Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa polegająca na wykonaniu konstrukcji prototypu urządzeń przeznaczonych do...

Przedmiot:

Usługa polegająca na wykonaniu konstrukcji prototypu urządzeń przeznaczonych do przeprowadzenia prac badawczo-naukowych oraz opracowanie oprogramowania

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
powiat: Lublin
81/ 448 55 33
joanna.kapron@umlub.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: 81/ 448 55 33
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KODAMI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W OPARCIU O WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA):
Usługa polegająca na wykonaniu konstrukcji prototypu dwóch urządzeń (tj. obudowy wraz
z systemem elektronicznym) przeznaczonych do przeprowadzenia prac badawczo-naukowych
oraz opracowanie oprogramowania (aplikacji) do testu fizykalnego, zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia (Załącznikiem nr 1) w ramach projektu ,,Inkubator
Innowacyjności 4.0".
4. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu ,,Inkubator Innowacyjności 4.0" realizowanego przez
konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie w ramach programu ,,Inkubator Innowacyjności 4.0", Wsparcie zarządzania badaniami
naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach,
Strona 1 z 8współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

CPV: 72244000-7

Dokument nr: DAN 387/21

Specyfikacja:
Zamawiający informuje, że wszelkie dodatkowe informacje do przygotowania oferty dostępne są do
wglądu u Użytkownika. Oferent winien zgłosić chęć pozyskania dodatkowych informacji e-mailem
(adres e-mail: joanna.kapron@umlub.pl).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 28.07.2021 r. godz. 10:00
Ofertę (przygotowaną zgodnie z pkt. 8 - Opis sposobu przygotowania oferty) niniejszego Zapytania
ofertowego) należy złożyć w wymaganym terminie:
- osobiście lub za pośrednictwem poczty w wersji papierowej w zamkniętej kopercie do Kancelarii
Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin) w dni robocze od
godz. 7.15 do godz. 15.15
lub
- w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail:
joanna.kapron@umlub.pl
Kopertę lub tytuł wiadomości elektronicznej proszę opisać: Oferta-postępowanie DAN 387/21

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 150 dni od daty udzielenia zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie,
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11 Zapytania ofertowego

Wymagania:
W przypadku jeśli Oferent nie skorzysta z prawa do pozyskania
dodatkowych informacji do przygotowania oferty zobowiązany jest złożyć podpisane Oświadczenie o
zachowaniu poufności wraz z ofertą.
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie udzielone poniżej progu stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp.
6. WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
1. Nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.
2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia -
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ale uzna ww. warunek
za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy w Formularzu oferty, iż posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
b) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunków tym
zakresie,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ale uzna ww. warunek za
spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy w Formularzu oferty, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej
lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. Nie jest związany/a z Zamawiającym osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Finansującą,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Zapewni minimalny wymagany 24ro miesięczny okres gwarancji
5. Zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 150 dni.
6. Zaoferuje wykonanie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.
Strona 2 z 87. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełnią ww. warunków udziału
w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Kalkulacja ceny oferty winna zostać sporządzona zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym
Załącznik nr 2 i uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją
przedmiotu zamówienia w tym min. koszty dostarczenia urządzenia do miejsca użytkowania,
rozpakowanie oraz wszelkie inne koszty związanie z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu
zamówienia, w tym uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu nienależytej
i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia kompletnego z punktu
widzenia celu, jakiemu ma służyć.
3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym
na dzień składania ofert.
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru,
których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.
6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia
w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
b) Poprawy oczywistych omyłek pisarskich
c) Poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
d) Innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty
7. Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności:
a) Wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetyczny na liczbach,
z uwzględnieniem ich konsekwencji,
b) Omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za
poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych,
c) Omyłka w obliczaniu kwoty podatku przy prawidłowo podanej w Formularzu oferty stawce podatku
od towarów i usług, wówczas poprawiona zostanie kwota podatku
Strona 3 z 88. W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego) polegających
poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana
prawidłowo. Zamawiający dokonując poprawienia omyłek przejmie, że prawidłowo podano cenę
jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości liczbowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferty.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć we wskazanym terminie, korzystając z załączonego Formularza ofertowego -
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim a cenę podać w polskich złotych (PLN)
3. Oferta powinna zawierać:
a) Załącznik Nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), Załącznik nr 2 (Formularz oferty),
Załącznik nr 4 (Oświadczenia o zachowaniu poufności), Załącznik nr 5 (Klauzula informacyjna)
prawidłowo wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione.
b) Dokumenty rejestrowe firmy:
- KRS lub odpowiednik CEIDG
- NIP i REGON -
gospodarczą (przedsiębiorcy)
dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność
c) Prospekty, opisy techniczne i funkcjonalne, dokumentacje techniczne itp. zaoferowanego przedmiotu
zamówienia. Prospekty, opisy techniczne i funkcjonale, dokumentacja techniczna itp. muszą być
sporządzone w języku polskim.
4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca:
a) Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego
b) Złoży ofertę niepodpisaną,
c) Złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawiera dokumentów wskazanych w ppkt 3. i nie uzupełni ich na
wezwanie Zamawiającego,
d) Złoży ofertę w inny sposób niż opisany w pkt. 10
e) Złoży ofertę po terminie wskazanym w pkt. 10
f) Przedstawi nieprawdziwe informacje
g) Nie spełnia warunków udziału oferenta w Zapytaniu ofertowym, o którym mowa w pkt. 6
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
Strona 4 z 88. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związanie z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Poprawki w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych.
11. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w pkt. 10 nie zostaną rozpatrzone.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
wskazanego w powyżej, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
11. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
W ocenie i porównaniu będą brały udział oferty nieodrzucone.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych), zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Nr Nazwa kryterium Znaczenie punktowe kryterium
1. Cena (C) 60
2. Termin realizacji zamówienia (T) 40
Strona 5 z 81) Kryterium nr 1 - Cena (C)
Ocena ofert wg. kryterium nr 1 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi
z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:
C = (Cena minimalna brutto / Cena oferty brutto) x 60 pkt
Objaśnienia:
o C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium
nr 1
o Cena minimalna brutto - najniższa cena brutto wśród rozpatrywanych ofert
o Cena oferty brutto - cena brutto w aktualnie analizowanej ofercie.
Uwaga:
W zakresie kryterium nr 1, do porównania i oceny do porównania i oceny ofert brana będzie cena
oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Im niższa cena oferty, tym korzystniej.
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
2) Kryterium nr 2 - Termin realizacji zamówienia (T)
Ocena ofert wg kryterium nr 2 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi
z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:
T = (Najkrótszy termin realizacji / Termin realizacji oferty) x 40
Objaśnienia
o T - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium
nr 2
o Najkrótszy termin realizacji - najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród wszystkich ofert
podlegających ocenie
o Termin realizacji oferty - oferowany termin realizacji zamówienia oferty ocenianej (badanej)
Uwaga:
W zakresie kryterium nr 2, do porównania i oceny ofert brany będzie termin realizacji zamówienia
podany przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik 2 do Zapytania ofertowego). Im krótszy
termin realizacji zamówienia, tym korzystniej.
Maksymalny akceptowany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia to: 150 dni od daty
zawarcia umowy,
Zaoferowanie terminu dłuższego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Minimalny akceptowalny przez
80 dni od daty zawarcia umowy,
Zamawiającego
Zaoferowanie terminu krótszego spowoduje
i porównania ofert terminu minimalnego.
termin
przyjęcie
przez
realizacji
zamówienia
Zamawiającego
do
to:
oceny
Brak wskazania/ wpisania w Formularzu oferty terminu realizacji zamówienia, skutkować będzie
Strona 6 z 8przyjęciem przez Zamawiającego, iż Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez
Zamawiającego) termin realizacji zamówienia tj.:150 dni od daty zawarcia umowy
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić
będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru:
X = C + T
gdzie:
X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 1
T - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 2
1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia -
trzecie miejsce po przecinku poniżej 5 końcówka zostanie pominięta, powyżej i równe 5 końcówka
zostanie zaokrąglona w górę).
3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom
przedstawionym
w
ustawie
Pzp
oraz
w
Zapytaniu
ofertowym
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
(art.248 ustawy Pzp).
7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania złożonych ofert w zakresie ceny.
12. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania lub unieważnienia niniejszego Zapytania
ofertowego w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania
niniejszego Zapytania ofertowego nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania ofertowego przed upływem terminu
składania ofert.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu określonych w punkcie 6.
Strona 7 z 84. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania
formy pisemnej.
5. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie
analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie
zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych
przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji oraz uzupełnienia oferty.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia
wiarygodności oferty poweźmie informacje o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych
z prawdą. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od udzielenia zamówienia
na realizację przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty jeżeli jej wartość przekracza kwotę, która
jest przeznaczona na realizację zamówienia
10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
11. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zawartej umowy.
12. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia zostanie dokonana w formie przelewu bankowego w
terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych: protokołu odbioru oraz faktury, na
konto Wykonawcy podane na fakturze i widniejące w elektronicznym wykazie czynnych podatników
VAT (tzw. białej liście podatników VAT).
13. Wykonawca zobowiązuj się do realizacji zamówienia w sposób określony w treści Zapytania
ofertowego, wyjaśnieniach i modyfikacjach oraz w terminie określonym w treści Zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Joanna Kaproń

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.