45112700-2 korekta zadrzewienia terenu
45310000-3 Instalacje elektryczne, w tym:
45310000-3 oświetlenie awaryjne, 45310000-3 wyłącznik pożarowy prądu, 45310000-3
rozdzielnice i wewnętrzne linie zasilające, 45310000-3 system sygnalizacji i oddymiania
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia na wykonany zakres prac
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie
warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie: przynajmniej 1 zadania polegającego na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru i
oddymiania o wartości min. 400 tys. PLN
b) b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się dysponowaniem (dysponuje lub będzie dysponował) oraz wskaże podstawę do dysponowania: - kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania pracami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, spełniającym warunki określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020 poz. 282 ze zm.) oraz : kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności elektrycznej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)
Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - według załącznika nr 7 do SWZ; b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu określonych w SWZ i ogłoszeniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - według załącznika nr 4 do SWZ;
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika
nr 5 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotycy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;2)
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3) Oświadczenie Wykonawcy o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -
wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 3
do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;4) Następujące
podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe: zgodnie z rozdz. XIV SWZ5) Dokument wadium
6) Zobowiązanie podmiotu(ów) trzeciego(ich) - jeśli dotyczy 7) inne dokumenty wymienione w
SWZ - jeśli dotyczy, 8) Formularz ofertowy wg załącznika do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 PLN (siedem tysięcy), w
formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) w pieniądzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, nr 11 9584 0008 2001 0011 4680 0003,
wpisując tytuł przelewu: wadium i numer postępowania (znak sprawy)
3. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
4. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu
składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie
gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin
składania ofert;
5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu
oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest II Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Twardowskiego, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z
postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy,b) Wykonawcy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wskazano we wzorze umowy - załącznik do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia na wykonany zakres prac
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.